Facebook
Naslov: Zakon o sudskom postupku u građanskim parnicama (građanski parnični postupak) za Kraljevinu Jugoslaviju od 13. jula 1929. godine.
Vrsta: Knjiga
Izdanje: Zagreb, 1930.
Autori: Agatonović, Agoston, Franjo