Facebook
Naziv: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Slavoniju
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1955
Normativni nazivi: KPH. Oblasni komitet. Slavonija (hrvatski)
Povijesni nazivi: Oblasni komitet KPH za Slavoniju (1943 - 1945) (hrvatski)
Oblasni komitet KPH Osijek (1949 - 1953) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Tijekom 1942. Povjerenstvo CK KPH za Slavoniju rukovodilo je područjem Slavonije te poduzimalo značajne akcije na organizacijskom sređivanju partijskih rukovodstava. Povjerenstvo se ukida u ožujku 1943, a njegovu funciju, nadležnost i teritorij preuzima novoizabrani Oblasni komitet za Slavoniju na čelu sa sekretarom Dušanom Čalićem. Tijekom 1943. Oblasni komitet rukovodio je radom 4 okružna komiteta (Osijek, Virovitica, Nova Gradiška i Brod) a krajem prosinca je osnovan OK Našice. U svibnju 1945. upravljao je radom šest okružnih , dvadeset kotarskih i tri mjesna komiteta. Reorganizacijom koja je uslijedila nakon završetka rata, u skladu s promjenama administrativno-teritorijalnog ustroja NR Hrvatske i ukidanjem oblasti, zaključeno je na sjednici Politbiroa CK KPH da se ukinu i oblasni komiteti KPH (osim Dalmacije i Istre). OblK djelovao je do kraja 1945. kada njegovu funkciju preuzimaju okružni komiteti Osijek, Slavonski Brod i Daruvar. Nakon ponovnog teritorijalnog ustroja republike na oblasti 1949. osnovane su i oblasti Bjelovar, Karlovac, Osijek, Rijeka i Zagreb. Organizaciju rada komiteta i pripremu Prve oblasne (konstituirajuće) konferencije održane 28-29. 7. 1949. provelo je Povjereništvo CK KPH za Oblast Osijek osnovano krajem ožujka 1949. Povjereništva su bila privremena partijska vodstva koja su trebala pripremiti održavanje konstituirajućih sjednica i biranje oblasnih komiteta u zagrebačkoj, karlovačkoj, bjelovarskoj i osječkoj oblasti. Na Oblasti Osijek Povjereništvo je brojalo 9 članova, a politički sekretar je bio Slavko Komar, član Politbiroa CK KPH. Od 1949. OblK je obuhvaćao 21 komitet, od toga 14 kotarskih (Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Nova Gradiška, Orahovica, Osijek, Podravska Slatina, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Valpovo, Vinkovci, Vukovar, Županja) i 7 gradskih (Đakovo, Nova Gradiška, Osijek, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, Vukovar). Nakon donošenja Zakona o ukidanju narodnih odbora oblasti u NRH predviđeno je ukidanje oblasti, a “25. 11. 1952. održan je sastanak političkih sekretara oblasnih komiteta s predstavnicima CK KPH na kojem je dano objašnjenje o razlozima ukidanja oblasnih komiteta“ . Reorganizacija NO-a provedena je u proljeće 1952, a Biro Oblasnog komiteta KPH za Osijek je održao zadnju sjednicu 18. 11. 1952.
Sjedišta: Osijek
Unutarnji ustroj / genealogija: OblK je primao, provodio i prosljeđivao KK i GK direktive CK KPH, rukovodio radom komiteta i vanpartijskih organizacija te vodio prepisku i surađivao s vojnim jedinicama koje su djelovale na teritoriju Slavonije. Komitet je djelovao kroz plenum, biro i odjeljenja. Plenum OblK je provodio direktive CK KPH i njegova Politbiroa i predlagao članove za vlastiti biro (33 člana, od toga 11 članova vlastitog biroa). Kao i na razini CK KPH, stvarno odlučivanje i operativno djelovanje bilo je u rukama Biroa Oblasnog komiteta. Biro se sastajao jedanput mjesečno a rješavao je politička, privredna i organizacijska pitanja te rukovodio podređenim komitetima. Na sastancima Biroa Oblasnog komiteta uz redovne članove prisustvovali su i članovi CK KPH, članovi partijskih organizacija s terena, sekretari Saveza komunističke omladine Jugoslavije te predsjednici Oblasnog NO-a. OblK je djelovao i ostvarivao svoju funkciju preko Organizaciono-instruktorskog, Kadrovskog i Agitprop odjeljenja, Izborne komisije i Komisije za selo. Organizaciono-instruktorsko odjeljenje djelovalo je osim pri Oblasnom komitetu, na razini kotarskih i gradskih komiteta. Na razini OblK imalo je zadaću vođenja evidencije i statistike partijskog članstva, razvijanja organizacijske strukture partijskih organizacija, proučavanja izvještaja i zapisnika radi kontrole, ispravljanja pogrešaka, praćenja i poboljšanja organizacijskog partijsko-političkog rada, rješavanja privrednih problema, socijalno-zdravstvene zaštite te prosvjetnog rada i školstva. Agitprop odjeljenje/Odjeljenje za agitaciju i propagandu Oblasnog komiteta bilo je veza između nadređenog mu Agitprop odjeljenja CK KPH i podređenih mu agitprop odjeljenja kotarskih i gradskih komiteta. To radno tijelo vodio je član partijskoga vodstva (biroa) koji nije bio zadužen ni za jedan drugi sektor. Primao je direktive od CK KPH u obliku depeša, dopisa i okružnica, izvršavao ih i prosljeđivao podređenim tijelima, a odgovore vraćao u obliku godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih i mjesečnih izvještaja. Poslije rata odjeljenje je postojalo na razini oblasnog, kotarskog i gradskog komiteta, a bilo je zaduženo za cjelokupnu političku, kulturnu, prosvjetnu i znanstvenu aktivnost i djelovalo je kroz sektore. Kadrovsko odjeljenje bilo je zaduženo za kadrovsku evidenciju i kadrovska rješenja, provjeru i obrazovanje partijskog i stručnog kadra, evidenciju partijskih dokumenata i dokumentacije iz CK, obrazovanje u općeobrazovnim i stručnim školama i održavanje tečajeva te brigu o partijskim spomenicama. Djelovalo je samo na razini Oblasnog komiteta i kotarskih komiteta. To odjeljenje obavljalo je i poslove iz nadležnosti Kontrolne komisije. Komunistička partija je na teritoriju Oblasti Slavonije/Osijeka osim kroz vlastite djelovala i uz pomoć izvanpartijskih organizacija kao NF-a, AFŽ-a i sindikata.
Stvaratelji:Napomena o vezama: Svi članovi komiteta navedeni su u dvije knjige evidencija „Podaci za članove komiteta oblasnih, gradskih, kotarskih i njima ravnih komiteta nakon održanih konferencija“ za 1949. i 1950. godinu (Uprava za kadrove CK KPH).
Identifikator: HR-HDA/S - 12024
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica