Facebook
Naziv: Pravoslavna Gornjokarlovačka eparhija Plaški (fond)
Signatura: HR-HDA-675
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PGEP (hrvatski)
Razdoblje: 1645 - 1941
Arhivske jedinica: 176 d/m
Tehničke jedinica: 486 knj. ; 1613 kut.
Odgovornost: Pravoslavna gornjokarlovačka eparhija (1695-)
Povijest jedinice: Fond je 1941. spašen iz matične registrature i dopremljen u Zagreb, gdje je promijenio nekoliko adresa sve dok nije zaprimljen u Arhiv Hrvatske kao depozit. Predat je na inicijativu Srpskog društva Prosveta.
Sadržaj jedinice: Fond uglavnom obuhvaća gradivo središnjih ustanova eparhije, uredske i razne druge knjige, te spise: prijepise vladarskih povelja 1706/1845, zapisnike i koncepte zapisnika sjednica eparhijske konzistorije 1871/1929, protokole normalija 1873-1879, redovito dopisivanje u kronološkoj seriji 1645-1836, ekstrakonzistorijalne 1837-1871 i konzistorijalne spise 1836-1932, spise eparhijske uprave 1871-1932, zapisnike i spise Školskog odbora 1828/1919, spise episkopa i episkopskog prezidijala 1868/1940, eparhijskog fonda 1910-1934 i eparhijskog arhijereja 1932-1941, spise izbora za crkvene općinske savjete 1932-1939, Eparhijskog savjeta 1933/1942, središnjeg Arhijerejskog sabora 1895/1920, zapisnike, koncepte zapisnika i spise Administrativnog odbora 1871/1932, uredske knjige, zapisnike i spise Društva za potpomaganje svećeničke siročadi i udovica Gornjokarlovačke eparhije (kasnije Sveštenički udovički mirovinski fond) 1892/1934, zapisnike Crkvenog suda 1932-1936, te spise, iskaze i kazala presuđenih brakorazvodnih parnica tog suda 1923/1941, zapisnike i spise Upravnog odbora 1939-1941, blagajničke knjige i izvješća, razne dnevnike i kontrolne knjige 1891-1941, dostavne, poštanske i poštanske predajne knjige 1905/1941, pregled parohija i svećenstva, sastavljen nakon 1936. godine, iskaz periodičnih izvještaja parohija iz 1934, inventare 1874/1934.
Fond sadrži i gradivo područnih ustanova: protoprezbiterijata, 1857-1932, eparhijske skupštine 1903-1906, arhijerejskih namjesništava 1932-1939, gradivo parohija Lučani 1893-1933 i Martinci 1921-1926, kao i crkvenih općina: Rijeka 1896/1903, Senj 1785/1940, Divoselo, Gomirje, Mašvina, Mogorić, Šakanlija i brojnih drugih općina, od kojih su sačuvani ljetopisi, uredske knjige, blagajničke knjige, zapisnici sjednica, spisi. Sačuvano je i gradivo manastira Gomirje: urudžbeni zapisnici 1893-1926, manastirski protokoli 1781-1829, inventar i razni registri 1895/1904, računske knjige 1900-1930 i drugo s tog područja, poglavito s područja parohije Gomirje 1800/1927.
Izlučivanju: Gradivo je namijenjeno trajnom čuvanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno tako da su posebno obrađene knjige, a posebno spisi, koji su potom razdijeljeni u 3 različita registraturna sustava. Registraturni sustav I. obuhvaća kronološku seriju, konzistorijalne i ekstrakonzistorijalne spise (K), registraturni sustav II. obuhvaća eparhijsku upravu (EU), eparhijsku konzistoriju (EK), administrativni odbor (AO), školski odbor (ŠO) episkopski prezidijal (EPR, E i ED), Sveštenički udovički mirovinski fond i eparhijski fond, a registraturni sustav III. eparhijski arhijerej (EA), crkveni sud (CS), gradivo izbora za crkveno općinske savjete, eparhijski savjet, središnji arhijerejski sabor. Sve ove serije čine Središnje ustanove PGEP-a. Zatim slijede područne ustanove PGEP-a: protoprezbiterijati, eparhijska skupština, arhijerejska namjesništva, parohije, crkvene općine, te manastir Gomirje s parohijom Gomirje.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: srpski ; latinski ; njemački
Pisma: ćirilica (srpska) ; latinica
Napomena o jezicima i pismima: Preteže srpski, ćirilica, ali ima spisa i na drugim jezicima i latinici.
Obavijesna pomagala: HDA-675/SI - 1 Pravoslavna Gornjokarlovačka eparhija - Plaški, Karlovac (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4592
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica