Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Poljica (fond)
Signatura: HR-DARI-451
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ONOOP (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: JU.138 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.07 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Općinski narodnooslobodilački odbor Poljica (stvaratelj) (1943-1945)
Povijest jedinice: Gradivo ovog fonda čuvano je zajedno s gradivom Mjesnog narodnog odbora Poljica koje je nakon njegovog ukidanja 1952. predano Narodnom odboru općine Dubašnica. Nakon ukidanja Narodnog odbora općine Dubašnica 1955. pohranjeno je u Mjesnom uredu Dubašnica, kasnije Malinska. Prema posrednim indikacijama preuzeto je po službenoj dužnosti zajedno s gradivom spomenutih fondova krajem 1970. O preuzimanju nema podataka u službenim evidencijma DAR. U Knjizi općeg inventara gradivo je upisano pod rednim brojem 408 zajedno s gradivom Mjesnog narodnog odbora Poljica. Fond je sređen 1998. godine.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 1970. godine, ali akvizicija nije upisana u Knjizi preuzetog gradiva.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Sačuvana je Knjiga primitaka i izdataka za 1945. (I.-V.), opći spisi za pojedina razdoblja 1943, 1944. i 1945, spisi Gospodrske komisije 1944. i nekoliko izdvojenih predmetnih spisa. Budući je stvaratelj uglavnom imao prenesenu nadležnsot najveći dio gradiva čine odluke, obavijesti, uputstva, zahtjevi i kritike Kotarskog NOO-a Krk kao i odgovori na njih. Stvaratelj je dostavljao višim tijelima brojne popise iz kojih se izdvaja Popis obitelji na području općine iz listopada 1943. Rijetki zapisnici sjednica sačuvani su u općim spisima.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano tijekom sređivanja.
Dopuna: Prema postojećim saznanjima gradivo istog stvaratelja nije u posjedu nijedne pismohrane.
Mjesta: Poljica (Krk) ; Dubašnica ; Glavotok
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 1 knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sumarno prema načelu prvobitnog reda. Odvojene su serije i unutar njih stvoren odgovarajući raspored. Knjige i spisi sređeni su odvojeno. Raspored serija je sljedeći: opći spisi (sređeni po broju urudžbenog zapisnika), spisi Gospodarske komisije (opći spisi komisije po broju urudžbenog zapisnika komisije, blagajnički sređeni kronološki), izdvojeni predmetni spisi (kronološki po godinama, a unutar godina po abecedi).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Na gradivu nema fizičkih oštećenja osim što je tekst ponegdje izblijedio. Stručno-tehnički je obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-451/SI - 1 Općinski narodnooslobodilački odbor Poljica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 70: Kotarski narodnooslobodilački odbor Krk (Gradivo fonda Kotarski narodnooslobodilački odbor Krk je zbog hijerarhijskog odnosa stvaratelja značajan dopunski izvor. )
HR-DARI- 435: Mjesni narodni odbor Poljica (Zbog odnosa stvaratelja prednik/sljednik referentan je fond Mjesni narodni odbor Poljica.)
Literatura: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 535
Napomena o bibliografskim izvorima: U gornjem izvoru fond je upisan unutar HR-DARI-73, Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku, no u međuvremenu je došlo do promjene i formirani su zasebni fondovi.
Identifikator: HR-DARI/AJ 56839
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica