Facebook
Naziv: Savez novčarskih i osiguravajućih zavoda u Zagrebu
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1916 - 1948
Povijesni nazivi: Savez hrvatskih novčanih zavoda (1916 - 1918) (hrvatski)
Savez novčanih i osiguravajućih zavoda kraljevstva SHS (1919 - 1930) (hrvatski)
Savez novčanih i osiguravajućih zavoda kraljevine Jugoslavije (1930 - 1941) (hrvatski)
Savez novčanih i osiguravajućih zavoda NDH u Zagrebu (1941 - 1945) (hrvatski)
Savez novčanih i osiguravajućih zavoda u Zagrebu (1946 - 1948) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Na sastanku zastupnika hrvatskih novčarskih zavoda održanom 25. travnja 1916. pokrenuto je pitanje osnivanja "Saveza hrvatskih novčarskih zavoda". Odluka o osnivanju je donešena, ali nije provedena zbog ratnih i političkih prilika u zemlji. Stvaranjem Kraljevine SHS pokrenuto je isto pitanje pa je 25. travnja 1919. održana konstituirajuća skupština Saveza. Ministarstvo za trgovinu i industriju potvrdilo je pravila društva (br. 11563-1920). Sporove koji se pojave između članova Saveza riješava Obranički sud. Odlukom Ministarstva financija NRH (br 29101/46 od 29.ožujka 1946.) određuje se 1. travnja datum likvidacije Saveza. Likvidacija je završena 20. prosinca 1948.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Svrha osnivanja ovoga Saveza bila je ojačati gospodarsko i financijsko poslovanje države.
Unutarnji ustroj / genealogija: Djelokrug i ustrojstvo određuje ravnateljstvo. Organi društva su: glavna skupština, ravnateljstvo, predsjedništvo, izvršni odbor, nadzorni odbor i obranički sud. Redovne glavne skupštine održavaju se najmanje jedan put godišnje, a izvanredne prema potrebi, kada to zatraži ravnateljstvo, nadzorni odbor ili 1/4 redovnih članova. Na skupštini se raspravlja o poslovnom izvještaju, bilansi, određuje proračun, bira predsjednik, članovi ravnateljstva, nadzornog odbora ili počasni članovi.
Ravnateljstvo čini predsjednik (bira ga glavna skupština na 3 godine), upravljujući ravnatelj, predsjednici podružnica i 18 - 36 članova, koje bira glavna skupština. Upravu društva vodi ravnatelj kojeg bira ravnateljstvo između svojih članova. Ravnateljstvo može birati i tajnika koji vodi uredsko poslovanje. Mandat članova ravnateljstva traje šest godina ali se svake treće godine mijenja polovica članova. Ravnateljstvo se sastaje najmanje četiri puta godišnje. Ono bira iz svoje sredine dva podpredsjednika, čiji mandat traje kao i članstvo u ravnateljstvu. Ravnateljstvo može osnovati Izvršni odbor kako bi se poslovi ubrzali. Izvršni odbor čini predsjednik, njegov zamjenik i četiri člana. Mandat im traje godinu dana.
Nadazorni odbor ima tri do pet članova, koje bira glavna skupština na rok od tri godine. Članovi biraju između sebe predsjednika. Nadzorni odbor vrši kontrolu nad poslovima društva, može vršiti kontrolu knjiga, spisa, godišnjih računa, bilansa i o istom izvještavati godišnju skupštinu.
Stručna povjerenstva se biraju za proučavanje pojedinih stručnih pitanja. Podružnice se osnivaju kao veza između centra Saveza i šireg područja države. Savez ima počasne, redovne, izvanredne i dopisne članove. Počasnim članom postaje onaj koji je zaslužan za unapređivanje domaće veresijske politike. Redovni član je svaki novčani novčani i osiguravajući zavod koji ima svoje sjedište na području Kraljevine SHS. Izvanredni član može biti inozemni novčani i osiguravajući zavod koji ima svoju podružnicu unutar Kraljevine SHS. Dopisnim članom postaje onaj koji uspješno radi na polju narodnog gospodarstva. Ove imenuje ravnateljstvo Saveza uz pristanak 2/3 prisutnih članova. Redovni i izvanredni članovi plaćaju godišnju članarinu, a visinu članarine određuje ravnateljstvo.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-254 Savez novčarskih i osiguravajućih zavoda u Zagrebu (stvaratelj)
Napomena: Deset godina Saveza novčanih i osiguravajućih zavoda Kraljevine SHS u Zagrebu, Biblioteka Arhiva sig. 1698.
H. Vodopivec: Novčani zavodi i porezi, 1923, Zagreb
Izvještaj Saveza novčanih i osiguravajućih zavoda Kraljevine SHS 1924.- 1928. Biblioteka Arhiva sig. P - 662.
Izvještaj Saveza novčanih i osiguravajućih zavoda Kraljevine SHS u Zagrebu 1922 i 1926. Biblioteka arhiva sig. 5031.
SHS u Zagrebu 1929, 1932, 1934 / 1935. Biblioteka Arhiva sig. 5931. Izvještaj Saveza novčanih i osiguravajućih zavoda Kraljevine Jugoslavije 1930.- 1934. Biblioteka Arhiva sig. P - 662.
Izvještaj Saveza novčanih i osiguravajućih zavoda Kraljevine Jugoslavije i Udruženja novbčanih i osiguravajućih poduzeća za Savsku banovinu za informacije novčarstva i bankarstva 1936. - 1941. Biblioteka Arhiva sig. P - 662.
Odluka Ministarstva financija NRH. br 29101/46 od 29.ožujka 1946.
M. Smrekar: Priručnik za političku upravnu službu u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, knj. I. 1899, Zagreb, Knj. II. 1900, Zagreb, knj. IV.1903, Zagreb
I. Beuc: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj 1527. - 1945, Zagreb, 1969.
Identifikator: HR-DAZG/S - 6393
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica