Facebook
Naziv: Mjesni ured Omišalj (fond)
Signatura: HR-DARI-1190
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MU Omišalj (1955 - ) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 30.08.1955 - 1957
Arhivske jedinica: 0.25 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Mjesni ured Omišalj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani stvaratelja. Preuzeto je, vjerojatno zabunom, u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Fond 95 (NOO Omišalj) obuhvaćao je tada gradivo od 1944. do 1957. godine. Tijekom revizije fonda NOO Omišalj 2013. godine izdvojeno je iz njega gradivo Mjesnog ureda Omišalj 1955.-1957. te oblikovan predmetni fond.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa, jedan urudžbeni zapisnik matičara, jedan stalni birački popis te opće spise. Opći spisi sadrže najviše naredbodavne okružnice i informacija viših vlasti, uredovne potvrde, zamolbe i pritužbe mještana te zabilježbe njihovih usmenih izjava iznesenih u uredu. Također ima nešto izvješća sa zborova birača, zapisnika o poljskim štetama, iskaza o stanovništvu (npr. obitelji s brojnom djecom, socijalna slika stanovništva, broj i površina stambenog fonda, penzioneri i invalidi i sl.), gospodarskih iskaza i statistika (npr. ulov morske ribe, pašnjaci općenarodne imovine), spisa o provođenju akcija cijepljenja, spisa u svezi socijalne zaštite (npr. isplate novčane pomoći invalidima), imovinsko-pravnih spisa (npr. utvrđivanje vlasništva vile Codella), itd. Sačuvan je i Skupni primopredajni zapisnik arhiva, inventara i nekretnina između predstavnika ukinutog NOO Omišalj i MU Omišalj te jedno izvješće o pregledu MU Omišalj iz 1956.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Dopuna: Gradivo MU Omišalj pohranjeno u pismohrani Općine Omišalj
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Narodni odbor općine Omišalj (HR-DARI-95), Općinski narodnooslobodilački odbor Omišalj (HR-DARI-659) i Mjesni narodni odbor Omišalj (HR-DARI-1189) kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe uglavnom je sređeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano ali nije potpuno tehnički sređeno.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U pismohrani Općine Omišalj
Arhivske jedinice: HR-DARI- 652: Narodni odbor općine Krk
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 102, 111, 116 i 117 te kutije 153 i 154.
Identifikator: HR-DARI/AJ 169546
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica