Facebook
Naziv: Srpska privredna banka d.d. (Zagreb)
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1922 - 1948
Normativni nazivi: Srpska privredna banka d.d. (Zagreb) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Srpska privredna banka d.d. u Zagrebu (1922 - 1942) (hrvatski)
Zadruga hrvatskog radiše za štednju, kredite i osiguranje s.o.j. Podružnica Zagreb (1942 - 1945) (hrvatski)
Srpska privredna banka d.d.u likvidaciji (1945 - 1948) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Srpska privredna banka osnovana je 3. rujna 1922. Istoga dana donjeta su pravila i banka je upisana u X. sudski Registar za društvene tvrtke pod br. 187 i ima Zbirku isprava br. 123/1922. Sjedište banke je u Zagrebu. Na osnovu odluke Odjela za novčarstvo i osiguranje Državne riznice NDH u Zagrebu, Odjela za novčarstvo i osiguranje izdane 12. kolovoza 1941. br. 2514, a u smislu čl. 5 Zakonske odredbe o preuzimanju novčarskih zavoda od 8. srpnja 1941. br.CL XXXV- Z.p. vlasnik Srpske privredne banke u Zagrebu je NDH, a voditelj poslovanja je Zadruga Hrvatskog Radiše. Ista zadruga je ugovorom od 29. svibnja 1942. br. 38966/ 42. kupila Srpsku privrednu banku d.d. Temeljem odluke br. 12760/42 vodi se pod imenom Zadruga Hrvatskog Radiše za štednju, kredite i osiguranje s.o.j., Podružnica Zagreb.
Zaključkom Kotarskog narodnog suda u Zagrebu br. R 804/45. od 23. srpnja 1945. Srpska privredna banka izdvojena je iz vlasništva Zadruge Hrvatskog Radiše i vraćena u posjed ranijeg vlasnika tj. Srpske privredne banke u Zagrebu. Na osnovu Uredbe i Pravilnika o postupku i likvidaciji privatnih kreditnih poduzeća, Ministarstvo financija izdalo je rješenje kojim se pokreće likvidacioni postupak bivše Srpske privredne banke d.d. u Zagrebu. Likvidaciju je provela Gradska štedionica u Zagrebu. Rješenjm Ministarstva financija NRH br. 10059- I-1-1948. od 16. lipnja 1948. izdana je obavijest o prihvaćanju likvidacione bilanse Srpske privredne banke d.d.u Zagrebu i o prenošenju uloga u Gradsku štedionicu u Zagrebu s datumom 1. srpnja 1948. godine.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Svrha društva je da vlastitim kapitalom i stjecanjem kredita unapređuje sve privredne grane u zemlji, daje kredite, osniva poduzeća i sudjeluje u svim bankarskim poslovima.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu uprave je upravni odbor od 8-15 članova. Mandat im traje tri godine, ali se svake godine mijenja 1/3 članova. Upravni odbor bira iz svoje sredine članove Izvršnog odbora, najviše 5 članova. Djelokrug ovoga odbora određuje upravni odbor posebnim statutom. Nadzorni odbor ima 3-5 članova, bira ih glavna skupština, prvi put na godinu dana, a zatim na tri godine. Ovaj odbor nadzire poslovanje društva u svim granama njegove djelatnosti o čemu dobiva periodične izvještaje. Ispituje godišnje izvještaje i račune i o tome izvještava glavnu skupštinu.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-244 Srpska privredna banka d.d. (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6383
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica