Facebook
Naziv: Okružni narodni odbor Osijek
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1947
Normativni nazivi: Okrug Osijek. Narodni odbor (hrvatski)
Povijesni nazivi: Okružni narodnooslobodilački odbor Osijek (1944 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Okružni narodnooslobodilački odbor Osijek osnovan je početkom 1944. godine na oslobođenom području Slavonije. Tijekom svog djelovanja više je puta mijenjao svoje sjedište. Svoju redovitu djelatnost započeo je 27. travnja 1945. u Osijeku. U sastav Okružnog NO Osijek bili su ušli kotarevi Osijek, Vinkovci, Vukovar i Valpovo. U to vrijeme, početkom svibnja 1945. godine na području ovih kotareva bili su osnovani i mjesni i gradski narodnooslobodilački odbori. Tako je kotar Osijek imao Gradski NOO Osijek, te mjesne NOO Kravice, Đurđevo Polje, Adolfovac, Retfala, Laslovo, Čepin, Ernestinovo, Sarvaš, Bijelo Brdo, Aljmaš, Dalj, Hrastin, Koprivna, Dopsin, Vladislavci i Jovanovac. Kotar Vinkovci je imao Gradski NOO Vinkovci te mjesne NOO Ivankovo, Retkovci, Prkovci, Stari Mikanovci, Cerna, Šiškovci, Privlaka, Otok i Rokovci-Andrijaševci. Kotar Vukovar imao je u svom sastavu Gradski NOO Vukovar, te mjesne NOO Bobota, Pačetin, Marinci, Bršadin, Markušica, Antin, Petrovci, Gaboš, Ostrovo, Korođ, Trpinja, Tordinci, Nuštar, Cerić, Borovo, Vera, Bogdanovci, Ada i Petrova Slatina. Kotar Valpovo u svom je sastavu imao Općinski NOO Valpovo i vanjske Brođance, Bizovac, Budimce, Košku, Ladimirevce, Petrijevce i Podgorač, te mjesne NOO Valpovo, Šag, Nard, Ivanovci, Zelčin, Poganovci, Harkanovci, Josipovac, Podgorač, Razbojište, Ličane, Marjančace, Košku, Ledenik, Bistrince, Cret, Vučkovac, Babjak, Gat, Veliškovce, Tiborjance, Vinogradce, Čokadince, Novake, Martince, Habjanovce, Bizovac, Brođance i Bocanjevce. Nakon ukidanje i reorganizacije okružnih NOO u Slavoniji u lipnju 1945. godine, osječkom okrugu pripojeni su kotar Našice, Donji Miholjac, Orahovica dok je kotar Vinkovci ušao u sastav Okružnog NOO Slavonski Brod.
Na osnovu Zakona o promjeni naziva narodnooslobodilačkih odbora od 25. srpnja 1945. godine (NN 3/1945) Odbor mijenja naziv u Okružni narodni odbor Osijek sa sjedištem u Osijeku. Početkom rujna 1945. pa sve do svog ukidanja Okružni narodni odbor Osijek u svom je sastavu imao sljedeće kotareve: Osijek, Batinu, Dardu, Donji Miholjac, Našice, Orahovicu, Valpovo i Vukovar. Početkom rujna 1945. kada je Baranja bila pripojena teritoriju Hrvatske u sastav osječkog okruga ušli su kotar Darda u Belom Manastiru i Zmajevac u Batini.
Dana 28. svibnja 1947. primio je Okružni NO Osijke telefonski telegram iz Predsjedništva Vlade NR Hrvatske, Odjela za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti, sljedećeg sadržaja: "Tijekom svibnja ove godine biti će ukinuti Okružni NO-i. S tim u vezi ima se načiniti raspored službenika i ustanoviti koji će službenici biti zadržani u narodnoj vlasti, trebaju 1. lipnja dobiti prema Zakonu o državnim službenicima otkaz na mjesec dana. To izvršiti odmah. Rad službenika trajat će još mjesec dana." Prema odredbama Zakona o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske (NN 60/47) Okružni NO Osijek prestao je s djelovanjem 1. srpnja 1947. godine.
Sjedišta: Osijek (1945-1947)
Djelatnost: Pored obavljanja temeljnih zadataka, okružni narodni odbor je bio osobito nadležan za neposrednu brigu i nadzor nad provođenjem općih zadataka državne uprave i politike savezne Vlade i Vlade Republike na području okruga; brinuo se o pravilnoj uporabi i raspodjeli službenika, brinuo se za ostvarivanje plana, upravljenje i opću kontrolu nad industrijom, šumarstvom, građevinarstvom, trgovinom i radnim odnosima ukoliko nisu bili u nadležnosti viših državnih organa, za suradnju u čuvanju državne sigurnosti, za podizanje opće kulture i nadzor nad srednjom nastavom, provedba izbora i sudjelovanje narodnih masa u državnoj upravi.
Prema općem zakonu o narodnim odborima (SL FNRJ 50/1946) okružni narodni odbor obavljao je sljedeće poslove:
a) u području plana - donosi i ostvaruje okružni privredni plan, odobravanje planova kotarskih i gradskih narodnih odbora, statistička kontrola i evidencija u okrugu;
b) u području poljoprivrede i šumarstva - upravljanje okružnim uzornim poljoprivrednim dobrima, sudjelovanje u provedbi agrarne reforme i kolonizacije, provedba plana pošumljavanja i eksploatacije šuma;
c) u području industrije i obrta - upravljanje državnim i industrijskim poduzećima određenim od Prezidijuma skupštine Republike, davanje dozvola za rad privatnim i zadružnim industrijskim poduzećima, davanje dozvola za rad privatnim i zadružnim obrtnim poduzećima, osnivanje i upravljanje poduzećima za eksploataciju šuma i preradu drveta okružnog značaja; e) u području trgovine - organizacija tržišta u okrugu, snabdijevanje okruga namirnicama, osnivanje i upravljanje okružnim trgovačkim poduzećima, izdavanje dozvola za rad trgovačkim radnjama i reguliranje rada privatnih i zadružnih trgovačkih poduzeća;
f) u području financija - donošenje okružnog budžeta, raspodjela temeljnim i obrtnim sredstvima privrede okružnog značaja, kontrola financijskog poslovanja mjesnih, gradskih i kotarskih narodnih odbora i izvršenje njihova budžeta, osnivanje i upravljanje okružnim štedionicama;
g) u području radnih odnosa - higijenska, tehnička i opća inspekcija rada, posredstvo u radnim sporovima većeg značaja, kontrola rada ustanova socijalnog osiguranja, poduzimanje mjera za poboljšanje životnih i kulturnih navika;
h) u području prosvjete - nadzor nad provedbom opće obvezne osnovne nastave, nadzor nad stručnom i općom srednjoškolskom nastavom u okrugu, osnivanje internata, osnivanje i upravljanje okružnim kazalištima, pomaganje ostalih prosvjetnih i kulturnih ustanova, nadzor nad privatnim školama,
i) u području narodnog zdravlja i socijalnog staranja - osnivanje okružnih ustanova kao što su bolnice, lječilišta, upravljanje njima, kontrola nad gradskim i kotarskim zdravstvenim ustanovama, izdavanje dozvola za rad liječnika i ljekarnika, osnivanje okružnih ustanova za zbrinjavanje;
j) u ostalim područjima - briga o pravilnom organiziranju svih organa državne uprave, ustanova i poduzeća u okrugu, izbor i razrješavanje sudaca i sudaca-porotnika okružnog suda, vođenje administrativnog i administrativno-kaznenog postupka u poslovima iz svoje nadležnosti, provedba izbora u okrugu i nadzor nad provedbi izbora za niže narodne odbore.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Narodni odbori su organi državne vlasti preko kojih narod obavlja svoju vlast u administartivno-teritorijalnim jedinicama. Narodni odbori su najviši orgni državne vlasti u odnosima lokalnog značaja na svojem području. Narodni odbori obavljaju vlast i donose u okviru svoje nadležnosti opće propise na temelju Ustava FNRJ, Ustava republike, zakona , općih propisa viših organa državne vlasti i državne uprave. Narodni odbori se osnivaju na području administrativno-teritorijalnih jdinica: mjesta, sela, gradova, kotara, okruga odnosno oblasti.U okrugu se osniva okružni narodni odbor. Okrug obuhvaća područje više kotara koji čine jednu prirodnu i ekonomsku cjelinu. Sjedište okružnog narodnog odbora je u mjestu koje je životno središte okruga. Okružni narodni odbor je neposredno nadređen organ državne vlasti kotarskim narodnim odborima i gradskim narodnim odborima na svojem području koji imaju stupanj kotarskog narodnog odbora.
Unutarnji ustroj / genealogija: Narodni odbori vrše prava koja su im dana kao najvišim organima državne vlasti administrativno-teritorijalne jedinice neposredno na Skupštini ili preko svojih izvršnih i upravnih organa. Izvršni odbori su izvršni i upravni organi narodnih odbora. Izvršni odbor je organ skupštine, te za svoj rad njoj odgovara, kao i Zemaljskoj vladi Sve zadatke i poslove koji su mu dani u nadležnost kao izvršnom i uprvnom organu obavlja Izvršni odbor kao cjelina i kolketivno upravlja svim granama državne uprave. Okružni izvršni odbori imaju odjeljenja odnosno odsjeke za neposredno upravljanje pojedinim granama uprave. Na čelu odjeljenja odnosno otsjeka stoje članovi Izvršnog odbora kao povjerenici za pojedine grane uprave. Pri Okružnom narodnom odboru Osijek ustrojeni su odjeli, koji su imali sljedeći djelokrug poslova:
1. Tajništvo sa djelokrugom poslova: - administrativni poslovi Okružne Skupštine, Izvršnog odbora, te administrativni poslovi u svezi izbora u mjesne, kotarske i okružne narodne odbore; - upravljanje cjelokupnom kancelarijskom službom; - ekonomski poslovi u svezi proračuna, nabavke uredskog materijala i sl.; - personalni poslovi nad svim namještenicima.
Poslovi iz djelokruga tajništva obavljaju se u u općem otsjeku i personalnom otsjeku. Tajništvo bi još trebalo imati i ove odsjeke: statistički referat i ekonomski otsjek. Opći otsjek je obuhvaćao sljedeće poslove: urudžbeni zapisnik, arhivu, primanje i otpremu pošte, kao i sve poslove administrativnog karaktera. Personalni otsjek obuhvaćao je personalna pitanja namještenika. Statistički referat bavio se prikupljanjem raznih statističkih podataka po uputstvima statističkog ureda Predsjedništva Vlade. Ekonomski otsjek obuhvaćao je poslove inventara, snabdijevanja pojedinih odjela i čitavog NO-a uredskim priborima. Pored ovoga obuhvaćao bi i poslove oko snabdijevanja odbornika, namještenika hranom, odjećom, obućom i dr.
2. Kontrolna komisija- pri svakom Okružnom narodnom odboru trebala je djelovati Kontrolna komisija, koja je bila pod općim upravljanjem tajništva. Kontrolna komisija je bila organ Izvršnog odbora. Uloga Kontrolne komisije sastojala se u kontroli rada Izvršnog odbora i njegovih organa i ustanova, kao i obavljanju neposrednog nadzora nad područnim narodnim odborima, njihovim organima i ustanovama kao i okružnog narodnog odbora.
3. Poljoprivredni odjel- djelokrug poljoprivrednog odjela obuhvaća sljedeće poslove: - unaprjeđenje poljoprivrede u svom okrugu; - agrarna reforma i kolonizacija u okrugu u suglasnosti s zakonom i nadležnim ministarstvom; - upravlja radom poljoprivrednih imanja; - unaprjeđenje veterinarske službe; - organizira rad i nadzor riječnim pomorskim ribarstvom; - nadzor nad radom područnih odjela, kotarskih i gradskih NO-a. Poslovi poljoprivrednog odjela obavljaju se u poljoprivrednom, veterinarskom i ribarskom otsjeku.
4. Šumarski odjel - obuhvaća sljedeći djelokrug: - stručna uprava i nadzor nad svim šumama svoga područja; - otvaranje šumskih komplekasa; -vođenje evidencija i nadzora nad svim ugovorima i sječama šuma; - pošumljavanje, melioracija uprava šumskih rasadnika i dr.
5. Građevinski odjel- obuhvaća sljedeći djelokrug: - upravno-građevinski poslovi u svom okrugu; - organizacija građevinskih poduzeća i nadzor nad privatnim građevinskim poduzećima i radnjama; - suradnja u izgradnji željeznica u okrugu;
6. Odjel industrije i obrta - obuhvaćao je sljedeći djelokrug poslova: - rješavanja pitanja i predmeta na temelju propisa i zakona kojima se uređuju industrijska i obrtna djelatnost, ali u okviru nadležnosti okružnog NO-a.; - organizacija i upravljanje industrijskim poduzećima nadležnost okružnog, te kontrola rada nad poslovanjem tih poduzeća i ustanova; - unaprjeđenje razvoja industrije i obrta; prikupljanje i sređivanje statističkih podataka.
7. Financijski odjel - obuhvaća sljedeći djelokrug: - izrada okružnog budžeta, kontrola poslovanja budžeta nižih narodnih odbora i ustanova; - upravljanja naplatom državnih poreza i drugih prihoda; - izvršavanje budžeta i nadziranje izvršavanja budžeta nižih narodnih odbora i ustanova. Poslovi iz djelokruga odjela grupiraju se u dva otsjeka: otsjek za prihod i budžet i otsjek računovodstva.
8. Prosvjetni odjel - djelokrug odjela obuhvaća: I. stručni i administrativni poslovi prosvjetnog odjela; II. Školstvo- nadzor nad cjelokupnom prosvjetnom djelatnošću na području okruga, upravni poslovi u osnovnom i srednjem školstvu, organizacija đačkih domova, opće obrazovnih; III. Narodno prosvjećivanje- upravlja djelatnošću na narodnom prosvjećivanju, brine se o ustroju knjižnica, radu narodnih sveučilišta, putničkih kina, pokretnih knjižnica, o radu kulturnih društava i kulturno prosvjetnih ustanova (galerija, izložbi), kazališnim družinama i dr. Poslovi iz prosvjetnog odjela grupiraju se u otsjeke: 1. opći otsjek, 2. školski otsjek, 3. otsjek za narodno prosvjećivanje.
9. Zdravstveni odjel - djelokrug odjela: - upravljanje ustanovama i bolnicma okružnog značenja; - organizira i kontrolira rad zdravstvenih ustanova; - provodi i organizira zdravstvene tečajeve. Poslovi iz djelokruga odjela grupiraju se u: 1. zdravstveni otsjek, 2. apotekarski referat i 3. fiskulturni referat.
10. Socijalni odjel - obuhvaća djelokrug poslova: - briga za socijalnu zaštitu i skrb; - nadzor nad socijalnim ustanovama (dječjim domovima, vrtićima, staračkim domovima) te briga o osposobljavanju invalida; - izradba opće obveznih propisa za uređenje radnih odnosa i socijalnu zaštitu. Poslovi iz Socijalnog odjela grupiraju se u sljedeće otsjeke: 1. otsjek socijalne zaštite i skrbi i 2. otsjek radnog prava.
11. Odjel trgovine i opskrbe - djelokrug odjela obuhvaća: - upravljanje organizacijom unutarnjeg tržišta u okrugu; - regulira rad i kontrolira trgovačko poslovanje; - izdaje dozvole za otvaranje trgovačkih radnji na veliko; - stvara planove za snabdijevanje okruga namirnicima. Poslovi iz odjela trgovina i opskrbe grupiraju se u dva otsjeka: 1. otsjek trgovine i 2. otsjek opskrbe.
Stvaratelji: (1945 - 1955)
(1945 - 1955)
(1944 - 1955)
(1943 - 1962)
Napomena o vezama: Okružni narodni odbor je neposredno nadređen organ državne vlasti kotarskim narodnim odborima i gradskim narodnim odborima na svojem području koji imaju stupanj kotarskog narodnog odbora.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAOS-60 Okružni narodni odbor Osijek (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAOS/S - 13245
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica