Facebook
Naziv: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1956 - 1995
Normativni nazivi: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske. Arhiv (hrvatski)
Povijesni nazivi: Arhiv IHRPH (hrvatski)
Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (1956 - 1990) (hrvatski)
Arhiv Instituta za suvremenu povijest (1990 - 1995) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (IHRPH) nastao je od Historijskog odjeljenja Centralnog komiteta KPH. To je odjeljenje osnovano 1949. sa svrhom prikupljanja i sređivanja arhivskoga gradiva koje se odnosi na povijest radničkoga pokreta, Komunističke partije i rata 1941-1945. Godine 1955. prerasta u Historijski arhiv CK SKH. Arhiv za historiju radničkog pokreta osnovan je 1957. kao samostalna ustanova koja je imala odsjek arhiva, odsjek dokumentacije i biblioteku. Nakon što je 1961. osnovan Istitut za historiju radničkog pokreta Hrvatske (od 1990. Institut za suvremenu povijest), Arhiv ulazi u njegov sastav. Odlukom Vlade Republike Hrvatske 1995. Arhiv Instituta za suvremenu povijest pripojen je Hrvatskom državnom arhivu (NN 22/1995).
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Zadatak Historijskog odjeljenja CK KPH bilo je prikupljanje partijskog gradiva s područja Hrvatske koje je trebalo poslužiti u radu na istraživanju i pisanju povijesti Komunističke partije i rata 1941-1945 u koju svrhu su bili angažirani kotarski komiteti KPH i organizacije Saveza boraca. Do kraja 1952. gotovo je sva partijska dokumentacija prikupljena te je započet rad na popisivanju i obradi. Nakon Odluke CKSKJ iz 1961. o predaji gradiva CKSKJ u Institut za izučavanje radničkog pokreta naroda Jugoslavije, CKSKH donosi Odluku o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH (1962) i Uputstvo o primopredaji arhivske građe organizacija i rukovodstava SKH (1963). Gradivo do 1954. predaje se IHRPH, gradivo nižih partijskih organizacija (kotarski, općinski, gradski, rajonski, mjesni komiteti) predaje se regionalnim arhivima. Odlukom je određeno da se gradivo nastalo do kraja 1947. može koristiti za znanstveno-istraživački rad i druge javne svrhe, dok se gradivo nastalo u kasnijem razdoblju može koristiti samo s odobrenjem CKSKH. Nakon preuzimanja, IHRPH je donio Pravilnik o sređivanju i korištenju preuzete arhivske građe CKSKH. Od 1963. Arhiv IHRPH kontinuirano obavlja nadzor nad gradivom svih društveno-političkih organizacija republičkog značaja i preuzima njihovo gradivo.
Zajedno s Institutom za historiju radničkog pokreta, Arhiv je objavio "Zbornik dokumenata ZAVNOH-a", sv. I-IV. i "Zbornik dokumenata za povijest NOR-a Sjeverozapadne Hrvatske" sv. I-X.
Unutarnji ustroj / genealogija: Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 25/1978), Arhiv IHRPH je imao status arhivske zbirke. Prilikom pripajanja Hrvatskom državnom arhivu (1995) strukturu te zbirke činilo je nekoliko cjelina:
1. Fondovi KPH/SKH i ostalih političkih organizacija 1941-1945 i nakon 1945: Savez komunista Hrvatske 1941-1952. (Centralni komitet, Povjerenstvo za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni, kotarski i općinski komiteti); Narodna fronta/Socijalistički savez radnog naroda 1944-1989 (oblasni i okružni odbori, Republička konferencija); AFŽ/Konferencija za društvenu aktivnost žena 1942-1976 (glavni odbor, oblasni, okružni i kotarski odbori, konferencija), Savez komunističke omladine i Ujedinjeni savez antifašističke omladine 1941-1945 (Centralni komitet, Pokrajinski komitet, oblasni, okružni, kotarski i mjesni komiteti) i Republička konferencija SSOH 1945-1989; Savez udruženja boraca NOR-a 1945-1989.
2. Fondovi sindikata: ustanove radničkog pokreta 1918-1941. (Radnička komora Zagreb, savezi radnika) i sindikalne ustanove 1945-1963. (strukovni sindikati radnika i službenika);
3. Fragmenti partizanskih jedinica 1941-1945 (Vrhovni štab NOVJ i POJ, Glavni štab NOV i POH, štabovi operativnih zona, korpusi, divizije, brigade, komande područja) i oružanih snaga NDH (Ministarstvo oružanih snaga i fragmenti vojnih jedinica);
4. Fondovi upravnih organa narodne vlasti 1943-1945 (ZAVNOH, oblasni, okružni, kotarski, općinski i mjesni narodnooslobodilački odbori, Odjeljenje zaštite naroda) i upravnih organa NDH (Predsjedništvo vlade, Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, velike župe, kotarske oblasti)
5. Osobni fondovi (August Cesarec, Otokar Keršovani, Branko Resimić, Dragutin Saili);
6. Zbirke: Tematske zbirke dokumenata 1918/1941 (Građanske stranke, Iseljenički komesarijat, Izbori, Komunisti pojedinci, Komunistička partija Jugoslavije, Pobune, štrajkovi, pokreti, Politička situacija, Policijski kartoni, Radničke partije, Režimske i reakcionarne organizacije, Robija, Sudovi, Špijunaža, Španski dobrovoljci, Teror vladajućeg režima, Zabrane štampe, Optužnica Janka Bedekovića), Zbjeg El Shatt 1944/1946, Zbirka memoarskog gradiva o radničkom o narodnooslobodilačkom pokretu 1945-1954, Zbirke tiskovina (Leci 1919/1941, Brošure 1941/1945, Periodika 1920/1945) Zbirka fotografija XX st; Zbirka mikrofilmova 1919/1945 (Arhiv CKSKJ Beograd, Vojnoistorijski institut Beograd, Arhiv Bosne i Hecegovine, Sarajevo).
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-HDA-1214 Zbirka vojska i oružništvo
2. fond/ HR-HDA-1220 Savez komunista Hrvatske.Centralni komitet (sakupljač)
3. fond/ HR-HDA-1221 Povjerenstvo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za sjevernu Hrvatsku (sakupljač)
4. fond/ HR-HDA-1222 Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Dalmaciju (sakupljač)
5. zbirka/ HR-HDA-1349 Periodička izvješća o kretanju komunizma (stvaratelj)
6. zbirka/ HR-HDA-1350 Sindikati (stvaratelj)
7. zbirka/ HR-HDA-1352 Pobune, štrajkovi i pokreti radnika i seljaka (stvaratelj)
8. zbirka/ HR-HDA-1359 Teror vladajućeg režima (stvaratelj)
9. zbirka/ HR-HDA-1361 Cenzura i zabrana tiska (stvaratelj)
10. zbirka/ HR-HDA-1362 Robija - politički kažnjenici (stvaratelj)
11. zbirka/ HR-HDA-1363 Politička situacija (stvaratelj)
12. zbirka/ HR-HDA-1364 Izbori u Kraljevini Jugoslaviji (stvaratelj)
13. zbirka/ HR-HDA-1368 Kominterna (stvaratelj)
14. zbirka/ HR-HDA-1369 Komunistička partija Jugoslavije (stvaratelj)
15. zbirka/ HR-HDA-1370 Komunistička partija Jugoslavije i komunistički pokret u drugim zemljama (stvaratelj)
16. zbirka/ HR-HDA-1371 Istaknute osobe radničkog i komunističkog pokreta XX. stoljeća (stvaratelj)
17. zbirka/ HR-HDA-1372 Memoarsko gradivo sudionika radničkog i revolucionarnog pokreta
18. zbirka/ HR-HDA-1373 Preslike dokumenata priloženih kao dokazni materijal u optužnici Janka Bedekovića protiv komunista (1929.) (stvaratelj)
19. zbirka/ HR-HDA-1374 Prijepisi dokumenata iz Public Record Office-a u Londonu o stradanjima Hrvata po završetku II. svjetskog rata (stvaratelj)
20. zbirka/ HR-HDA-1377 Periodika političkih stranaka i sindikata (stvaratelj)
21. zbirka/ HR-HDA-1378 Brošure o komunističkom pokretu u narodnooslobodilačkoj borbi (stvaratelj)
22. zbirka/ HR-HDA-1379 Fotografije radničkog i komunističkog pokreta (stvaratelj)
23. fond/ HR-HDA-1808 Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Istru (sakupljač)
24. fond/ HR-HDA-1809 Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Slavoniju (sakupljač)
25. fond/ HR-HDA-1810 Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Zagrebačku oblast/Zagreb (sakupljač)
26. fond/ HR-HDA-1821 Kotarski komiteti Komunističke partije Hrvatske (sakupljač)
27. fond/ HR-HDA-1822 Mjesni komiteti Komunističke partije Hrvatske (sakupljač)
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ,
Lalić, Sredoje (ur.). Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ, Savezni arhivi,
Identifikator: HR-HDA/S - 7931
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica