Facebook
Naziv: Ministarstvo zdravstva i udružbe NDH
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Ministarstvo zdravstva i udružbe (hrvatski)
Povijesni nazivi: Ministarstvo zdravstva (1941 - 1942) (hrvatski)
Ministarstvo udružbe (1941 - 1942) (hrvatski)
Ministarstvo unutarnjih poslova. Glavno ravnateljstvo za udružbu i društvovnu skrb (1942 - 1943) (hrvatski)
Ministarstvo unutarnjih poslova. Glavno ravnateljstvo za zdravstvo (1942 - 1943) (hrvatski)
Ministarstvo zdravstva i udružbe (1943 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zakonskom odredbom o državnoj vladi Nezavisne Države Hrvatske od 24. lipnja 1941. (NN 59/1941), u Zagrebu su osnovana 2 ministarstva: Ministarstvo udružbe i Ministarstvo zdravstva. Odredbom od 9. kolovoza 1941. (Zakonska odredba o podjeli ministarstava na odjele i djelokrugu odjela, NN 99/1941), uređen je njihov ustroj, koji je uključio ili predvidio i osnivanje posebnih ustanova. Preustrojem Vlade od 9. listopada 1942. (NN 229/1942) oba ministarstva su ukinuta, te su njihovi resori uključeni u Ministarstvo za unutarnje poslove NDH. U njemu su za poslove zdravstva i udružbe osnovana glavna ravnateljstva - Glavno ravnateljstvo za zdravstvo i Glavno ravnateljstvo za udružbu i društvovnu skrb (NN 235/1942). Ustroj oba ravnateljstva uređen je naredbom od 25. svibnja 1943. (NN 159/1943). Glavna ravnateljstva izdvojena su iz Ministarstva unutarnjih poslova, osnutkom Ministarstva zdravstva i udružbe 12. listopada 1943. (NN 233/1943). Unutarnji ustroj s dva ravnateljstva preuzet je iz MUP-a, a dodatno je razrađen naredbom ministra zdravstva i udružbe od 16. studenoga 1943. (NN 270/1943).
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Poslovi zdravstva obuhvaćali su: ustroj sveukupne zdravstvene službe, vrhovni nadzor zdravstva, zdravstvenih zavoda i ustanova, vrela i kupališta, socijalno (društvovno) zdravstvo, nadzor ljekarničkih i zdravstvenih komora i ljekarni, zdravstvenu nastavu i odgoj zdravstvenog osoblja, zdravstveno prosvjećivanje, brigu o izvršenju zdravstvenih zakonskih odredaba i naredaba, suzbijanje zaraznih bolesti, proizvodnju i nadzor privatne proizvodnje lijekova, a poslovi udružbe: nadzor javnih društava i odobrenje rada novih društava, nadzor rada i radničkih ustanova, usklađivanje rada i zadaća pojedinih društava radi općih probitaka, brigu za uboge, nemoćne i siročad, humanitarna društva i ustanove, društveno osiguranje u suradnji s resorom zdravstva, posredovanje rada, posredovanje u službovnim i radnim sporovima, određivanje najnižih nadnica i plaća, suzbijanje skupoće, tjelesni odgoj mladeži i šport.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj Ministarstava zdravstva i udružbe određen je 9. kolovoza 1941. (NN 41/1944), kada su navedeni odjeli ili samostalni odsjeci od kojih su sastavljena, te posebne ustanove.
Ministarstvo zdravstva sastojalo se od Općeg odsjeka i Odjela za zdravstvo, te posebnih ustanova - Državnog zavoda za proizvodnju lijekova i Zavoda za ispitivanje lijekova. Bio je predviđen kasniji osnutak drugih ustanova - za higijenske poslove, bakteriološko-epidemiološke radove, zdravstvenu nastavu i tehničke asanacije, od čega je pri Ministarstvu zdravstva 10. rujna 1941. osnovana Zdravstvena zaštita učenika (NN 123/1941), a 22. svibnja 1942. Ured državnog vodstva tjelesnog odgoja i športa (NN 114/1942).
Ministarstvo udružbe je od 9. kolovoza 1941. godine, kao organizacijske jedinice uključivalo Opći odsjek, Odjel družtvovnog osiguranja, zaštite i skrbi i Odjel društvovnih poslova, a kao zasebna oblast djelovala je “Pomoć”, osnovana 29. rujna 1941. (NN 141/1941). Preustrojem od 9. listopada 1942. (NN 229/1942) uređenje glavnih ravnateljstava ostalo je nepromijenjeno. Uređenje glavnih ravnateljstva propisano je tek naredbom od 25. svibnja 1943. (NN 159/1943), kada su unutar njihovih odjela osnovani odsjeci. Glavno ravnateljstvo za zdravstvo sastojalo se od Općeg odjela (Osobni, Upravno-pravni, Rizničko-gospodarstveni odsjek), Odjela za opće zdravstvo (Odsjek za javno-zdravstvenu službu, Odsjek za bolnice i lječilišta, Odsjek za ljekovita vrela i kupališta, Odsjek za ljekarništvo i lijekove) i Odjela za higijenu (Odsjek za epidemiologiju i primijenjenu higijenu, Odsjek za zaštitu majke i djeteta, Odsjek za družtvovno zdravstvo), a Glavno ravnateljstvo za udružbu i društvovnu skrb od Općeg odjela (Osobni, Upravno-pravni, Rizničko-gospodarstveni odsjek), Odjela za družtvovno osiguranje (Odsjek za družtvovno osiguranje radnika i posebničkih namještenika, Odsjek za izseljenike), Odjela za družtvovnu skrb (Odsjek za družtvovnu pomoć, Odsjek za družtvovnu zaštitu obitelji) i Odjela za družtvovne poslove (Odsjek za radno pravo, Odsjek za družtvovnu politiku, Glavno nadzorničtvo rada), uz koje je, kao zasebna oblast, djelovala “Pomoć”, osnovana još 29. rujna 1941. (NN 141/1941).
Uspostavom Ministarstva zdravstva i udružbe od 11. listopada 1943. (NN 233/1943) u njega su uključena oba glavna ravnateljstva, s ustrojem promijenjenim unutar Glavnog ravnateljstva za udružbu. U njemu je došlo do spajanja dvaju odjela (za družtvovno osiguranje i za družtvovnu skrb) u Odjel družtvovnog osiguranja, zaštite i skrbi, te do izdvajanja jednog od dotadašnjih odsjeka, koji postaje samostalan, kao Odjel za državnu iseljeničku službu. Unutar tog Odjela uspostavljeni su Opće-upravni odsjek, Odsjek za izseljivanje i povratak, Odsjek za zaštitu iseljenika i povratnika. Na čelu ustanove nalazio se ministar zdravstva i udružbe.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1942)
(1941 - 1945)
(1941 - 1942) (Ministarstvo udružbe NDH)
(1941 - 1945)
Napomena o vezama: Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu udružbe do listopada 1942. nadređena je Vlada NDH, a potom, osnutkom glavnih ravnateljstava i njihovim uklapanjem u MUP - ministar unutarnjih poslova. Od 1943. glavnim ravnateljstvima rukovodi ministar zdravstva i udružbe, podređen Vladi. Ustanove s kojima su horizontalno povezani, koje su podređene ministarstvima zdravstva i udružbe odnosno glavnim ravnateljstvima su: Higijenski zavod, Državni zavod za proizvodnju lijekova, Zavod za ispitivanje lijekova, Zavod za suzbijanje endemijskog sifilisa, Liječnička komora, Ljekarnička komora, Hrvatski crveni križ, Bolesnička blagajna službenika NDH, državne i privatne bolnice i druge zdravstvene ustanove, oblast „Pomoć“, Ured državnog vodstva tjelesnog odgoja i športa, Zavod za odgoj gluhonijeme djece, Zavod za odgoj i obrazovanje slijepe djece, Uprava dječjih kolonija, Glavna inspekcija rada, Mirovinska zaklada općinskih činovnika itd.
Identifikator: HR-HDA/S - 1258
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica