Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Omišalj (fond)
Signatura: HR-DARI-1189
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNO Omišalj (1945 - 1952) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1946 - 12.05.1952
Arhivske jedinica: 1.05 d/m
Tehničke jedinica: 17 knj. ; 7 kut. ; 2 svež
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Omišalj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Omišalj, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1952. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Od fonda 95 (NOO Omišalj), tada s gradivom od 1944. do 1957., odvojeno je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, gradivo Mjesnog narodnog odbora Omišalj 1946.-1952. Od tog gradiva je oblikovan predmetni fond (ex HR-DARI-315). Tijekom revizije fonda 2013. utvrđene su promjene u iskazanim količinama u odnosu na Pregled fondova.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su povjerljivi i opći urudžbeni zapisnici te urudžbeni zapisnici matičara. Nadalje, fond sadrži opće i povjerljive spise, proračunske spise, blagajničke dnevnike, knjige prihoda i rashoda, evidenciju izdatih ribarskih iskaznica te raspored i glavnu knjigu mjesnog samodoprinosa. Među malobrojnim povjerljivim spisima najviše je policijskih, upravnih i vojnih okružnica te nešto okružnica u svezi pomorskog prometa, opskrbe, veza s iseljeništvom u Americi, oduzimanja državljanstva "narodnim neprijateljima", itd. Ima i nešto podataka i političkih karakteristika za fizičke osobe i nekoliko kadrovskih evidencija, prijavnih listova za motorna vozila, planova sjetve te jedan obimniji predmet o poljoprivrednim radnicima upućenim na rad u Vojvodinu. Opći spisi najviše sadrže okružnice viših vlasti, vlastite uredovne potvrde i dostavljene upravne i sudske akte, informacije o pojedincima i udrugama te personalije, spise o opskrbi, poljodjelstvu, komunalnim projektima i socijalnoj skrbi. Opći spisi također sadrže dosta zapisnika usmenih izjava mještana u uredu MNO-a, njihove pisane zamolbe i pritužbe, izvješća sa skupova i akcija u organizaciji MNO-a, popise mještana po raznim značajkama, financijske spise te spise mjesne Komisije za suzbijanje nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže. Od specifičnih sadržaja opći spisi, primjerice, sadrže podatke o kućama u kojima su za vrijeme talijanske okupacije stanovali vojnici i časnici, jedan popis lokava na području Omišlja, itd.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinski narodnooslobodilački odbor Omišalj (HR-DARI-659), Narodni odbor općine Omišalj (HR-DARI-95) i Mjesni ured Omišalj (HR-DARI-1190), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe uglavnom je sređeno kronološki po pojedinim sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, zamijećena su mjestimična mehanička oštećenja.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 91-99, 105-109 i 112-114 te kutije 139-146 i 148.
Identifikator: HR-DARI/AJ 169683
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica