Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Jurandvor (fond)
Signatura: HR-DARI-1215
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNO Jurandvor (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1947 (Spisi su pretežno iz 1945.)
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Jurandvor (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Tijekom revizije fonda HR-DARI-98 (Mjesni narodni odbor Draga Baška) 2014. godine utvrđeno je da 0,1 d/m gradiva ne pripada tom fondu nego da je riječ o gradivu Mjesnog narodnog odbora Jurandvor. Od tog gradiva je oblikovan zaseban predmetni fond.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Urudžbirani opći spisi i razni neurudžbirani spisi. Među prvima najviše ima normativnih okružnica i obavijesti viših vlasti, između ostaloga i dosta tjeralica. Također ima dosta raznih uredovnih potvrda, propusnica, molbi i pritužbi mještana, zapisnika usmenih izjava mještana datih u uredu MNO, upravnih i sudskih akata raznih tijela (među inima dosta rješenja o utvrđivanju objekata i subjekata agrarne reforme) spisa o opskrbi pučanstva, evidencija osoba i imovine te poljodjelskih i stočarskih evidencija i drugih spisa vezano uz planove sjetve i obvezatan otkup. Od ostalih sadržaja veći je broj raznih vojnih spisa (najviše izjava o stupanju u Jugoslavensku armiju), spisa ratnih šteta i spisa o popravcima u ratu uništene imovine, te nešto popisnih listova Podaci o zločinima okupatora i njihovih pomagača. Neurudžbirani spisi uglavnom sadrže biračke popise i razne izborne spise. Od specifičnih sadržaja zanimljive su carinske deklaracije za robu stiglu iz Amerike.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Spisi su sređeni prema urudžbenom broju, pogrešno kao jedna tehnička jedinica fonda Mjesni narodni odbor Draga Baška i s pogrešnom vremenskom oznakom. Neurudžbirani spisi su nesređeni.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2018
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, nisu uklonjeni metalne spajalice spisa.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 82: Narodni odbor kotara Krk
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnosi kutija 173
Identifikator: HR-DARI/AJ 183673
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica