Facebook
Naziv: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Slavoniju (fond)
Signatura: HR-HDA-1809
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1943 - 1953
Arhivske jedinica: 2.40 d/m
Tehničke jedinica: 24 kut.
Odgovornost: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Slavoniju (stvaratelj)
Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (sakupljač)
Povijest jedinice: Gradivo Oblasnog komiteta preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21. 10. 1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26. 4. 1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskoga odjela Hrvatskom državnom arhivu, gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od dvije serije. Podfond OblK za Slavoniju obuhvaća dokumente nastale 1943-1945. i to: direktive CK KPH, direktive, okružnice i upute za rad pojedinim okružnim komitetima, zapisnike sastanaka OblK i zapisnike partijskog savjetovanja iz 1943, izvještaje upućene Centralnom komitetu i Povjerenstvu o situaciji u Slavoniji, o radu AFŽ-a po okruzima, o problemima i stvaranju NOF-a, o organizacionim strukturama okružnih komiteta te kopije dopisa i pisama koje je OblK slao na teren. Također sadrži izvještaje okružnih i mjesnih komiteta, izvještaje Oblasnog NOO-a za Slavoniju, izvještaje štabova 12, 28. i 40. divizije daruvarskog i bilogorskog NOP odreda, zapadne grupe PO Hrvatske, partijskih jedinica Druge oficirske škole NOVH. Serija Agitpropa sadrži: direktive i okružnice o agitaciji i propagandi, o međusobnoj suradnji agitpropa, o organizaciji dopisničke službe i usmene propagande, izvještaje Agitpropa Oblasnom komitetu, letke s obavijestima o uspjesima NOV-a, apele za pomoć jedinicama, o upućivanju i raspodjeli štampe. Serija OblK za Osijek obuhvaća razdoblje 1949-1953. a sadrži spise i zapisnike Povjereništva CK KPH za Oblast Osijek iz 1949. koje je pripremilo Prvu oblasnu partijsku konferenciju za osnivanje OblK, zapisnike ostalih oblasnih konferencija, zapisnike plenuma i Biroa, izvještaje, planove rada, referate i analize OblK te materijale odjeljenja OblK (Organizaciono-instruktorsko odjeljenje, Odjeljenje za agitaciju i propagandu, Kadrovsko odjeljenje, Komisija za selo). Također sadrži spise tijela vlasti, društvenih i društveno-političkih organizacija i ustanova te zapisnike, dopise i izvještaje kotarskih, gradskih i posebnih komiteta.
Izlučivanju: Prilikom sređivanja izlučeni su multiplikati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju/Osijek (1943-1953) jedinstven je fond koji je zbog različite i složene organizacijske strukture, kao i različitog rada na sređivanju, obradi i opisivanju tih cjelina podijeljen na dvije serije: 1809-1 Oblasni komitet KPH za Slavoniju u ratnom razdoblju 1943-1945. 1809-2 Oblasni komitet KPH za Osijek u poslijeratnom razdoblju 1949-1953. Seriji Oblasni komitet KPH za Zagreb 1949-1953. pripojeno je gradivo fonda HR-HDA-1823 (0,5 d/m) Povjereništvo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za Osječku oblast.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/48-56. U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945. Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaratelja, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem zato što fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1809/SI - 1 Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Slavoniju/Osijek (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5689
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica