Facebook
Naziv: Savez štedionica Kraljevine Jugoslavije
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1932 - 1944
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Privremeni Upravni odbor osnovan je 8. prosinca 1931. Ovaj odbor je izradio pravila koja je Kr. banska uprava prihvatila 26. svibnja 1932. Na prvoj glavnoj skupštini Saveza 3. srpnja 1932. članovi su prihvatili Pravila i obveze koje iz toga proizlaze. Sjedište je bilo u Zagrebu. Članom Saveza može postati svaka štedionica i organizacija štedionica, koja plaća upisninu i godišnji doprinos kao i doprinose članova za pojedine fondove, darovi, zaklade i pripomoći. Obranički sud rješava sve sporove između članova Saveza. Predsjednika između njih bira Savez. Savez prestaje postojati ako ima manje od deset članova, ako to zaključi Glavna skupština ili ako donese odluku nadležna vlast. U Registru XVIII, str. 394, tvrtka se briše 21. veljače 1938. Dolaskom Nezavisne Države Hrvatske, Savez mijenja ime u "Savez štedionica NDH." Podataka o radu Saveza u ovom razdoblju nema.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Svrha djelovanja ovoga Saveza bila je udruživanje banaka, štedionica i njihove organizacije u Kraljevini Jugoslaviji, štititi njihove interese, davati stručne savjete svojim članovima, izdavanje lista u kojem se obrađuju pitanja u vezi sa štedionicama i njihovih organizacija.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organi upravljanja ovoga Saveza su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i obranički sud. Skupštine mogu biti redovne (jedanput godišnje) i izvanredne (kada to odredi upravni odbor ili zatraži barem 1/3 članova). Na glavnoj skupštini se raspravlja o poslovnom izvještaju upravnog odbora, o zaključnom računu i proračunu za slijedeću godinu o primjedbama članova i o sjedištu Saveza za iduće tri godine. Upravni odbor ima 8 - 12 članova. Mandat im traje tri godine. Članovi ovoga odbora biraju između sebe predsjednika koji je ujedno i predsjednik Saveza, prvog i drugog podpredsjednika i dva člana upravnog odbora koji zajedno čine izvršni odbor. Upravni odbor upravlja preko izvršnog odbora svim poslovima i imovinom Saveza. Sekreterijat Saveza obavlja sve tekuće poslove i provodi zaključke skupštine kao i upravnog i nadzornog odbora.
Nadzorni odbor ima 3 - 5 članova sa mandatom od godinu dana, bira ih skupština. Ovaj odbor kontrolira rad i račune upravnog odbora, godišnje izvještaje i podnošenje izvještaja glavnoj skupštini. Nadzorni odbor bira iz svoje sredine predsjednika i podpredsjednika.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-255 Savez štedionica Kraljevine Jugoslavije (stvaratelj)
Napomena: M. Smrekar: Priručnik za političku upravnu službu u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, knj. I. 1899, Zagreb, Knj. II. 1900, Zagreb, knj. IV.1903, Zagreb
H. Vodopivec: Novčani zavodi i poreezi, 1923, Zagreb
B. Mešterović: Organizacija, administracija i knjigovodstvo banaka i štedionica, 1929, Kragujevac
I. Beuc: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj 1527. - 1945, Zagreb, 1969.
Identifikator: HR-DAZG/S - 6392
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica