Facebook
Naziv: Mjesna zajednica Bregi - Matulji - Rukavac (fond)
Signatura: HR-DARI-1216
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MZ B.M.R. (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 296 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1975 - 1993
Arhivske jedinica: 4.85 d/m
Tehničke jedinica: 11 reg. ; 11 knj. ; 3 amb. kut. ; 19 mapa ; 8 fasc. ; 6 svež ; 1 sv. ; 3 kut. ; 1 omotn. ; 7 kom.
Odgovornost: Mjesna zajednica Bregi - Matulji - Rukavac (stvaratelj) (1981. - 1993.)
Mjesna zajednica Bregi (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Mjesna zajednica Matulji (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Mjesna zajednica Rukavac (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1993. njegovo gradivo je preuzela Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: 1. Glavni urudžbeni zapisnici općih spisa, 2. Urudžbeni zapisnici narodne obrane, 3. Zapisnici sjednica Skupštine, Izvršnog savjeta, Zbora građana, Vijeća mjesnih zajednica, komunalne komisije i ostali zapisnici, 4. Statusna dokumentacija, nacrt statuta, pravilnici i samoupravni sporazumi, 5. Opći spisi, 6. Građevinske dozvole i rješenja i srodno gradivo, 7. Generalni i provedbeni urbanistički planovi (fragmenti), 8. Izdvojeni projekti – tehnička dokumentacija i pripadajući spisi: ceste, groblja, tržnica, autobusna stanica, cisterne, telefonija i elektroinstalacije, kino Matulji, željeznička stanica, odvojeno sklonište Matulji, autoput Trst – Rijeka, vodoopskrba i odvodnja, 9. Spisi komunalne komisije: ugovori o zakupu prostora, ugovori za gradnju objekata i drugo, 10. Rješenja za plovila, 11. Molbe i pritužbe građana: uglavnom komunalna problematika, 12. Izvedbeni odgojno – obrazovni planovi i programi OŠ „Edvard Kardelj“ Matulji i smjernice razvoja škole u razdoblju 1986.-1990. dostavljeni Mjesnoj zajednici B.M.R., 13. Gradivo Mirovnog vijeća, 14. Birački popisi i razni izborni spisi, 15. Dokumentacija samodoprinosa i Referenduma 1991., 16. Gradivo u svezi SIZ-ova: ugovori i razni spisi, 17. Obiteljski listovi, 1980.-ih, 18. Spisi komisije za priznanja i odlikovanja, 19. Dokumentacija narodne obrane i društvene samozaštite te obavijesti i obrasci u svezi formiranja dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite općine Opatija, 20. Računovodstveni spisi: proračun, boravišna taksa, blagajna, platne liste, računi, trokolonski kontovnici i drugo, 21. Rokovnik s konceptima zapisnika, odluka i sl., 22. Dostavna knjiga pošte, 23. Razno: inventarizacija, razna prepiska „za riješiti“, materijali za sjednice, tiskovine, podnesak „Narodna muzika na optuženičkoj klupi“, koncept govora povodom obnove društvenog doma – hangara, 1980.-ih, 24. Službeni pečati MZ
Izlučivanju: DARI: klasa UP/I-036-04/16-01/31. Izlučeno je 0,1 d/m raznovrsnog gradiva za koje su istekli rokovi čuvanja i koje nema vrijednosti za povijesna i druga istraživanja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen prema sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici stvaratelja ili tijekom arhivističkog sređivanja.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2064
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1216/P - 1 Mjesna zajednica Bregi – Matulji - Rukavac (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 183702
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica