Nadležni arhiv:
Katalog:
Polje za pretraživanje:
Razdoblje (godine): do

Rezultati pretraživanja Pronađeno 54426 zapisa | Prikaži:  zapisa po stranici 
 
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-307 (fond) | 1945 - 1968 Državni arhiv u Bjelovaru
Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar
Arhivski fond sadrži registraturno pomagalo, pomoćne evidencione knjige različitih provenijencija, o...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-309 (fond) | 1954 - 1955 Državni arhiv u Bjelovaru
Narodni odbor kotara Đurđevac
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala različitih stupnjeva povjerljivosti, pomoćne evidencione...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-550 (fond) | 1957 - 1992 Državni arhiv u Bjelovaru
Državni arhiv u Bjelovaru
Arhivski fond sadrži arhivsko gradivo nastalo radom Državnog arhiva u Bjelovaru i njegovog prednika ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-552 (fond) | 1929 - 1940 Državni arhiv u Bjelovaru
Javni bilježnik Hržić Jakob
Arhivski fond sadrži stručna registraturna pomagala u vidu protestnog registra i registra sudbeno-po...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-684 (fond) | 1878 - 1945 Državni arhiv u Bjelovaru
Djevojačka pučka škola Daruvar
Arhivski fond sadrži dio opće korespodencije sa službenim organima vlasti u vidu okružnica i spisa o...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1075 (fond) | 1969 - 1990 Državni arhiv u Bjelovaru
Općinska konferencija za društveni položaj žene i porodice Čazma
Arhivski fond sadrži serije opće korespodencije različitih stupnjeva povjerljivosti, sjedničke zapis...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-1077 (fond) | 1974 - 1989 Državni arhiv u Bjelovaru
Konferencija za društveni položaj žene i porodice Đurđevac
Fond sadrži seriju sjedničkih zapisnika Predsjedništva konferencije za društveni položaj žene i poro...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-14 (fond) | 1943 - 1945 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski narodnooslobodilački odbor Grubišno Polje
Arhivski sadrži registraturna pomagala sudskog odjela i spise sudskog i drugih odjela.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-18 (fond) | 1944 - 1944 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski narodnooslobodilački odbor Žabno
Fond sadrži isključivo opće spise različitih provenijencija.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-13 (fond) | 1943 - 1945 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski nardonooslobodilački odbor Garešnica
Fond sadrži opće spise Kotarskog NOO Garešnica i općinskih NOO Velika Trnovitica, Berek i Vukovje.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-326 (fond) | 1918 - 1976 Državni arhiv u Bjelovaru
Gimnazija Daruvar
Arhivski fond sadrži opću, pedagošku i financijsku dokumentaciju.
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-369 (fond) | 1976 - 1990 Državni arhiv u Bjelovaru
Društveni pravobranilac samoupravljanja općine Đurđevac
Arhivski fond sadrži seriju knjiga u kojoj se nalaze osnovna registraturna pomagala različitih stupn...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-444 (fond) | 1945 - 1953 Državni arhiv u Bjelovaru
"Bjelovarska prehrambena industrija" Bjelovar
Arhivski fond sadrži urudžbeni zapisnik, evidencije o zaposlenicima, opće spise i zapisnike organa i...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-551 (fond) | 1920 - 1940 Državni arhiv u Bjelovaru
Javni bilježnik Kvaternik Dražen
Fond sadrži stručna obavijesna pomagala u vidu repertorija, protestnog registra i registra o ovjerav...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-576 (fond) | 1924 - 1943 Državni arhiv u Bjelovaru
Dobrovoljno vatrogasno društvo Bjelovar
Arhivski fond sadrži sjedničke zapisnike upravnih organa DVD-a kao što su zapisnici skupština i odbo...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-651 (fond) | 1960 - 1965 Državni arhiv u Bjelovaru
Poduzeće za mehanizaciju i snabdijevanje poljoprivrede "Agroservis" Bjelovar
Arhivski fond sadrži registraturna pomagala i spise nastale radom upravnih, računovodstvenih i tehni...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-669 (fond) | 1945 - 1946 Državni arhiv u Bjelovaru
Okružna uprava narodnih dobara Bjelovar
Arhivski fond sadrži pomoćne evidencije u vidu knjiga imovine koja je postala državno vlasništvo i k...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-919 (fond) | 1945 - 1954 Državni arhiv u Bjelovaru
Šumsko gospodarstvo "Garjevica" Bjelovar
Arhivski fond sadrži osnovne serije koje sačinjavaju registraturna pomagala i pomoćne registraturne ...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DADU-6 (fond) | 1534 - 1807 Državni arhiv u Dubrovniku
Globe vlastele zbog izostanaka sa sjednica vijeća
Naziv Punctuturae se upotrebljavao u dva značenja: prvo su globe, kojima su kažnjavana vlastela koja...
ARHIVSKO GRADIVO - HR-DABJ-12 (fond) | 1943 - 1945 Državni arhiv u Bjelovaru
Kotarski narodnooslobodilački odbor Čazma
Fond sadrži samo opće spise.
12345678910...>>