Facebook
Naziv: Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1231
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: RK SSOH (hrvatski)
Razdoblje: 1942 - 1990
Arhivske jedinica: 67 d/m
Tehničke jedinica: 614 kut. ; 72 knj. ; 46 alb. ; 1 kartoteka
Odgovornost: Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva fonda po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP u HDA 1995. preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a. (akv. 52/1995) i akv. 23/2012.)
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od spisa nastalih radom Saveza, njegovih radnih tijela i spisa nastalih kao rezultat suradnje s ostalim društveno-političkim organizacijama, kulturnim društvima i udruženjima u Hrvatskoj i u ostalim republikama. Sačuvan je i veći broj fotografija koje dokumentiraju dio aktivnosti Saveza.
Izlučivanju: S obzirom da je sređivanje fonda započeto u Institutu za historiju radničkoga pokreta u dosjeu fonda nalazi se popis gradiva koje je izlučeno tijekom toga rada i to za razdoblje 1949.-1967. Tijekom sređivanja u HDA, u dva navrata izlučeno je gradivo kojemu je prošao rok čuvanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Obrada i sređivanje gradiva započeta je u Arhivu IHRPH. Sređivanje je obuhvatilo arhivsko gradivo Saveza iz razdoblja 1942.-1967. Gradivo iz ratnog razdoblja (od 1942. do 15. svibnja 1945.) složeno je kronološki, svaki dokument je signiran, te je nakon toga napravljen analitički popis u obliku kartoteke. Gradivo iz razdoblja 1945.-1967. složeno je kronološki, unutar svake godine poredani su dokumenti najprije izvršnih organa, zatim komisija te preostala dokumentacija pod nazivom Spisi, i izrađen je rukom pisani sumarni popis. Nakon toga, provedena je revizija ukupnog sređivanja i provedenoga izlučivanja te je izrađen novi sumarni popis. Gradivo iz razdoblja 1967.-1990. složeno je na isti način, izrađen je rukopisni sumarni popis koji obuhvaća dokumentaciju do 1975, dok za gradivo iz razdoblja 1975.-1990. nije postojao nikakav popis. Nakon preuzimanja u HDA izvršena je revizija dotadašnjih postupaka, odlučeno je da se gradivo iz ratnog razdoblja zadrži na način kako je sređeno u Arhivu IHRPH, dok je za razdoblje 1945.-1990. razrađen novi plan sređivanja. Prema njemu fond je podijeljen u pet podfondova koji prate temeljne organizacijske i strukturne promjene Saveza, odnosno nadležnosti i funkcije Saveza određene statutima. U prvom podfondu, GO USAOH 1942.-1945. na strukturu i sastav dokumentacije prvenstveno su utjecala ratna zbivanja, nedostatak administrativnog sustava i fragmentarnost gradiva. Struktura drugog podfonda, Kongresi 1945.-1990. uvjetovana je periodičnim načinom sazivanja i odvijanja kongresa koji su održavani svakih četiri do šest godina. Preostala tri podfonda strukturirana su na način da je najprije odloženo gradivo Centralnog komiteta/Republičke konferencije koji vode rad Saveza između dva kongresa na plenumima (plenarnim sjednicama), te nakon toga slijedi dokumentacija izvršno-političkih tijela (Biro, Predsjedništvo, Sekretarijat), nakon toga radna tijela osnovana za provođenje programskih zadataka na pojedinim područjima. Posljednju cjelinu čine predmeti iz područja općeg i administrativnog poslovanja Saveza.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno je gradivo kojemu je prošao rok od 30 godina nakon nastanka, u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (čl. 18-28), te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Tijekom 2004. obavljeno je zaštitino mikrofilmiranje gradiva iz razdoblja 1941-1945 (ZM 239).
Jezici: hrvatski ; makedonski ; srpski ; slovenski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (makedonska) ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1231/KT - 1 Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske (kartoteka)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1220: Savez komunista Hrvatske.Centralni komitet
HR-HDA- 1225: Pokrajinski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Hrvatsku
HR-HDA- 1228: Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske. Republička konferencija
HR-HDA- 1378: Brošure o komunističkom pokretu u narodnooslobodilačkoj borbi
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Napomena o dopunskim izvorima: SSOH je surađivao s Narodnom tehnikom Hrvatske, Ferijalnim savezom Hrvatske, Savezom studenata Hrvatske i Crvenim križem Hrvatske, Planinarskim savezom Hrvatske, Društvom "Naša djeca", SOFKH (Savez sportova Hrvatske) i Muzičkom omladinom Hrvatske kao svojim kolektivnim članovima. Kao dopunski izvori mogu poslužiti fondovi nižih razina SSOH-a, a izvan Hrvatske fond 239 Centralni komitet Saveza omladine Jugoslavije u Beogradu.
Literatura: Dokumenti istorije omladinskog pokreta Jugoslavije, Beograd, Historijsko odjeljenje Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije,
Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1941- 1948, Zagreb 1972,
Žarić, S. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1941-1948, Zagreb : s.n., 1980,
Revolucionarni omladinski pokret u Zagrebu 1941-1945. Zbornik povijesnih pregleda i sjećanja, Zagreb,1984,
Kačavenda, P. Ujedinjeni Savez antifašističke omladine Jugoslavije : 1942-1945, Beograd : ISI - Institut za savremenu istoriju, 1985,
Vojnović, Branislava (priredila). Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952, sv. 1, 1945-1948, Zagreb, HDA, 2005,
Identifikator: HR-HDA/AJ 5118
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica