Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Našice (fond)
Signatura: HR-DAOS-513
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Skraćeni nazivi: NOK Našice (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1962
Arhivske jedinica: 81 d/m
Tehničke jedinica: 144 knj. ; 605 kut. ; 91 fasc.
Odgovornost: Narodni odbor kotara Našice (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u Državni arhiv po službenoj dužnosti od Općinskog komiteta za društvene djelatnosti i opću upravu općine Našice 19.travnja 1991. godine. Predaja je izvršena temeljem Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima (NN 25/1978 i 47/1986) kao i Uputstva o predaji arhivske građe arhivima (NN 33/1987).
Sadržaj jedinice: Gradivo obuhvaća zapisnike Skupštine NOK-a Našice, zapisnike Izvršnog odbora NOK-a Našice, zapisnike sjednica vijeća, zapisnike savjeta, komisija i dr. Najveći dio gradiva fonda odnosi se na središnje urudžbene zapisnike, njihove prateće evidencije i spise.
Gradivo fonda sadrži i projektnu dokumentacije te prateću građevinsku dokumentaciju. Značajan dio gradiva odnosi se imovinsko-pravne predmete: rješenja o nasljeđivanju, sačuvane spise komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju, spise komisije za konfiskaciju NOK Našice, nacionalizaciju, eksproprijaciju i dr.
Fond sadrži i spise vezane uz razvoj gospodarstva: sačuvane društvene planove, prijave i odjave obrtnih radnji i obrtnika, planove i izvješća s područja poljoprivrede i šumarstva, trgovine i ugostiteljstva, građevinarstva i stambeno-komunalnih poslova i dr. U okviru financijske dokumentacije sačuvani su budžetski planovi i završni računi poduzeća i ustanova s područja kotara Našice. Pored toga, dio gradiva čine statistički podatci, izvješća, planovi rada, te podatci o školama na području koatara Našice.
Izlučivanju: Tijekom arhivističke obrade fonda proveden je postupak izlučivanja bezvrijednog gradiva fonda temeljem Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/2002). Izlučeno je gradivo iz razdoblja 1945-1962, u količini od cca 35 d/m.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 605 spisi ; 91 crtež ; 144 knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Uspostavljen je sačuvani prvobitan poredak fonda. Najveći dio gradiva odnosi se na razdoblje od 1945-1962 godine te je odlagan prema postojećim arhivskim oznakama, a unutar njih po sustavu brojeva iz urudžbenih zapisnika. Prema unutarnjoj strukturi fonda nastale su i serije i podserije u fondu: 1. zapisnici, 2. povjerljivi spisi, 3. opći spisi, 4. opći poslovi, 5. statistika (statistički ured, zavod za statistiku, demografija, kulturno-prosvjetna statistika, privredna statistika, poljoprivredna statistika, građevinsko-stambena statistika, statistika ugostiteljstva, trgovine i turizma, statistika rada), 6. rad i radni odnosi, 7. privreda (poljoprivreda, trgovina, opskrba i ugostiteljstvo, građevinarstvo, urbanizam i stambeno-komunalni poslovi), 8. financije (imovinsko-pravni poslovi), 9. socijalna zaštita, 10. prosvjeta, nauka i kultura, 11. poslovi pravosudne uprave.
Serija zapisnika složena je prema redoslijedu održavanih sjednica i kronološki.
Serija povjerljivih spisa odložena je prema svojim numeričkim brojevima i kronološkom slijedu.
Serija statistika sadrži vrijedne podatake i izvješća iz područja društveno-privrednog razvoja kotara te je razvrstana na sljedeće podserije: statistički ured, zavod za statistiku, demografija, kulturno-prosvjetna statistiku, privrednu, poljoprivrednu, građevinsko-stambena statistiku, statistiku ugostiteljstva i turizma i statistiku rada.
Serija rad i radni odnosi sadrži podatke o personalnoj strukturi (dosjei) te osoblju administracije kotara i općina na području kotara. Personalni dosjei radnika odloženi su prema abecednom redu osoba na koje se odnose. Posebnu skupinu čine i predmeti u svezi polaganja stručnih ispita odnosno zapisnici, koji su popisani i odloženi prema vrsti obrta i kronološki.
Serija privreda razvrstana je na podserije i podpodserije: poljoprivredu, trgovinu, opskrbu i ugostiteljstvo te građevinarstvo,urbanizam, komunalne i stambene poslove. U podseriji poljoprivreda formirane su veće skupine predmeta kao što su dosjei privrednih poduzeća i završni računi poduzeća, koji su abecedno odlagani. Podserija građevinarstvo, komunalni i stambeni poslovi odnosi se na projektnu dokumentaciju koja je razvrstana na sljedeće podpodserije: projekti stambenih objekata po mjestima (selima), projekti javnih objekata i projekti infrastrukture.
Dio gradiva fonda odnosi se na financijsku dokumentaciju te skupinu predmeta imovinsko-pravnih poslova koja je odložena prema abecedi subjekata i kronološki. Manja skupina gradiva iz područja narodnog zdravlja i starateljstva čini seriju socijalne zaštite. Predmeti usvojenja i starateljskih odobrenja razvrstani su abecedno.
U seriji prosvjeta, nauka i kultura nalaze se podatci u svezi kulturno-prosvjetne problematike na području kotara Našice popisi škola, zapisnici o pregledu škola, statistički podatci o radu škola te prikazi za svaku školsku godinu koji su složeni prema kronološkom slijedu.
Tijekom arhivske obrade i sređivanja izvršeno je izdvajanje bezvrijednog gradiva, kao i izdvajanje duplikata, triplikata te praznih fascikala.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAOS-513/SI - 1 Narodni odbor kotara Našice (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAOS- 64: Skupština kotara Osijek
HR-DAOS- 566: Narodni odbor općine Našice
Identifikator: HR-DAOS/AJ 9093
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica