Facebook
Naziv: Općinski narodni sud Vinkovci
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1982
Normativni nazivi: Kotarski narodni sud (1945 - 1962) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski narodni sudovi ustrojeni su Zakonom o uređenju narodnih sudova (Sl. list 67/1945.). Istim zakonom osnovani su i okružni sudovi pa je na taj način, nakon Drugoga svjetskog rata, ponovno uspostavljen sudski aparat. Prema čl. 21. ovoga zakona u nadležnost kotarskih sudova spada rješavanje krivičnih predmeta u prvom stupnju, te građanskih stvari koje su posebnim zakonom dane na odlučivanje ovim sudovima, kao što su: krivična djela protiv života, tijela, slobode, časti, imovine privatnih osoba, zdravlja, javnog morala, braka i obitelji, sporovi o imovinsko pravnim zahtjevima, bez obzira na vrijednost, ukoliko tužena stranka nije ustanova, poduzeće ili organizacija javnog karaktera, zatim sporovi iz odnosa roditelja i djece (bilo bračne ili vanbračne), sporovi o određivanju i ispravku granica nepokretnih dobara, sporovi o služnostima, sporovi zbog smetanja posjeda, sporovi iz ugovora o zakupu i najmu, sporovi koji potječu iz radnih odnosa, sve vanparnične i sve izvršne stvari. Izuzetno, ukoliko je to odlučeno zakonom, kotarski sud odlučuje i u drugom stupnju. Godine 1963. utemeljeni su općinski sudovi, ali je njihova pravna nadležnost ostala ista kao i kotarskih sudova, a promijenila se teritorijalna nadležnost.
Sjedišta: Vinkovci
Unutarnji ustroj / genealogija: Kotarski sud je sastavljen od predsjednika, potrebnog broja sudaca i od presuditelja. Predsjednik, suci i presuditelji biraju se na rok od tri godine.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVU-SCVK-88 Općinski narodni sud Vinkovci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVU-SCVK/S - 17288
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica