Facebook
Naziv: Kotarski sud Jastrebarsko (fond)
Signatura: HR-DAZG-944
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: KsJ (1941 - 1945) (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 2 m
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 13 kut.
Odgovornost: Kotarski sud Jastrebarsko (stvaratelj) (1941 - 1945)
Povijest jedinice: Arhivsko gradivo fonda preuzeto je u Državni arhiv u Zagrebu u dva navrata. Iz popisa preuzetog gradiva 2002. godine vidljivo je da je preuzeto nekoliko fondova: Kraljevski kotarski sud Jastrebarsko 1856./1916., Kotarski sud Jastrebarsko 1928./1941., Kotarski sud Jastrebarsko 1941./1945., Općinski sud Jastrebarsko 1945./1974., Kraljevski kotarski sud Pisarovina 1855./1918., Kotarski sud Pisarovina 1918./1941., Kotarski sud Pisarovina 1942./1944., Kotarski narodni sud Pisarovina 1945./1947., Kotarski narodni sud Žumberak 1945./1947., Kraljevski javni bilježnici Vjekoslav Gagliardi i Ivan krajač. Prilikom drugog preuzimanja 2004. godine od Općinskog suda Jastrebarsko gradivo je preuzeto fragmentarno za razdoblje od 1933. do 1974. godine. Nakon identifikacije bilo je vidljivo da se radi o nekoliko fondova: Kotarski sud Jastrebarsko, Općinski sud Jastrebarsko, Kotarski sud Pisarovina, Kotarski narodni sud Pisarovina, Kotarski narodni sud Žumberak. Prema planu sređivanja oblikovani su fondovi i unutar njih serije, kronološki složeno, kartonirano i signirano. 2005. godine izrađen je sumarni inventar. Nakon oblikovanja fondova i izrade popisa pristupilo se sređivanju gradiva javnih bilježnika za koje su izrađeni sumarni inventari.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto prema službenoj dužnosti od imatelja, odnosno stvaratelja ( više fondova ) Općinskog suda Jastrebarsko sukladno zakonskim propisima o predaji arhivskog gradiva nadležnim arhivima. Upisano je u Knjigu akvizicije pod rednim br. 2329/2002 i 12/2004.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži gradivo nastalo djelovanjem Kotarskog suda Jastrebarsko, a sačuvano je fragmentarno za razdoblje od 1941. do 1945. godine. Gradivo je podijeljeno na tri odjela i to građanskog, kaznenog i zemljišno - knjižnog, dok gradivo sudske uprave nije sačuvano.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o izlučivanju gradiva kod stvaratelja. Tijekom arhivističke obrade u Državnom arrhivu u Zagrebu postupak izlučivanja nije proveden. Glede rokova čuvanja za dio navedenog gradiva može se reći da nije za trajno čuvanje ( ovjere, razni vanparnični predmeti, Z spisi ). Trenutno može poslužiti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda Kotarskog suda Jastrebarsko sređeno je sukladno arhivskim načelima i propisima poštujući registraturni sustav stvaratelja fonda. Utvrđene su serije građanskog , kaznenog i zemljišno - knjižnog odjela s podserijama. Popisane su kronološki. 1. Građanski predmeti 1.1. Predmeti parnica, P 1.2. Građanski vanparnični predmeti 1.2.1. Predmeti ostavina, O 1.2.2. Razni vanparnični predmeti, R 1.3. Predmeti izvršenja, I 2. Kazneni predmeti 2.1. Upisnik Kr s imenicima Kim/a i Kim/b 2.2. Upisnik Kps 2.3. Upisnik Kpsm 2.4. upisnik Kns 3. Zemljišno - knjižni predmeti 3.1. Zemljišno - knjižni spisi, Z
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Korištenje javnog arhivskog gradiva u arhivima određeno je člancima 18 do 28 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Arhivsko gradivo pisano je na papiru, dio tintom, a dio strojem. Relativno je dobro sačuvano.
Obavijesna pomagala: DAZG-944/SI - 1 Kotarski sud Jastrebarsko (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvorno arhivsko gradivo čuva se u Državnom arhivu u Zagrebu, u klimatiziranom spremištu, na adresi Avenija Dubrovnik 36.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Ne postoje izrađeni preslici.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 218: Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja Nezavisne Države Hrvatske
HR-DAZG- 940: Sudbeni stol u Zagrebu
HR-DAZG- 944: Kotarski sud Jastrebarsko
HR-DAZG- 946: Općinski sud Jastrebarsko
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori nalaze se u Državnom arhivu u Karlovcu u fondu br. 529 Sudbeni stol u Karlovcu 1941.-1945. godina.
Literatura: Mažuranić, Vladimir. Prinosi za hrvatski pravno - povijesni rječnik, Zagreb, 1908.-1922., 1908.-1922..
Hrvatski pravnički pregled. Zagreb, 1943.,
Ivan Beu. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb, 1985., 1985..
Landikušić, Rafael. Priručnik o političkoj i sudbenoj podjeli NDH, Zagreb: 1992,
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16153
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica