Facebook
Naziv: Tehnološko ekonomski zavod (Varaždin)
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1958 - 1962
Normativni nazivi: Tehnološko ekonomski zavod (Varaždin) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Tehničko ekonomski zavod Varaždin (1958 - 1958) (hrvatski)
Tehničko ekonomski zavod – projektno poduzeće Varaždin (1958 - 1962) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: NOO Varaždin donio je 7. veljače 1958. godine odluku br. 04-93-1958 kojom dotadašnja ustanova sa samostalnim financiranjem Biro za unapređenje proizvodnje Varaždin dobiva status poduzeća za vršenje intelektualnih i administrativnih usluga pod nazivom Tehničko ekonomski zavod Varaždin. Dana 1. travnja 1958. Zavodu je pripojen "Servis"-poduzeće za knjigovodstvene usluge iz Varaždina. Dana 8. studenog 1958. NOO Varaždin donosi rješenje br. 04-8686/1-1958 o promjeni naziva poduzeća u Tehničko ekonomski zavod – projektno poduzeće Varaždin. Registracija poduzeća izvršena je kod Okružnog privrednog suda u Zagrebu dana 24. prosinca 1958. pod br. F-2595/58.
Radni kolektiv Zavoda donio je na sjednici 30. lipnja 1962. odluku o pripajanju Varaždinskoj tvornici stolica Bobić Florijan s obzirom da je velik dio svoje djelatnosti Zavod obavljao upravo za drvnu industriju. Novo poduzeće u čiji sastav su osim TEZ-a i VTS-a ušli i Bor Novi Marof, Lepa Lepoglava, Orah Ludbreg i Hrast Čakovec počelo je s radom 1. listopada 1962. pod nazivom DIK Florijan Bobić.
Sjedišta: Varaždin
Djelatnost: Predmet poslovanja Tehničko ekonomskog zavoda bilo je projektiranje, unapređenje organizacije privrednih poduzeća i vršenje drugih privrednih usluga.
Prilikom promjene naziva u Tehničko ekonomski zavod – projektno poduzeće Varaždin prošireno je područje rada poduzeća koje od tada uključuje: građevinsko i elektrostrojarsko projektiranje svih objekata visoko i niskogradnje, izrada tehničko ekonomskih elaborata, unapređenje organizacije i proizvodnje privrednih organizacija, održavanje seminara, tečajeva i drugih oblika edukacije u cilju podizanja stručnosti rukovodioca i kadrova, pružanje usluga iz područja knjigovodstveno komercijalnog poslovanja privrednim organizacijama i izdavanje stručnih publikacija iz područja djelatnosti poduzeća.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organi upravljanja poduzećem bili su Radnički savjet i Upravni odbor. Radnički savjet bio je najviši organ upravljanja. Sačinjavao ga je cijeli Radni kolektiv s obzirom da je u poduzeću radilo manje od 30 radnika i službenika. Radnički savjet birao je i smjenjivao upravni odbor, donosio plan rada, odobravao završni račun, donosio zaključke o upravljanju i ostvarenju privrednog plana, donosio statut, pravila i ostale propise o unutrašnjoj organizaciji, radnim odnosima i raspodijeli prihoda, odlučivao o upotrebi fondova i podizanju zajmova, odobrava sklapanje ugovora o suradnji i dr. Upravni odbor neposredno je upravljao poduzećem na temelju odluka Radničkog savjeta. U njegovom sastavu nalazilo se pet članova. Upravni odbor sastavljao je prijedloge privrednog plana, pravila i tarifnog pravilnika poduzeća, donosio operativne planove, skrbio o pravilnom poslovanju poduzeća, poduzimao mjere za izvršenje radne discipline, raspisivao natječaj za prijem radnika i rješavao o postavljanju radnika i stručnog osoblja na rukovodeća mjesta, poduzimao mjere za unapređenje proizvodnje, donosio odluke o radnim normama, poduzimao mjere za stručno uzdizanje radnika, skrbio o pravilnoj primjeni propisa o radnim odnosima, davao prijedloge o unutrašnjoj organizaciji poduzeća, poduzimao mjere za zaštitu općenarodne imovine, donosio plan korištenja godišnjih odmora i sl. Na čelu poduzeća nalazio se direktor koji rukovodi svim poslovima i potpisuje poduzeće.
Rad u Zavodu je bio organiziran unutar tri odjela: Projektonom, Analitičko-instruktorskom i Knjigovodstvenom odjelu.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVŽ-1091 Tehnološko ekonomski zavod Varaždin (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVŽ/S - 7840
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica