Facebook
Naziv: Državni arhiv u Karlovcu
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DAKA
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Karlovcu
Historijat: Državni arhiv u Karlovcu
Status: Javni
OIB/MB: 3123367
Sjedište: Hrvatska Karlovac Ljudevita Šestića 5
Telefon: 047/412-366
Fax: 047/412-362
E-mail: daka-arhiv@ka.t-com.hr
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
NK djelatnosti: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
Politika akvizicija: Državni arhiv u Karlovcu preuzima po službenoj dužnosti gradivo nastalo radom državnih tijela, ustanova, javnih poduzeća i drugih javnih službi čija se djelatnost obavlja na području nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu. Arhiv posjeduje i gradivo koje je prikupljeno otkupom ili poklonom.
Nadležnost: Državni arhiv u Karlovcu obavlja djelatnost na području Karlovačke županije (gradovi: Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj te općine: Barilovići, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje), općina Gvozd (Vrginmost) i Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji te grada Vrbovsko u Primorsko-goranskoj županiji.
Gradivo: Cjelinu arhivskih fondova i zbirki koja se čuva u Arhivu čini preko četiri stotine pedeset arhivskih fondova i četrnaest arhivskih zbirki u ukupnoj količini od oko 3.000,00 dužnih metara arhivskog gradiva i druge dokumentacije nastale u razdoblju 1637-1995. godine. Gradivo koje se čuva u Arhivu važno je za istraživanje upravne, gospodarske, socijalno-zdravstvene, kulturno-prosvjetne i pravne povijesti u prvom redu grada Karlovca i okolice za razdoblje od kraja 18. stoljeća do 1941. godine. Za proučavanje povijesti Vojne krajine, francuske uprave i Kraljevstva Ilirije gradivo se čuva u Ratnom arhivu u Beču, u Arhivu Republike Slovenije u Ljubljani te u Hrvatskom državnom arhivu. Za razdoblje Drugoga svjetskoga rata te za razdoblje nakon 1945. godine gradivo koje se čuva u Arhivu omogućuje istraživanja i za šire područje nadležnosti Arhiva. Riječ je o arhivskim fondovima uprave, pravosuđa, školstva, zdravstva i socijalnih ustanova, gospodarstva, udruga i društveno političkih organizacija. Sačuvano gradivo 18. i prve polovice 19. stoljeća pisano je njemačkim i latinskim jezikom, a iz 20. stoljeća hrvatskim jezikom. Kao osobito vrijedno gradivo koje se čuva u Državnom arhivu u Karlovcu valja istaknuti Zbirku isprava (povelje) (1767-1878) među kojima je i isprava cara Josipa II. kojom potvrđuje slobode i prava gradu Karlovcu od 8. listopada 1781. godine i isprava kojom Marija Terezija potvrđuje prava cehovima u Karlovačkom i Varaždinskom generalatu, te Lici i Krbavi od 21. rujna 1767. godine. Tu su i fondovi Gradskog poglavarstva Karlovac, nastali radom gradske uprave od osnutka 1579, a sačuvani za razdoblje 1714-1945, koji su zahvaljujući zemljopisnom položaju Karlovca kao prometnog središta, vrijedan izvor za lokalnu i nacionalnu povijest. Svojim se značenjem ističu i Zbirka građevinskih nacrta kotara Karlovac, Ogulin, Otočac, Gospić, Delnice i Sušak (1829-1944) i Zbirka matičnih knjiga (1699-1946). Vrijedne su pozornosti i zbirke razglednica i fotografija. Za izučavanje povijesti školstva 19. stoljeća dragocjeni su podaci sadržani u gradivu fondova Kraljevska gimnazija u Karlovcu i Kraljevska viša realna škola u Rakovcu čijom integracijom započinje novo razdoblje povijesti karlovačkoga srednjeg školstva - povijest Kraljevske velike realne gimnazije u Rakovcu - Karlovcu. Historijski arhiv u Karlovcu je veliku pozornost u preuzimanju, zaštiti, obradi i objavljivanju arhivskoga gradiva posvećivao razdoblju Drugoga svjetskoga rata. Među djelatnostima tadašnjega Arhiva bilo je i objavljivanje zbornika radova i monografija posvećenih tome razdoblju. U tom smislu u okviru Arhiva sve do 1991. godine djelovao je poseban Odjel za istraživanje radničkoga pokreta i NOB-a te je u svezi s time razvio i bogatu izdavačku djelatnost. Danas Državni arhiv u Karlovcu razviha tradiciju objavljivanja znanstveno obavijesnih pomagala za fondove i zbirke koje čuva u svojim spremištima.
Radno vrijeme: Čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 13 sati. Stranke se primaju radnim danom od 8 do 12 sati.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima( "Narodne novine" broj 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ("Narodne novine" broj 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Karlovcu.
Korisnici sa posebnim potrebama: Adaptacijom prednjeg ulaza zgrade Državnog arhiva u Karlovcu, sredstvima Ministarstva kulture tijekom 2007. godine, dograđena je ulazna rampa radi osiguranja pristupačnosti zgrade osobama smanjene pokretljivosti. Kako je u zgradi ugrađeno dizalo, dogradnjom ulazne rampe na glavnom ulazu, uklonjena je barijera čime je osobama smanjene pokretljivosti nesmetano i bez ograničenja omogućeno korištenje uslugama Državnog arhiva u Karlovcu.
Opis zgrade(a): Arhiv je započeo rad u prostorijama u zgradi Gradskog muzeja u Karlovcu, Strossmayerov trg broj 7. Prostor se povećao 1962. godine, kada su u potkrovlju zgrade Sindikalnoga vijeća u Karlovcu adaptirane prostorije u kojima je bilo smješteno gradivo komisija za historiju SKJ pri kotarskim komitetima koje su iste godine prestale radom. Prostor Arhiva proširuje se nakon 1967. godine, kada je, uslijed nove administrativno-teritorijalne podjele SR Hrvatske, primljeno gradivo ukinutih narodnih odbora kotareva i općina. Za čuvanje navedenog gradiva dodijeljen je Arhivu prostor u zgradi na Zrinskom trgu br. 8 u Karlovcu. U ovim prostorima Arhiv je obavljao djelatnost sve do izgradnje nove zgrade 1980. godine. Budući da su prostorije u kojima je bio smješten Arhiv bile premalene i neadekvatne za obavljanje arhivske službe, na sjednici Savjeta Arhiva održanoj u Gospiću 26. studenoga 1973. godine prihvaćen je prijedlog da se pristupi pripremnim radovima za izgradnju zgrade Arhiva u Karlovcu. Nakon dužih priprema, izgradnja zgrade, kao jedine do danas namjenski podignute arhivske zgrade u Hrvatskoj, započela je 13. srpnja 1979. godine, na dan obilježavanja početka gradnje utvrde Karlovac. Zgrada je dovršena i useljena 1980. godine. Izgrađena je od armiranog betona namjenski za čuvanje arhivskog gradiva. Opremljena je vatrodojavnim sustavom, te protuprovalnim sustavom s alarmnim uređajima s kamerama (video nadzorom). Zgrada je tijekom Domovinskog rata teško oštećena uslijed eksplozija minobacačkih projektila. Nakon rata obnovljena je sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a 1996. godine izgrađeni su i kosi krovovi. Tijek vremena je, uz redovitu upotrebu prostora, ostavio neželjene tragove na vanjskom i na unutrašnjem prostoru koji iziskuju neophodnu sanaciju, rekonstrukciju i uređenje zgrade Arhiva.
Lokacija: Državni arhiv u Karlovcu nalazi se u Karlovcu u ulici Ljudevita Šestića broj 5, u gradskoj četvrti Novi centar.
Usluge istraživanja: Čitaonica Državnog arhiva u Karlovcu ima oko 20 mjesta, a opremljena je jednim računalom za potrebe korisnika, mikročitačem, televizorom, VHS snimačem. Dežurstvo u čitaonici obavljaju stručni djelatnici Arhiva, a prema utvrđenom rasporedu dežurstva u čitaonici Arhiva (tjedna dežurstva). Dežurni djelatnik, u suradnji s Odjelom za sređivanje i obradu arhivskog gradiva, daje istraživačima i drugim korisnicima gradiva obavijesti o gradivu i upute o postupku naručivanja gradiva, upute za korištenje gradiva, obavijesti i upute o o mogućnosti i postupku izrade preslika. U čitaonici Arhiva se pored arhivskog gradiva koristi stručna literatura i knjižnična građa arhivske knjižnice.
Javni sadržaji: U Arhivu se nalazi dvorana koja može primiti oko 60 posjetitelja. Prostor dvorane može se koristi za postavljanje izložbi, organiziranje predavanja, radionica i različitih tečajeva.
Identifikator: HR-DAKA / IM 34
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica