Facebook
Naziv: Ured državne uprave u Istarskoj županiji s ispostavama i matičnim uredima
Tip imatelja: Imatelj u nadležnosti arhiva
Oznaka: DAPA-UDUIŽ-1
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Pazinu
Status: Javni
OIB/MB: 01544551
Sjedište: Hrvatska Pula Splitska 14
Telefon: 052/372-122
Fax: 052/372-123
E-mail: tajnica-predstojnika@udu-istra.htnet.hr
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 2002
Vrsta ustanove: državna uprava
Pravni oblik: državna uprava
Više tijelo: Ministarstvo uprave Republike Hrvatske [MU RH]
Nadležnost: Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: – gospodarstvo (industrija, brodogradnja, energetika, rudarstvo, trgovina, obrtništvo, vodno gospodarstvo, ribarstvo, pomorstvo, promet i veze, turizam, poljoprivreda i šumarstvo, lovstvo te poljoprivredna inspekcija, inspekcija zaštite bilja, inspekcija bilinogojstva i vodopravna inspekcija) – društvene djelatnosti (prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi, tržište rada i odnosi sa sindikatima, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, sanitarna inspekcija, zaštita civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštita hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata, zaštita vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata i zaštita osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. 5. 1945., te članova njihovih obitelji, zaštita prava i rješavanje o statusu člana obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te hrvatskih branitelja kao i suradnja u poslovima u svezi s ekshumacijom i sahranom posmrtnih ostataka žrtava rata – imovinsko pravne poslove (poslovi u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa i denacionalizacija) – opću upravu (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu – nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te – statistiku. U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe ureda državne uprave.
Napomena: Stvaratelj je osnovan i djeluje temeljem Zakona o sustavu državne uprave (NN 75/93, 48/99, 15/00, 59/01, 190/03 (pročišćeni tekst), 199/03) te Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (NN 21/02
Identifikator: HR-DAPA / IM 1107
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica