Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Crni Lug (fond)
Signatura: HR-DARI-74
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ONOO Crni Lug (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Općinski narodnooslobodilački odbor Crni Lug (stvaratelj) (1942.-1945.)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1945. godine. Preuzeto je u DARI 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela preuzetog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943-1959 s internom oznakom JU - 22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Taj zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Među njima je bio i predmetni fond, koji je dobio oznaku fonda 74, ali pod nazivom Mjesni narodnooslobodilački odbor Crni Lug. Tijekom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, koji je objavljen 2006., predmetni fond je bio uklopljen pod oznakom HR-DARI-71 u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori u Gorskom kotaru. Ovaj zbirni fond je kasnije rasformiran te je oblikovan predmetni fond Općinski narodnooslobodilački odbor Crni Lug s oznakom HR-DARI-74.
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija 120).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži samo jedan urudžbeni zapisnik Upravnog odjela za 1944. godinu. Od knjiga je sačuvana još i dostavna knjiga za razdoblje 1943-1945. Opći spisi uglavnom sadrže popise i prijepisku u svezi kontrole kretanja stanovništva, opskrbe, regrutacije mladića, ratnih šteta te razne kadrovske i druge personalne očevidnike. Fond nadalje sadrži spise Upravnog odbora, Propagandnog odjela, Prehrambene komisije, Gospodarske komisije, Sjemenske komisije, Komisije za procjenu ratne štete sa zahtjevima građana za dodjelu građevnog materijala za popravak ili gradnju objekata, Socijalnog odjela i druge spise o socijalnoj skrbi i zdravstvu, spise o prosvjeti, znatan broj normativnih okružnica i drugih normalija viših vlasti, zapisnike sastanaka i sjednica, izvješća, razne kadrovske analize i iskaze, popis boraca, nestalih, zarobljenih i dezertera, popis ratnih zločinaca, nekoliko kaznenih presuda i rješenja, popis obrtničkih radnja, jedan opis šumskih posjeda te spise o kulturno-prosvjetnim i promidžbenim aktivnostima.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen unutar strukture zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru kao podfond s nazivom Mjesni (općinski) narodni odbor Crni Lug. Sastoji se od tri serije, 1. Opći spisi, 2. Izdvojeni urudžbirani spisi i 3. Izdvojeni neurudžbirani spisi. Opći spisi su sređeni po godinama prema tekućem rastućem nizu urudžbenih brojeva, izdvojeni urudžbirani spisi po pojedinim tijelima odnosno djelatnostima stvaratelja, a unutar njih po tekućem urudžbenom broju. Izdvojeni neurudžbirani spisi sređeni su manje više proizvoljno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je jako oštećeno od vlage.
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Opća napomena: Gradivo fonda nalazi se u kutijama 97, 99 i 100 bivšeg zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru.
Identifikator: HR-DARI/AJ 73513
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica