Facebook
Naziv: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Dalmaciju (fond)
Signatura: HR-HDA-1222
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KPH ObK (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1953
Arhivske jedinica: 5 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 42 kut.
Odgovornost: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Dalmaciju (stvaratelj)
Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (sakupljač)
Povijest jedinice: Prikupljanje gradiva ovog fonda obavljano je preko Historijskog odjeljenja i kotarskih komisija KPH, organizacija Saveza boraca, muzeja vojnih odsjeka i od pojediničnih sudionika NOB-a koji su ga posjedovali, u Arhiv je preuzeto u potpuno nesređenom stanju, bez pomoćnih knjiga, pomiješano s gradivom nižih partijskih i ostalih organizacija kao što su vojska, narodnooslobodilački odbori i druge masovne organizacije koje su 1941-1945. djelovale u Dalmaciji. U Hrvatski državni arhiv je preuzeto 1995. kada je arhivu pripojen Arhiv IHRPH.
Sadržaj jedinice: Za razdoblje 1941-1945. sadrži originalna pisma, okružnice i uputstva CK KPJ i CK KPH, kopije, izvještaje, letke i pisma Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju, izvještaje i pisma okružnih komiteta kojima je rukovodio kao i kopije pisama, uputa i okružnica koje je ObK upućivao okružnim i drugim komitetima, izvještaje i dopise Politodjela VIII. korpusa i divizijskih komiteta IX, XIX, XX. i XVI. divizije kao i povremenu prepisku s ostalim vojnim štabovima na području Dalmacije, izvještaje Oblasnog komiteta SKOJ-a za Dalmaciju, izvještaje partijske organizacije Centralnog odbora zbjega u Italiji i Africi, izvještaje partijske organizacije Baze NOV u Bariju, korespondenciju, upute za organizaciju, agitaciju i propagandu za proslave i obljetnice, izvještaje Agitpropa Oblasnog komiteta i okružnih komiteta, korespondenciju u vezi s partijskim tečajevima, zapisnike o saslušanju i prijedloge za osnivanje kadrovskih, sudskih i drugih komisija. Za razdoblje 1945-1953. sadrži: zapisnike i materijale sjednica Oblasnog komiteta, oblasnih konferencija i plenuma, depeše, planove rada i izvještaje o radu, zapisnike i materijale radnih tijela (Agitprop, Organizaciono-instruktorsko, Kadrovsko, Komisija za selo), tablične podatke o stanju partijskih organizacija, podatke o sastavu okružnih i kotarskih komiteta, podatke o kažnjavanju članova kotarskih komiteta, popise članova i podatke o radu ostalih masovnih organizacija, izvještaje o provedenim izborima za narodne odbore, izvještaje o situaciji na terenu, informacije.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju (1941-1952.) jedinstven je fond koji je zbog različite i složene organizacijske strukture podijeljen u dva podfonda i to „ Oblasni komitet KPH za Dalmaciju u ratnom razdoblju 1941-1945.“ i „Oblasni komitet KPH za Dalmaciju u poslijeratnom razdoblju1945-1952.“ Dio fonda za razdoblje 1941-1945. sredila je i obradila 1964. i 1979. Ana Feldman, viša arhivistica Arhiva Instituta za historiju radičkog pokreta. Spisi su inventarizirani, obrađeni u regestima u obliku kartoteke; izrađen je i sumarni inventar s opisom i popisom. Gradivo 1945-1953. zatečeno je djelomično kronološki sređeno sa sumarnim popisom u rukopisu. Nakon arhivističke obrade uz kronološki, primijenjen je i tematski princip sređivanja slijeđenjem organizacijske strukture komiteta na terenu i organizacijske strukture partijskog aparata samog Oblasnog komiteta. Gradivo je obradio, sredio i popisao Hrvoje Jakić, arhivski pripravnik.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/211-218,260-261. U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945. Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaralaca, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem zato što fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski ; srpski ; talijanski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5109
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica