Facebook
Naziv: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Varaždin (fond)
Signatura: HR-HDA-1851
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1947
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Varaždin (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Okružnog komiteta KPH Slavonski Brod preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21. 10. 1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26. 04. 1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskoga odjela Hrvatskom državnom arhivu, gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Gradivo ratnog razdoblja sadrži dopise OK KPH Varaždin upućene kotarskim komitetima, Glavnom štabu NOV i POJ, OblK KPH Zagrebačke oblasti, CK KPH, Okružnom NOO Varaždin, Komesaru komande Kalničkogpodručja. Gradivo poslijeratnog razdoblja (1945-1947.) sadrži materijale Treće okružne partijske konferencije Varaždin, zapisnike sastanaka biroa i plenuma OK KPH, direktive, uputstva, depeše i izvještaje OK KPH Varaždin i CK KPH, dopise OblK KPH Zagrebačke oblasti, tematske izvještaje OK KPH Varaždin, materijale odjeljenja i komisija Okružnog komiteta, dopise Okružnog komiteta s tijelima vlasti, društveno-političkim i društvenim organizacijama te ustanovama, dopise OK sa osnovnim partijskim organizacijama, zapisnike i izvještaje kotarskih i mjesnih komiteta.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/42. U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945. Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaralaca, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem zato što fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5726
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica