Facebook
Naziv: Mjesna zajednica Kras u Šapjanama (fond)
Signatura: HR-DARI-1217
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MZ Kras (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 297 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1973 - 1994
Arhivske jedinica: 0.58 d/m
Tehničke jedinica: 9 fasc. ; 2 knj. ; 11 mapa ; 1 svež ; 1 sv.
Odgovornost: Mjesna zajednica Kras u Šapjanama (stvaratelj) (1981. - 1994.)
Mjesna zajednica Lipa (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Mjesna zajednica Pasjak (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Mjesna zajednica Šapjane (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Mjesna zajednica Rupa (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1994. njegovo gradivo je preuzela Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici obične, povjerljive i strogo povjerljive pošte MZ Rupa i MZ Kras u Šapjanama; zapisnici sjednica Izvršnog savjeta i Statut MZ; opći spisi; ugovori, rješenja, građevinske dozvole, ugovori o zakupu poslovnih prostora, sudski akti i slično; projekt mjesne tt mreže Rupa-Šapjane i prioritetna lista budućih pretplatnika na telefon; dokumentacija samodoprinosa; birački popisi i izborni spisi; obiteljski listovi i druga dokumentacija u svezi mjesnog područje Lipa; personalni dosjei; gradivo financijskog i materijalnog knjigovodstva: platne liste, završni računi, financijske kartice, trokolonski kontovnici, kartoni sitnog inventara, blagajnički spisi, itd.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen prema sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici stvaratelja ili tijekom arhivističkog sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2065
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1217/P - 1 Mjesna zajednica Kras u Šapjanama (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 183802
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica