Facebook
Naziv: Hrvatski plivački savez
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1939 -
Normativni nazivi: Hrvatski plivački savez (hrvatski)
Dopunski podaci: Hrvatski plivački savez
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Povijest: Hrvatski plivački savez osnovan je 1939. u Zagrebu kao zajednička sportska organizacija i vrhovni forum svih plivačkih klubova na području Banovine Hrvatske, svih plivačkih klubova s područja Vojvodine, Bosne i Hercegovine, te dijela Dalmacije izvan granica Banovine Hrvatske, a čiji klubovi su željeli biti članovi HPS-a. Sastojao se od klubova i podsaveza, a uz plivanje je zastupao vaterpolo i skokove u vodu. Hijerarhijski je bio podređen Jugoslavenskom plivačkom savezu kao krovnoj plivačkoj organizaciji, a kao savez bio je član Hrvatske športske sloge do 1941. kada promjenom političkih prilika dolazi do ukidanja JPS-a i HPS-a. Tada se osniva novi HPS koji postaje dio Ureda državnog vodstva tjelesnog odgoja i športa (NDH). Osnivanju HPS-a prethodi rad JPS-a u Zagrebu koji je 1921. osnovan kao pododbor Jugoslavenskog olimpijskog odbora. JPS je djelovao do 29. svibnja 1941. Obnovljen je 1948. pod nazivom Plivački savez Jugoslavije (PSJ) sa sjedištem u Beogradu.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Svrha i djelokrug HPS-a je da okuplja sve plivačke klubove i društva koja imaju plivačke sekcije, da širi plivački sport te usmjerava i podupire njegov razvitak. Savez je pomagao plivačke klubove, organizirao škole plivanja, zastupao cijeli plivački sport svoga područja prema PSJ-e, prema drugim narodnim savezima i sličnim organizacijama, organizirao utakmice prvenstava i međunarodne utakmice u plivanju, skakanju i vaterpolu, rješavao sporove između članova, potvrđivao hrvatske rekorde i brinuo se da sve bude u skladu s međunarodnim pravilima. Zadaci PSJ-e su rad na unapređenju plivačkog sporta putem omasovljenja i sistematskog podizanja kvalitete, stvaranje uvjeta za unapređenje postojećih i osnivanje novih plivačkih organizacija-klubova, briga o sistematskom podizanju plivačkog podmlatka i svih grana plivačkog sporta, izdavanje priručnika, brošura, novina i ostalog stručnog i propagandnog materijala.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela Saveza bila su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Upravni odbori podsaveza.
Glavnu skupštinu HPS-a saziva Upravni odbor, sačinjavaju ga samo redovni članovi koji imaju pravo dva oponomoćena izaslanika od kojih jedan ima pravo glasa. Skupštini predsjedava predsjednik Upravnog odbora ili potpredsjednik. Glavna skupština može biti redovna ili izvanredna. U djelokrug glavne skupštine spadaju izbor verifikacijskog odbora, izbor novog upravnog i nadzornog odbora, odlučivanje o razlazu saveza u vezi s pravilima PSJ-e, osnivanje i ukidanje podsaveza i dr.
Upravni odbor sačinjavaju predsjednik, potpredsjednik, I. i II. tajnik, blagajnik, tajnički referent i 3 odbornika. Upravni odbor saziva i vodi redovitu i izvanrednu skupštinu, brine o provedbi usvojenih zaključaka, odlučuje o prijemu i brisanju članova, odlučuje o žalbama protiv odluka kaznenog odbora, sporovima, raspisuje i provodi prvenstvene i reprezentativne utakmice.
Kazneni odbor sastoji se od predsjednika, II. tajnika i 3 člana, a kažnjava prijestupe i prekršaje.
Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana i 3 zamjenika, bira ih se na glavnoj skupštini na jednu godinu. Odbor nadgleda cjelokupan blagajnički rad i na skupštinama podnosi izvješće o tome.
Pravila podsaveza donosi i mijenja glavna ili izvanredna skupština koja ujedno ima pravo osnivanja i brisanja podsaveza u vezi s pravilima PSJ-e.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-964 Hrvatski plivački savez (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 12232
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica