Facebook
Naziv: Poduzeće za proizvodnju tekstilne konfekcije "Thorton"
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1991 - 1994
Normativni nazivi: Thorton - (Varaždin) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Poduzeće za proizvodnju tekstilne konfekcije „Thorton“ d.o.o (1991 - 1994) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Poduzeće za proizvodnju tekstilne konfekcije „Thorton“ d.o.o. registrirano je rješenjem Okružnog privrednog suda Varaždin broj Fi-685/91 dana 16. svibnja 1991. Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću sklopljen je 17. travnja 1991. godine, a osnivačka skupština održana je 23. svibnja 1991. Prilikom osnivanja društva 90% kapitala „Thortona“ imala je tvrtka Peralp S.p.a iz San Vendemiana (Italija), a 10% kapitala firma „Yassatrade“. Dana 27. lipnja 1991. izvršena je dokapitalizacija nakon koje je omjer vlasništva iznosio 97,42% za „Peralp“ i 2,58% za „Yassatrade“. „Thorton“ je s Poduzećem za vanjsku trgovinu „Yassatrade“ Varaždin dana 23. svibnja 1991. sklopio ugovor o poslovnoj suradnji u skladu s kojim je „Yassatrade“ kao komisionar obavljala za „Thorton“ sve poslove vanjskotrgovinskog prometa (izvoz, uvoz, privremeni uvoz i dr.) i pružanje obračunskih, računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga vođenja financijskog poslovanja, te sve stručne administrativne poslove. Zbog svjetske recesije, koja se naročito nepovoljno odrazila na poslovanje tekstilne industrije, izostali su planirani proizvodni i financijski efekti poslovanja i očekivana dobit drušva „Thorton“, te je 1994. donijeta odluka o da se pristupi likvidaciji „Thortona“. Trgovački sud otvorio je likvidacioni postupak dana 15. srpnja 1994.
Sjedišta: Varaždin
Djelatnost: Poduzeće je bilo registrirano za obavljanje sljedeće djelatnosti: proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, trikotažnih predmeta, tekstilne konfekcije, ostalih tekstilnih proizvoda i trgovine na veliko i malo vlastitim proizvodima i proizvodima drugih proizvođača tekstilnih proizvoda.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organe upravljanja činili su skupština, upravni odbor i direktor.
Skupština je bila najviši organ upravljanja poduzećem, a sačinjavali su je osnivači, odnosno zastupnici osnivača Poduzeća. Skupština je odobravala Statut, pravilnike, program rada i plan razvitka, utvrđivala privrednu politiku, odlučivala o podjeli koristi i o pokriću gubita, potvrđivala bilancu, imenovala i otkazivala članove upravnog odbora, potvrđivala povišenje i sniženje osnovnog kapitala i sl.
Upravni odbor sastojao se od tri ili više osoba stručnih i iskusnih u problemima važnim za upravljanje. Član upravnog odbora mogao je biti imenovan i među osobama van Poduzeća. Upravni odbor je imenovao i razrješavao direktora, potvrđivao planove i programe rada i opće akte Poduzeća, podnosio prijedloge za Skupštinu i izvršavao njene odluke, pripremao upute za direktora i odgovorne osobe u izvršnim sektorima, skrbio o preciznoj i točnoj izradi povremenih i godišnjih proračuna i sl.yBR> Direktor poduzeća je organizirao i rukovodio procesom rada i poslovanjem Poduzeća, zastupao Poduzeće pred trećim osobama i odgovarao za zakonitost rada.
Identifikator: HR-DAVŽ/S - 7618
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica