Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Popovača
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1952
Normativni nazivi: Narodni odbor. Mjesto Popovača (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Tijekom II. svjetskog rata u okviru formirane mreže organa "narodne vlasti" na području Popovače djeluje Narodnooslobodilački odbor općine Popovača. Kao njegov mirnodobski slijednik i kao lokalni organ vlasti novoformirane države, Mjesni narodni odbor Popovača, postoji i djeluje od 1945. Djeluje sve do 1952. kada su Općim zakonom o narodnim odborima ukinuti mjesni narodni odbori, tako da i MNO Popovača prestaje sa radom, a svi poslovi iz njegove nadležnosti prelaze u nadležnost Narodnog odbora općine Popovača.
Djelatnost: Mjesni narodni odbor Popovača je najviši organ "narodne" vlasti na području mjesta Popovača. Nadležan je za upravljanje "općenarodnom imovinom" i financije, što podrazumijeva, između ostalog, donošenje i izvršavanje mjesnog budžeta, upravljanje zgradama i ostalim nekretninama u državnom vlasništvu na svom području, raspolaganje prihodima i proizvodima ostvarenim iz "općenarodne imovine", ubiranje mjesnog samodoprinosa. Osniva poduzeća (industrijska, poljoprivredna, zanatska, kreditna, trgovačka i dr.), osniva poljoprivredne stanice, organizira snabdjevanje stanovništva, organizira zanatsku djelatnost. Obavlja poslove upravljanja komunalnom izgradnjom, organizira poslove iz oblasti prosvjete i kulture.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ovaj narodni odbor o bitnim stvarima iz svoje nadležnosti odlučuje u plenumu i preko Izvršnog odbora. U plenumu donosi statut i opće propise, obavlja izbor i razrješenje predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora,donosi budžet i odobrava završni račun, donosi rješenja o osnivanju poduzeća i ustanova. Izvršni odbor je izvršni i upravni organ odbora. On odgovara za svoj rad plenumu. Izvršava i primjenjuje odluke, naredbe, uputstva i rješenja MNO-a te zakone i propise drugih, viših organa. pri tome donosi naredbe, uputstva i rješenja. Odbornici su podijeljeni u nekoliko aktiva i to: Prosvjetni, Stambeni, Statistički, Aktiv za popravak puteva, Poljoprivredni aktiv, Aktiv trgovine i opskrbe, Aktiv za ostvarivanje prihoda, Elektrifikacijski aktiv, Aktiv za pošumljavanje, te tzv. Procjendbeni aktiv (procjenjuje vrijednost pokretnina i nekretnina "općenarodne imovine", procjenu poljskih šteta i sl.). Opći zakon iz 1949. uvodi i tzv. Zbor birača kao oblik učešća naroda u obavljanju vlasti i radu NO-a. MNO Popovača saziva zborove birača radi razmatranja lokalne problematike, života mjesta i rada samog MNO-a.
Stvaratelji: (1945 - 1952)
(1945 - 1952)
Napomena o vezama: Mjesni narodni odbor Popovača bio je u cijelom razdoblju svoga postojanja, kao niži organ lokalne vlasti podređen Narodnom odboru kotara Kutina.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DASK-327 Mjesni narodni odbor Popovača (stvaratelj)
Identifikator: HR-DASK/S - 13610
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica