Facebook
Naziv: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Istru (fond)
Signatura: HR-HDA-1808
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1943 - 1947
Arhivske jedinica: 0.90 d/m
Tehničke jedinica: 9 kut.
Odgovornost: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Istru (stvaratelj)
Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (sakupljač)
Povijest jedinice: Gradivo Oblasnog komiteta preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21. 10. 1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26. 4. 1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskoga odjela Hrvatskom državnom arhivu, gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti
Sadržaj jedinice: Sačuvani dokumenti su malobrojni i nedovoljno pokazuju svu djelatnost Oblasnog komiteta. Gradivo nastalo u ratnom razdoblju (1943-svibanj 1945) sadrži jedno cirkularno pismo, nekoliko izvještaja Centralnom komitetu, dopise okružnim komitetima, letke, statističke podatke o partijskim i ostalim masovnim organizacijama u Istri. Brojniji su dokumenti koji su upućeni OblK: cirkularna pisma Centralnog komiteta, izvještaji tzv. punktova 1-6, izvještaji okružnih komiteta (Buzet, Pula, Poreč), izvještaji kotarskih komiteta (Motovun, Buje, Kastav, Opatija) i Mjesnog komiteta Sušak većinom o radu agitpropa; brojni su proglasi Talijanima Istre i Rijeke, zapisnici sastanaka Talijanske unije za Istru i Rijeku. Također sadrži dopise sa Štabom operativnog rukovodstva za Istru i 43. divizijom. Gradivo nastalo nakon svibnja 1945. sadrži zapisnike sjednica i sastanaka Biroa i plenuma, primljene i odaslane depeše i uputstva OblK, zapisnike i spise komisija i odjeljenja (Organizaciono-instruktorsko, Agitprop, Kadrovsko, Izborna komisija), dokumente o korespondenciji OblK s tijelima vlasti (civilnim i vojnim), društveno-političkim i društvenim organizacijama, ustanovama i pojedincima, zapisnike i izvještaje KK, GK i posebnih komiteta.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je sačuvano vrlo fragmentarno, svega 2 arhivske kutije za razdoblje 1943-1945. i 7 kutija za poslijeratno razdoblje 1945-1947. Za ratno razdoblje 1943-1945. spisi su sređeni kronološki, a inventarni brojevi teku u kontinuitetu od 1 do 196. Viša arhivistica Ana Feldman je izradila 1968. u IHRPH-u vodič sa sumarnim popisom (svi dokumenti su obrađeni kao regeste u obliku kartoteke). Zbog zadržavanja prvobitnog reda kao i informativne vrijednosti spomenute kartoteke, gradivo ovog razdoblja postoji kao zasebna serija. Za seriju "Poslijeratno razdoblje" spisi su bili složeni kronološki po načelu provenijencije te sumarno popisani (popis je u rukopisu). Godine 2011. započeta je reorganizacija gradiva fonda na temelju novog plana sređivanja te je uz kronološki, primijenjen i tematski princip sređivanja slijedom organizacijske strukture komiteta na terenu i organizacijske strukture partijskog aparata samog Oblasnog komiteta. Određeni broj dokumenata kotarskih komiteta s područja Istre iz razdoblja 1949-1952. pripada Oblasnom komitetu KPH Rijeka. Ti spisi su identificirani i pridruženi Oblasnom komitetu za Rijeku. Fond se sastoji od dvije cjeline: 1.Okružni komitet KPH za Istru u ratnom razdoblju 1943-1945. 2.Okružni komitet KPH za Istru u poslijeratnom razdoblju 1945-1947.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/206-208.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5688
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica