Facebook
Naziv: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Zagrebačku oblast/Zagreb (fond)
Signatura: HR-HDA-1810
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1943 - 1953
Arhivske jedinica: 4.50 d/m
Tehničke jedinica: 41 kut. ; 2 knj.
Odgovornost: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Zagrebačku oblast (stvaratelj)
Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (sakupljač)
Povijest jedinice: Gradivo Oblasnog komiteta preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21. 10. 1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26. 4. 1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskog odjela Hrvatskom državnom arhivu, gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od dvije serije. Serija OblK za Zagrebačku oblast obuhvaća dokumente nastale od 1943. do srpnja 1945. a sadrži zapisnike sastanaka OblK, izvještaje upućene CK KPH i Povjerenstvu za Zagreb, dopise, direktive i upute koje su slali CK i Povjereništvo, direktive, cirkularna pisma, upute i dopise upućene okružnim komitetima o kadrovskim promjenama, pripremama za održavanje okružnih, kotarskih i općinskih partijskih konferencija, podatke o prikupljanju pomoći, smještaju izbjeglica iz Podravine, evakuaciji stanovništva s područja Kalnika na područje Bilogore i Moslavine; izvještaje Mjesnog komiteta Zagreb, Oblasnog komiteta SKOJ-a, štabova II. operativne zone, popise članova okružnih i kotarskih komiteta. Spisi Agitpropa sadrže agitacijske materijale 1944-1945. (upute za održavanje zborova, sastanaka i agitacije, popise tiskanih materijala, teme za partijske tečajeve/kurseve). Serija OblK KPH za Zagreb sadrži: spise i zapisnike Povjereništva CK KPH za Oblast Zagreb iz 1949-1953. koje je pripremilo Prvu oblasnu partijsku konferenciju za osnivanje oblasnog komiteta, zapisnike i materijale sjednica OblK, oblasnih konferencija i plenuma, zapisnike biroa OblK, zapisnike, izvještaje i materijale o radu radnih tijela (Organizaciono-instruktorsko odjeljenje, Odjeljenje za agitaciju i propagandu, Kadrovsko odjeljenje, Komisija za selo) izvještaje o radu i statističke podatke o članstvu, dopise i okružnih i kotarskih komiteta sa svog područja.
Izlučivanju: Prilikom sređivanja izlučeni su samo multiplikati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo Oblasnog komiteta KPH za Zagrebačku oblast/Zagreb (1943-1953) jedinstven je fond koji je zbog različite i složene organizacijske strukture, kao i različitog rada na sređivanju, obradi i opisivanju tih cjelina podijeljen na dvije serije: 1810-1 Oblasni komitet KPH za Zagrebačku oblast u ratnom razdoblju 1943-1945. 1810-2 Oblasni komitet KPH za Zagreb u poslijeratnom razdoblju 1949-1953. Seriji Oblasni komitet KPH za Zagreb 1949-1953. pripojeno je gradivo fonda HR-HDA-1824 Povjereništvo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za Zagrebačku oblast (3 kutije). U naslovu ovog fonda uvrštena su oba naziva serija od kojih se sastoji.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/25-34.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5690
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica