Facebook
Naziv: Savez komunista Hrvatske.Centralni komitet (fond)
Signatura: HR-HDA-1220
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Normativni nazivi: Savez komunista Hrvatske. Centralni komitet (hrvatski)
Skraćeni nazivi: SKH. CK (hrvatski)
Alternativni nazivi: Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1990
Arhivske jedinica: 1629.50 d/m
Tehničke jedinica: 494 mik. sv. ; 426 svež ; 194 knj. ; 13255 kut.
Odgovornost: Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske (stvaratelj)
Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (sakupljač)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je u HDA na dva načina: spajanjem bivšeg Arhiva IHRPH i direktnim preuzimanjem od sadašnjeg SDP-a (oba 1995). Za gradivo CK SKH preuzeto od Instituta postojao je inventar za dio gradiva nastalog tijekom II. svj. rata, te nešto rukom pisanih sumarnih popisa za gradivo do 1955. Uz gradivo samog CK SKH preuzeto je i gradivo dijela općinskih komiteta, s popisima. To je gradivo početkom 90-ih prikupio CK, s time da je dio gradiva tih komiteta ostao na terenu i njegova sudbina nije poznata.
Sadržaj jedinice: Gradivo CK SKH čini jedinstveni fond, koji je zbog složene organizacijske strukture, ali i velike količine dokumenata, podijeljen u dva podfonda "Ratni Centralni komitet" i "Poslijeratni Centralni komitet". U podfondu "Ratni Centralni komitet" nalaze se fragmentarno sačuvani dokumenti iz razdoblja od 1941. do svibnja 1945. nastali radom Centralnog komiteta: okružnice, upute i direktivna pisma, pozivi i drugi dokumenti u vezi s radom partijskih organizacija, organizacijom ratnih akcija, organizacijom obavještajne službe i Agitpropa, organizacijom narodnih odbora, odbora AFŽ-a i SKOJ-a. Također su sadržani političko-organizacioni izvještaji Povjerenstva CK za Zagreb i sjevernu Hrvatsku, Pokrajinskog komiteta za Dalmaciju, oblasnih i okružnih komiteta, izvještaji Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbenim akcijama; divizijski izvještaji koji opisuju političku situaciju u divizijama, njihovim brigadama i odredima, brojno stanje i rad organizacija KPH i SKOJ-a, rad štabova, politički i prosvjetni rad, rad vojnog saniteta. Pored toga, u fondu se nalaze upute i direktive Centralnog komiteta KPJ o osnivanju obavještajne službe te izvještaji Glavnog obavještajnog centra Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske i Pomoćnog obavještajnog centra za Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Istru s podacima o organizaciji obavještajne službe, kretanjima, brojnom stanju i naoružanju neprijateljske vojske, pripremama neprijateljskih ofenziva i dr. Sadrži i izvještaje o organizaciji kadrovske službe, popise članova KPH zatvorenika u logorima i zatvorima. Na temelju tih izvještaja mogu se pratiti organizacijski ustroj i promjene sastava partijskih organizacija i rukovodstva.
Posebnu cjelinu čine dokumenti Agitpropa CK 1942-1945. koji pokazuju široko organiziranu agitacijsko-propagandnu djelatnost. Određeni broj dokumenata nalazi se samo u obliku prijepisa izvornika koji se nalaze u Vojno-istorijskom institutu u Beogradu.U podfondu "Poslijeratni Centralni komitet" sadržani su dokumenti nastali u razdoblju nakon svibnja 1945. do konca 1989. U njemu su kao posebne serije grupirani dokumenti kongresa SKH (1948-1990), konferencija SKH (1970-1989), organa SKH (Centralni komitet, Kontrolno-statutarna komisija, Nadzorna komisija), "D - Dokumentacija" 1963-1990 (obrađena prema klasifikacijskoj shemi Centra za političku dokumentaciju i informacije GO SSRNH i CKSKH), strogo povjerljivi i povjerljivi spisi, članski spisi i dokumentacija Stručne službe CK. Najbrojniji su dokumenti samog Centralnog komiteta te je unutar njega provedena daljnja podjela na serije: Izvršni organi CK (Politbiro, Izvršni komitet, Predsjedništvo, Sekretarijat), Plenumi CK 1948-1990, Radna tijela CK i radna tijela Predsjedništva CK. Također su prisutne manje dokumentacijske cjeline posebnih vrsta gradiva (direktive, depeše, rezolucije, članci, referati, elaborati).
Izlučivanju: Gradivo nastalo do svibnja 1945. nije izlučivano. (Pravilnik o odabiranju i izlučivanju registraturne građe iz 1981. izrijekom propisuje: "Registraturne cjeline koje su nastale djelovanjem organa i organizacija NOB-a čuvaju se neokrnjene i iz njih se ne vrši izlučivanje. Jednako se čuvaju i dijelovi, odnosno sačuvani fragmenti takvih registraturnih cjelina. Kod izlučivanja iz ostalih registraturnih cjelina nastalih u 19. i 20. stoljeću treba sačuvati svu građu s podacima u kojima se u bilo kojem vidu odražava povijest radničkog pokreta, Saveza komunista Jugoslavije i NOB-a.") U poslijeratnom gradivu provedeno je 1967. izlučivanje temeljem Odluke Izvršnog komiteta CK (izlučene su žalbe i molbe građana u vezi s osobnim stanjima, anonimne predstavke, kopije popratnih pisama, kopije kadrovskih rješenja, statistički upitnici članova, 1955-1966).
Vrste medija: Papir ; Mikrooblik
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: U sustavu arhivskog zakonodavstva SFRJ, Savez komunista je imao poseban status, odnosno bio je izuzet iz općeg nadzora i nadležnosti arhivske službe (isto se odnosilo na gradivo organa unutrašnjih poslova i narodne obrane). Prema Općem zakonu o državnim arhivima (SL 12/1950) dozvoljeno je da pojedine organizacije i ustanove imaju specijalne arhive koji prikupljaju i čuvaju svoje gradivo. U tu svrhu je 1949. osnovano Historijsko odjeljenje CK SKH. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima (NN15/1965) izričito je utvrđeno da arhivsko gradivo nastalo radom SKH čuvaju komiteti. Nakon što je 1961. osnovan IHRPH i u njegov sastav ušao Historijski arhiv CKSKH, predano mu je i ostalo gradivo (do III. kongresa SKH 1954), dok je gradivo nižih partijskih organizacija (kotarski, općinski, gradski, rajonski, mjesni komiteti) predano regionalnim arhivima.
Podfond "Ratni Centralni komitet" je strukturiran u Historijskom odjeljenju CK, dok je obrada prema provenijenciji i kronološki dovršena u Arhivu IHRPH. Ukupno se sastojao od 341 kutije u kojima su redom odložene dokumentacijske cjeline: 1/ CKKPH, 2/ Povjerenstva CKKPH, 3/ Oblasni komitet KPH Zagreb sa svim okružnim komitetima i fragmentima kotarskih komiteta iz njegove nadležnosti i Mjesnim komitetom Zagreb, 4/ Oblasni komitet KPH Slavonija sa svim okružnim komitetima i fragmentima kotarskih komiteta iz njegove nadležnosti, 5/ Okružni komiteti koji su bili direktno povezani s Centralnim komitetom: Gorski kotar, Hrvatsko primorje, Pokuplje, Lika, Karlovac i Banija; 6/ Oblasni komitet za Istru s fragmentima okružnih komiteta s njegovog područja, 7/ Oblasni komitet KPH za Dalmaciju sa svim okružnim komitetima i fragmentima kotarskih komiteta iz njegove nadležnosti. Dokumenti većinom nemaju izvorne registraturne oznake, pa su složeni kronološki, svaki je pojedinačno odložen u košuljicu na kojoj je upisana signatura koja se sastoji od slovčane oznake KP (Komunistička partija) broja kutije i tekućeg rednog broja pojedinačnog spisa. Napravljen je sumarni popis (1967), svi dokumenti su obrađeni kao regesti u kartoteci. Početkom 80-ih godina ta je struktura promijenjena jer su iskazani kao pojedinačni fondovi svi oblasni, okružni, kotarski, gradski i mjesni komiteti, iako se smještaj u kutijama i oznake signature nisu mijenjali. Nakon preuzimanja u HDA fondovi su grupirani u tzv. zbirne fondove koji su 2006, prilikom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH, odijeljeni u pojedinačne fondove prema zadanoj razredbi (H.2.1.1. CKKPH/SKH 1941-1990, 1 fond; H.2.1.2.Povjerenstvo CKKPH za sjevernu Hrvatsku 1942-1945, 1 fond; H.2.1.3. Oblasni komiteti KPH 1941-1952, 7 fondova; H.2.1.4. Okružni komiteti KPH 1941-1947, 28 fondova; H.2.1.5. Kotarski komiteti KPH/SKH 1941-1945, 1 fond; H.2.1.6. Gradski komitet SKH Zagreb 1945-1990, 1 fond; H.2.1.10. Mjesni komiteti 1941-1945, 1 fond).
Podfond "Poslijeratni Centralni komitet" ima razgranatu i promjenjivu strukturu koja se mijenjala na svakom partijskom kongresu - mijenjala se dotadašnja organizacijska struktura, razrješavali stari organi i tijela, birali novi koji djeluju do sljedećeg kongresa. Pri tome su se mijenjale i organizacijske jedinice i osobe (rukovodioci/funkcionari) u njima, izuzimajući Stručnu službu (administrativno osoblje). 1. Na vrhu strukture je kongres kao najviši partijski forum koji ocjenjuje i utvrđuje partijsku politiku (u kraćem razdoblju je funkciju foruma imala i partijska konferencija). 2. Sljedeća razina su organi SKH: Centralni komitet, Kontrolno-statutarna i Nadzorna komisija. CK je najviši politički organ koji rukovodi radom SKH između dva kongresa i provodi u život kongresne odluke i politiku. Komisija za statutarna pitanja je partijski organ u rangu CK, zadužen za primjenu Statuta i statutarne problematike općenito. Nadzorna komisija SKH je nadzirala financiranje SKH. 3. Sljedeća razina su izvršno-politički organi CK (Politbiro, Izvršni komitet, Predsjedništvo, Sekretarijat) koji organiziraju rad, provode stavove, zaključke i odluke, imaju sve političke ovlasti utvrđene od strane CK. Biraju se iz sastava članova CK, mandat im traje jedno međukongresno razdoblje, nerijetko imaju politički monopol i ovlaštenja jednaka ili čak iznad CK (Politbiro i Izvršni komitet). 4. Sljedeća razina su pomoćna tijela, uglavnom komisije CK ili Predsjedništva koja se konstituiraju i organizacijski vežu uz CK ili Predsjedništvo, imaju savjetodavnu ulogu za pojedina aktualna pitanja značajna za donošenje odluka CK. Predsjednici su iz redova CK, a članovi iz najšireg članstva SKH. 5. Najniža razina je gradivo Stručne službe (ranije Financijsko odjeljenje), koja je obavljala administrativne, tehničke i stručno-političke poslove za sve forume, organe i radna tijela SKH.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo nastalo do 1977. u pravilu je dostupno za korištenje. Izuzetak su dokumentacijske cjeline koje je SDP izričitivo naveo u Zapisniku o primopredaji i to: dokumenti članova SK, osobni dosjei kadrova SK, osobni dosjei iz rada Kontrolne komisije, Statutarne komisije, dosjei tzv. informbiroovaca. Ti su dokumenti dostupni na korištenje najmanje 15 godina od smrti osobe na koju se odnose. Isto tako, sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997 članci 18-28), gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je na korištenje 70 godina od nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi. Odobrenje korištenja prije navedenih rokova daje ravnatelj HDA. Gradivo nakon 1945. trenutno je u sređivanju, pa je u tom dijelu povremeno nedostupno za korištenje.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Mikrofilmirano na nezapaljivoj podlozi: ZM 28/1-18. U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945 (ukupno 261 mikrofilm). Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaralaca, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem, jer fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1220/P - 1 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 280: Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1002: Bakarić Vladimir
HR-HDA- 1225: Pokrajinski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Hrvatsku
HR-HDA- 1228: Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske. Republička konferencija
HR-HDA- 1231: Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske
HR-HDA- 1234: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske
HR-HDA- 1369: Komunistička partija Jugoslavije
HR-HDA- 1372: Memoarsko gradivo sudionika radničkog i revolucionarnog pokreta
HR-HDA- 1377: Periodika političkih stranaka i sindikata
HR-HDA- 1378: Brošure o komunističkom pokretu u narodnooslobodilačkoj borbi
HR-HDA- 1379: Fotografije radničkog i komunističkog pokreta
HR-HDA- 1722: Antifašistička fronta žena Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Fond Savez komunista Jugoslavije čuva se u Arhivu Srbije (bivši Arhiv Jugoslavije).
Literatura: Lekić, Bogdan. Arhivski izvori za istoriju socijalističke Jugoslavije 1943-1953, Beograd, Arhiv Jugoslavije,
Feldman, Ana; Modrić, Ljiljana. Građa KP Hrvatske 1941-1945. u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske,
Istorijski arhiv Komunističke partije Jugoslavije, Borba 1941. Tom I, Knj. 1, Beograd, 1949,
Istorijski arhiv Komunističke partije Jugoslavije, Kongresi i zemaljske konferencije KPJ 1919-1937, Tom II, Beograd, CK KPJ, 1949,
Lista kategorija registraturskog materijala foruma i organa SKJ i njihovih radnih tijela sa rokovima čuvanja 1945-1978., , Beograd, Arhivist, XXXIII, 1983,
Opća napomena: Fond je nazvan po Centralnom komitetu. U njegovoj je nadležnosti bilo uredsko poslovanje i postupanje sa gradivom u nastanku kao i čuvanje gradiva. Ispravnije bi bilo da se fond naziva Savez komunista Hrvatske jer osim gradiva CK (koji je najviši organ SKH između dva kongresa) sadrži i gradivo Kongresa SKH (a kongres je najviši organ cijelog SKH). Dakle, pod pojmom fond CKSKH podrazumijevamo cjelokupni Savez komunista Hrvatske, kongrese i organe SKH.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5107
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica