Facebook
Naziv: Republička samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1969 - 1990
Povijesni nazivi: Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja (1969 - 1974) (hrvatski)
Republička samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja (1974 - 1982) (hrvatski)
Savez samoupravnih interesnih zajednica usmjerenog obrazovanja (1982 - 1989) (hrvatski)
Republička samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja (1989 - 1990) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prema Zakonu o financiranju odgoja i obrazovanja (NN 49/1969), putem Republičke zajednice za financiranje usmjerenog obrazovanja vršila su se financiranja različitih projekata u domeni usmjerenog obrazovanja a čija sredstva su uplačivali svi radni ljudi iz vlastitog osobnog dohodka. Pod usmjerenim obrazovanjem podrazumijeva se srednje, više i visoko obrazovanje i razni oblici osposobljavanja i usavršavanja. Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja (u daljnjem tekstu Zajednica) upravlja i sredstvima koja u ovu zajednicu dobrovoljno udružuju nosioci sredstava za financiranje ove djelatnosti. Pod nosiocima sredstava se podrazumijevaju sve obrazovne i znanstvene ustanove koje koriste zajednička sredstva Zajednice. Sjedište Zajednice je u Zagrebu, a registrirana je 3. veljače 1970. kod Privrednog suda kao ustanova od općeg društvenog interesa.
Ustavom Socijalističke Republike Hrvatske iz 1974. samoupravne interesne zajednice (SIZ- ove) osnivaju radni ljudi, neposredno ili preko svojih samoupravnih organizacija i zajednica, radi zadovoljavanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa i radi usklađivanja rada u oblasti za koju osnivaju interesnu zajednicu, s tim potrebama i interesima. Prava, obveze i odgovornosti u međusobnim odnosima u SIZ-u uređuju se samoupravnim sporazumom o osnivanju, statutom i drugim aktima. Radi zadovoljavanja svojih potreba i interesa u samoupravnim interesnim zajednicama radni ljudi udružuju sredstva odnosno plaćaju doprinose tim zajednicama iz svojih osobnih dohodaka i iz dohodaka osnovnih organizacija udruženog rada, u skladu s namjerom odnosno s ciljevima kojima ta sredstva služe. Samoupravne interesne zajednice osnivale su se u različitim oblastima, a najznačajnije su u obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, te mirovinskom i invalidskom osiguranju. Sukladno ustavnim promjenama iz 1974. godine, Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja mijenja naziv u Republička samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja (NN 51/1974). Godine 1982. ponovo mijenja naziv u Savez samoupravnih interesnih zajednica usmjerenog obrazovanja SRH (NN30/1982). Godine 1989. zadnji put mijenja naziv u Republičku samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja (NN 30/1982) koji zadržava do 1990. kada prestaje sa djelovanjem.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: U okviru Zajednice osnivaju se odbori za srednje te visokoškolsko obrazovanje i odbori za različite sekcije. Zajednica je postavljena kao organizacija čiji je temeljni zadatak stvoriti preduvjete za osamostaljivanje pojedinih djelatnosti, grana odnosno srodnih radnih organizacija u financiranju usmjerenog obrazovanja Zajednicom upravlja skupština koju čine predstavnici radnih ljudi iz pojedinih grana privrede i društvenih djelatnosti.
Skupština Zajednice obavlja ove poslove: donosi statut, poslovnik o svom radu i druge opće akte; bira organe Zajednice; utvrđuje proporcije i mjerila o raspodjeli sredstava za financiranje usmjerenog obrazovanja; imenuje članove odbora i sekcija.
Skupština ima 130 članova. Utvrđuje sastav, zadatke i ovlaštenja odbora za srednje i odbora za visokoškolsko obrazovanje, donosi program rada, financijski plan i završni račun Zajednice. Izvršni odbor se sastoji od 27 članova koje izabire skupština iz svojih redova. Izvršni odbor priprema i utvrđuje prijedloge općih akata, programe rada, financijske planove, završni račun, odluke o osnovama i mjerilima za financiranje usmjerenog obrazovanja.
Skupština Zajednice osnivala je sekcije u cilju racionalnijeg i efikasnijeg provođenja politike usmjerenog obrazovanja i radi bržeg uspostavljanja organizacije financiranja usmjerenog obrazovanja na samoupravnim osnovama. Posredstvom sekcija otvorio se proces decentralizacije odlučivanja o politici usmjerenog obrazovanja i sredstvima koja se osiguravaju za provođenje te politike. Na sekcije su prenesena ovlaštenja skupštine i izvršnog odbora u pogledu vođenja politike upisa učenika i studenata, kao i utvrđivanja visine sredstava koja se dodjeljuju za obrazovanje pojedinih kadrova. Sekcije su razmatrale sljedeća pitanja: financiranje i ugovaranje financiranja odgojno-obrazovne i nastavno-znanstvene djelatnosti ustanova usmjerenog obrazovanja u kojima se obrazuju matični kadrovi za potrebe radnih organizacija; upis učenika i studenata; investicijska ulaganja; provođenje dokumenata i odluka skupštine Zajednice i dr. Sekcije su na sebe preuzele potpunu odgovornost vezanu uz politiku upisa u ustanove usmjerenog obrazovanja i osiguranje sredstava za financiranje rada tih ustanova. Usmjeravale su studente u struke i zanimanja koja su potrebna radnim organizacijama, a na nekim mjestima i inicirale reformske zahvate u obrazovnim ustanovama koje neposredno financiraju radi uspostave ravnoteže između zanimanja koja se traže.
Zajednice za financiranje usmjerenog obrazovanja i drugi sudionici u financiranju usmjerenog obrazovanja u skladu sa svojim statutom, raspoloživim sredstvima i programom, financiraju naročito: srednje i visokoškolsko obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje; znanstveni rad kao sastavni dio nastave u visokoškolskim ustanovama; znanstveni, stručno-pedagoški rad i djelatnost prosvjetno-pedagoške službe od neposrednog interesa za razvoj srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja; kreditiranje i nagrađivanje učenika i studenata; djelatnost đačkih i studentskih domova; razvoj materijalne osnove đačkog i studentskog standarda; razvoj materijalne osnove srednjeg i visokoškolskog obrazovanja; druge djelatnosti od interesa za unapređenje usmjerenog obrazovanja.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organi i radna tijela Zajednice jesu: skupština, izvršni odbor, sekcije, odbor za srednjoškolsko obrazovanje, odbor za visokoškolsko obrazovanje, direktor. Sve administrativne poslove organa i radnih tijela obavlja stručna služba Zajednice.
Napomena o vezama: Nadzor nad zakonitošću rada Zajednice provodi republički organ uprave nadležan za poslove odgoja i obrazovanja. Od 1965. do 1979. to je bio Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu. Od 1979. do 1990. poslove nadzora preuzima Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu. Pri utvrđivanju mjerila za financiranje visokoškolskog obrazovanja, skupština Zajednice surađuje sa Sveučilištem i drugim zajednicama visokoškolskih ustanova, a pri utvrđivanje mjerila za financiranje srednjeg obrazovanja, surađuje sa zajednicama srednjih škola. Način sudjelovanja Sveučilišta i drugih zajednica, škola te stručnih i znanstvenih asocijacija pri utvrđivanju mjerila za financiranje usmjerenog obrazovanja, utvrđuje se općim aktom skupštine Zajednice. U financiranju usmjerenog obrazovanja Zajednica surađuje i udružuje sredstva sa zavodima za zapošljavanje, organizacijama za zaštitu na radu i za profesionalnu orijentaciju te s drugim organizacijama koje su zainteresirane za prekvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih.
Identifikator: HR-HDA/S - 12193
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica