Facebook
Naziv: Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske. Republička konferencija (fond)
Signatura: HR-HDA-1228
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SSRNH. RK (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1990
Arhivske jedinica: 167 d/m
Tehničke jedinica: 1639 kut. ; 104 knj. ; kartoteka ; 52 DVD ; 3 mag. traka
Odgovornost: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske (stvaratelj) (1944 - 1990)
Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske (stvaratelj) (1953-1990)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto u Hrvatski državni arhiv (HDA) 1995. godine nakon odluke Vlade RH kojom je Arhiv Instituta za suvremenu povijest (AIHRPH) pripojen HDA.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od raznovrsnih spisa koji su rezultat rada Saveza i njegovih radnih tijela i spisa koji su odraz suradnje s ostalim društveno-političkim organizacijama, kulturnim i strukovnim institucijama i udruženjima u SRH i SFRJ. Sadrži materijale kongresa NFH i NFJ, redovnih i izvanrednih sjednica, konzultativnih i radnih sastanaka Glavnog odbora/Republičke konferencije, Predsjedništva, Sekretarijata i raznih ostalih radnih tijela Saveza koji obiluju analizama, diskusijama, zapisnicima sa sjednica, zaključcima, odukama, mišljenjima i preporukama, godišnjim planovima i programima rada Saveza i njegovih tijela. Osim toga, fond sadrži sinteze i analize kao rezultate anketa i dugogodišnjih znanstvenih istraživanja (u okviru kojih je Savez surađivao s raznim znanstvenim institutima i centrima u SRH). Najopsežniji su materijali koji su pristizali iz organizacija Saveza (oblasnih, okružnih, kotarskih, gradskih, općinskih odbora i ostalih odbora), a sadrže redovna mjesečna i godišnja izvješća o radu, organizacijskim, kadrovskim i ostalim pitanjima, izlaganja i zaključke sa stručnih skupova, savjetovanja, javnih tribina, razne tematske analize i diskusije i sl. Fond sadrži i audio zapise kongresa, sastanaka, sjednica i intervjua (sjećanja) o Oktobarskoj revoluciji i II. svjetskom ratu na magnetofonskim vrpcama.
Izlučivanju: Stvaratelj je redovito provodio postupak odabiranja i izlučivanja. Po preuzimanju gradiva u HDA i tijekom sređivanja u više navrata provođeno je odabiranje i izlučivanje gradiva kojemu je prošao rok čuvanja.
Vrste medija: Papir ; Magnetofonska traka ; Digitalni medij ; Dijapozitiv
Vrste građe: spisi ; knjige ; Video snimka ; Ostalo
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond sadrži dokumentaciju od osnivanja Saveza (veljača 1944.) do njegovoga prestanaka s radom (1990.). Arhivistička obrada i sređivanje fonda započeto je u AIHRPH i to u nekoliko navrata. Prva faza obrade obuhvaćala je gradivo Saveza koje je nastalo u razdoblju od 1944. do 1966. godine. Gradivo iz ratnog razdoblja od 1944. do 1945. složeno je kronološki, svaki pojedini dokument odložen je u košuljicu na koju je napisana signatura koja se sastoji od slovne oznake JNOF Hrvatske, broja kutije s tekućim rednim brojem pojedinačnog spisa, od rednog broja 1 do 351. Svi su dokumenti obrađeni kao regeste u kartoteci. U drugoj fazi obrađeno je gradivo koje je nastalo u razdoblju od 1945. do 1966. i to na način da su dokumenti složeni kronološki unutar svake godine pri čemu su poredani dokumenti izvršnih organa, zatim komisija i naposljetku dokumentacija pod nazivom Spisi, i izrađen je sumarni popis (sačuvan u rukopisu). S obzirom da je AIHRPH u međuvremenu naknadno preuzimao gradivo Saveza iz navedenog razdoblja, provedena je revizija ukupnog rada pri čemu je izrađen novi sumarni popis (sačuvan u rukopisu). Nakon revizije, u trećoj fazi, nastavljeno je sa sređivanjem dokumentacije iz razdoblja od 1967. do 1990. Izrađen je sumarni popis (sačuvan u rukopisu) koji obuhvaća dokumentaciju do 1975, a za gradivo iz razdoblja 1975.-1990. nije bilo popisa. Nakon preuzimanja u HDA obavljena je revizija dotadašnjih postupaka, te je odlučeno da se gradivo iz ratnog razdoblja zadrži na način kako je sređeno u AIHRPH, a za gradivo iz razdoblja 1945.-1990. izrađen je novi plan sređivanja. Iako je Savez uveo korištenje oznaka za organizacijske jedinice, to nije bitno utjecalo na obradu jer oznake nisu redovito davane ili su pogrešno unošene pa nisu odgovarale stvarnom stanju organizacijske strukture Saveza. Stoga su izvorne evidencije dokumentacije (djelovodnici, registri) izgubile funkciju obavijesnih pomagala. Kod obrade i sređivanja korišten je sustav klasifikacije gradiva fonda po principu slobodne provenijencije. Shodno tome, fond je podijeljen u pet osnovnih cjelina tj. podfondova koji prate temeljne organizacijske i strukturne promjene u Savezu, odnosno nadležnosti i funkcije Saveza koje su bile određene statutom. Dakle, materijali arhivskih jedinica oblikovani su prema organizacijskoj strukturi i ustroju. Utvrđivanje arhivskih jedinica fonda odredile su prijelomne godine koje su bile značajne za organizacijski razvoj Saveza. Polazeći od činjenice da djelokrug Saveza prati uglavnom odgovarajuća organizacijska struktura i u okviru te strukture poslovi i zadatci grupirani su po određenim tematskim područjima koja su odraz djelatnosti Saveza. Na početku svake cjeline odloženi su spisi s oznakom povjerljivosti nakon čega slijede materijali sjednica dotičnog radnog tijela koji uključuju pozive i ostale popratne materijale, zaključke, odluke i zapisnike. Nakon toga slijede tematske cjeline koje su bile u nadležnosti dotičnog radnoga tijela. Isto tako, vodila se je briga o promjenama unutar radnih tijela. Naime, učestala praksa bila je da su neka odjeljenja odnosno komisije konstituirane dok su druge ukidane ili su postajale dijelom nekih drugih. Godine 1966. Savez je uveo novi paralelni način odlaganja spisa. Dio spisa izdvajan je iz redovnog poslovanja i odlagan u novoformiranu zbirku pod nazivom D- dokumentacija. Zbirku je vodio Centar za informiranje i dokumentaciju. Zbirka sadrži prikupljene i sistematizirane dokumente nastale radom tijela i organizacija Saveza ostalih društveno-političkih (CK SKH, SSOH, VSSH, SUBNORH) i drugih organizacija. Dakle, utvrđenim stvarnim stanjem gradiva i sadržajnom strukturom, analizom razvoja stvaratelja fonda, prateći organizacijske promjene, načine klasifikacije gradiva, sustave zavođenja, označavanja i odlaganja dokumenata, a s ciljem boljega snalaženja, ustrojene su sljedeće arhivske cjeline odnosno podfondovi s pripadajućim serijama i podserijama. U prvom podfondu, GO JNOF Hrvatske 1944.-1945. na strukturu i sastav dokumentacije prvenstveno su utjecala ratna zbivanja, nedostatak administrativnog sustava i fragmentarnost gradiva. Struktura drugog podfonda, Kongresi 1945.-1966. uvjetovana je periodičnim načinom sazivanja i održavanja republičkih i saveznih kongresa koji su održavani svakih dvije odnosno četiri godine. Treći podfond, GO NFH 1945.-1953. obilježen je početkom rada stalnih radnih tijela. Dokumentacija je odložena na način da je najprije odloženo gradivo Glavnog odbora koji je bio na čelu NFH između dva kongresa te nakon toga slijedi dokumentacija njegovih izvršno-političkih tijela koja su osnovana za provođenje programskih zadataka na pojedinim područjima: Izvršni odbor, komisije i sekcije. Gradivo je fragmentarno. Četvrti podfond, GO SSRNH 1953.-1967, obrađen je po istom principu kao i prethodni. Po raznovrsnosti i količini svakako je najveći i najsloženiji peti podfond RK SSRNH 1967.-1990. On je također sređen po istom principu kao prethodna dva, s tim da se u ovoj cjelini kao posebna cjelina nalazi zbirka D-Dokumentacija koju je stvorio i oblikovao stvaratelj i kao takva je zadržana kao jedinstvena cjelina unutar Centra za informiranje. Na kraju podfonda nalazi se cjelina koja sadrži CD-ove, dijapozitive, diplome, zahvalnice i medalje koje je Savez dobio. Ovakva razradba olakšava praćenje razvoja i promjene unutar Saveza i njegovih pojedinih radnih tijela pri čemu se pokušala postići potrebna preglednost i jasan pristup podatcima, a da se pri tome nije izgubio kontinuitet. HR-HDA-1228. Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske. Republička konferencija 1228.1. Glavni odbor Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Hrvatske 1944.-1945. (kut.1-2, kartoteka) 1.1. Izvršni odbor JNOF Hrvatske 1.2. Redakcija Vjesnika 1.3. Kartoteka 1228.2. Kongresi 1945.-1966. (kut. 3-18) 2.1. Kongresi NFH/SSRNH 2.2. Kongresi NFJ/SSRNJ 1228.3. Glavni odbor Narodne fronte Hrvatske 1945.-1953. (kut. 19-28, knj. 1-2) 3.1. Rad Glavnog odbora NFH 3.2. Radna tijela Glavnog odbora 3.2.1. Izvršni odbor 3.2.2. Organizaciona komisija 3.2.3 .Komisija za ideološko-odgojni rad 3.2.4 .Komisija za agitaciju i štampu 3.2.5. Komisija za poljoprivredu i zadrugarstvo 3.2.6. Komisija za komunalna pitanja i lokalnu privredu 3.2.7. Komisija za socijalno-zdravstvena pitanja 3.2.8. Uprava za dobrovoljne radne brigade 3.2.9. Komisija za plan i evidenciju 3.2.10. Komisija za kulturno-prosvjetni rad 3.2.11. Sekcija za žene 3.3. Spisovodstvene evidencije 1228.4. Glavni odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske 1950.-1967. (kut. 28-257, knj. 3-21) 4.1. Rad Glavnog odbora SSRNH 4.2. Radna tijela Glavnog odbora 4.2.1. Predsjedništvo Glavnog odbora 4.2.2. Komisija za organizacijska pitanja i kadrovsku izgradnju 4.2.3. Kadrovska komisija 4.2.4. Komisija za političko-ideološki rad 4.2.5. Komisija za štampu i izdavačku djelatnost 4.2.6. Centar za političku dokumentaciju i informacije 4.2.7. Komisija za međunarodnu suradnju 4.2.8. Komisija za nacionalne manjine 4.2.9. Komisija za društvene organizacije 4.2.10. Komisija za društveno-ekonomski razvoj 4.2.11. Izborna komisija 4.2.12. Komisija za društveno-ekonomske odnose sa selom 4.2.13. Kulturno-prosvjetna komisija 4.2.14. Komisija za žene 4.2.15. Republički odbor za usmjeravanje pomoći postradalima 4.2.16. Koordinacijski odbor za ONO i DSZ 4.2.17. Komisija za žalbe i predstavke 4.2.18. Administrativno-financijsko poslovanje 4.3. Spisovodstvene evidencije 1228.5. Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske 1967.-1990. (kut. 258-1638, knj. 22-104, kartoteka, 52 DVD, 3 magnetofonske trake, dijapozitivi) 5.1. Rad Republičke konferencije SSRNH 5.2. Radna tijela Republičke konferencije 5.2.1. Predsjedništvo Republičke konferencije 5.2.2. Sekcija za organizacijsko-politički razvoj i kadrovsku izgradnju 5.2.3. Koordinacijski odbor za društvene organizacije i udruženja građana 5.2.4. Koordinacijski odbor za kadrovsku politiku SRH 5.2.5. Odbor za Priznanja SSRNH 5.2.6. Koordinacijski odbor za njegovanje i razvijanje revolucionarnih tradicija 5.2.7. Komisija za predstavke, molbe i žalbe 5.2.8. Sekcija za razvoj političkog sistema socijalističkog samoupravljanja 5.2.9. Koordinacijski odbor za ONO i DSZ 5.2.10. Sekcija za kulturu i umjetnost 5.2.11. Sekcija za odgoj i obrazovanje 5.2.12. Sekcija za znanstveno-tehnološki razvoj 5.2.13. Sekcija za fizičku i tehničku kulturu 5.2.14. Sekcija za informiranje i javno mnijenje 5.2.15. Sekcija za međunarodne odnose i suradnju 5.2.16. Centar za informiranje 5.2.17. Sekcija za socijalnu politiku i zdravstvo 5.2.18. Sekcija za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline 5.2.19. Sekcija za društveno-ekonomska kretanja i razvojnu politiku 5.2.20. Sekcija za poljoprivredu 5.2.21. Savjet za društveni položaj žene 5.2.22. Administrativno-financijsko poslovanje 5.3. Spisovodstvene evidencije
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, stoga je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva. Javno arhivsko gradivo za korištenje je dostupno 30 godina nakon nastanka. Fond sadrži osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), te dokumentaciju s oznakom povjerljivosti, čija je dostupnost ograničena i u postupanju s kojom se primjenjuju odredbe Zakona o tajnosti podataka (NN 79/2007) i Zakona o informacijskoj sigurnosti (NN 79/2007). Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti. Arhivsko gradivo koje sadrži podatke koji se odnose na obranu, međunarodne odnose i na poslove nacionalne sigurnosti, uključujući one za održavanje reda i mira, te na gospodarske interese države, a čijim bi objavljivanjem nastupile štetne posljedice za nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Republike Hrvatske, dostupno je za korištenje po isteku roka od 50 godina od njegova nastanka, ako posebnim propisom nije drukčije uređeno. Spise s oznakom povjerljivosti (strogo povjerljivo, povjerljivo) sadrže sljedeće arhivske jedinice: 4.2.8. Komisija za nacionalne manjine 1953.-1967. 5.2.1. Predsjedništvo Republičke konferencije 1967.-1990. 5.2.3. Koordinacijski odbor za društvene organizacije i udruženja građana 1967.-1990. 5.2.4. Koordinacijski odbor za kadrovsku politiku 1967.-1990. 5.2.8. Sekcija za razvoj političkog sistema socijalističkog samoupravljanja 1967.-1990. 5.2.9. Koordinacijski odbor za ONO i DSZ 1967.-1990. 5.2.10. Sekcija za kulturu i umjetnost 1967.-1990. 5.2.11. Sekcija za odgoj i obrazovanje 1967.-1990. 5.2.13. Sekcija za fizičku i tehničku kulturu 1969.-1990. 5.2.14. Sekcija za informiranje i javno mnijenje 1967.-1990. 5.2.15. Sekcija za međunarodne odnose i suradnju 1967.-1990. 5.2.19. Sekcija za društveno-ekonomska kretanja i razvojnu politiku 1967.-1990. 5.2.21. Savjet za društveni položaj žene 1968.-1989.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti izrade preslika određeni su gore navedenim Pravilnikom i Pravilnikom o radu čitaonice HDA.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Ukupno 12 MF (1-15) na zapaljivoj podlozi.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u dobrom stanju, čitljivo je i nema nikakvih oštećenja.
Obavijesna pomagala: HDA-1228/SI - 1 Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske. Republička konferencija (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Hrvatski državni arhiv, Odsjek za gradivo političkih stranaka i udruga
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Gradivo koje je nastalo u razdoblju 1944.-1945. digitalizirano je i snimljeno na mikrofilmove i čuva se u Mikroteci i fototeci Središnjeg fotolaboratorija HDA pod signaturom ZM-241/1-12.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1220: Savez komunista Hrvatske.Centralni komitet
HR-HDA- 1231: Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske
HR-HDA- 1378: Brošure o komunističkom pokretu u narodnooslobodilačkoj borbi
HR-HDA- 1723: Gradski komitet Saveza komunista Hrvatske Zagreb
Literatura: Lekić, Bogdan. Arhivski izvori za istoriju socijalističke Jugoslavije 1943-1953, Beograd, Arhiv Jugoslavije,
Spehnjak, Katarina. Javnost i propaganda: Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske, Zagreb, 2002,
Spehnjak, Katarina. Organiziranost i oblici djelovanja Narodnog fronta Hrvatske 1945-1953. godine, Zagreb : Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1987,
Jelić, I. Osnovni problemi stvaranja Narodne fronte u Jugoslaviji do 1941. godine,
Sobolevski, Mihael. Prilog pitanju organizacionog razvitka JNOF Hrvatske 1944-1945, Zagreb : Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1967,
Žarić, S. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1941-1948, Zagreb : s.n., 1980,
Vojnović, Branislava (priredila). Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952, sv. 1, 1945-1948, Zagreb, HDA, 2005,
Vojnović, Branislava (priredila). Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952, sv. 2, 1949-1952, Zagreb, HDA, 2006,
Opća napomena: Kod citiranja gradiva fonda, navodi se oznaka zemlje, kratica naziva ustanove, signatura i naslov fonda, signatura konkretne arhivske jedinice. Npr: HR-HDA-1228.2.1.4. Četvrti kongres Narodne fronte Hrvatske.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5115
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica