Facebook
Naziv: Republička samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja (fond)
Signatura: HR-HDA-1739
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: RSIZOUO (hrvatski)
Razdoblje: 1957 - 1990
Arhivske jedinica: 8 d/m
Tehničke jedinica: 77 kut.
Odgovornost: Republička samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja (stvaratelj) (1969-1990)
Povijest jedinice: Gradivo Zajednice je, zajedno s drugim fondovima prosvjetne provenijencije, preuzeto od Ministarstva prosvjete i športa, 11. ožujka 1999. (akv. 7/1999). Gradivo je preuzeto nesređeno i fragmentarno je sačuvano. Bilo je smješteno u kartonske svežnjeve koji su bili numerirani i na kojima je pisao sadržaj (5 fascikala nedostaje u numeričkom nizu). Cjelovit popis gradiva nije postojao. Nisu pronađena niti obavijesna pomagala, iako je dio spisa urudžbiran, pa se može pretpostaviti da je postojao urudžbeni zapisnik.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži dokumentaciju vezanu uz izgradnju objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju. Prvenstveno se to odnosi na izgradnju i adaptaciju škola, fakulteta, đačkih domova i popratnih objekata (dvorane za tjelesni odgoj, radionice). Također, Zajednica je financirala izgradnju muzičkih škola i škola stranih jezika. Uglavnom su to nacrti bez prateće dokumentacije, većeg formata. Iznimno je sačuvan i elaborat te ostala pisana dokumentacija o izgradnji ili adaptaciji objekta. Na nekim spisima je štambilj Zajednice s urudžbenim brojem. Za pretpostaviti je da je sačuvan dio spisa, jer postoje samo veliki urudžbeni brojevi. Nažalost, ne postoje nikakve uredske knjige koje prate spise, tako da je nemoguće utvrditi koja se količina spisa još nalazi u drugim fondovima prosvjetne tematike ili eventualno u nekoj pismohrani. Manji dio spisa odnosi se na normativne akte (sistematizacija radnih mjesta, pravilnici o radu) te ugovore o kreditiranju, izgradnji i kupovini stanova za djelatnike Zajednice. Dio gradiva se odnosi na računovodstvo (završni računi pojedinih godišta).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom sređivanja poštivan je red koji je uspostavljen u pismohrani stvaratelja. Nacrti su bili grupirani po gradovima, trebalo je uspostaviti abecedni red i napraviti smisleni red unutar pojedinog grada (po abecednom redu naziva objekata i vrsti projekata). Drugi, manji dio gradiva, koji se ne odnosi na projekte, grupiran je u manje serije i složen kronološki.
Formirane su sljedeće serije: 1. Projektna dokumentacija 1957-1990, 72 kutije; 2. Normativni akti 1980, 1 kutija; 3. Ugovori 1972-1984, 2 kutije; 4. Računovodstvo 1970-1984, 3 kutije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Napomena o jezicima i pismima: Hrvatski jezik, latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1739/SI - 1 RSIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5622
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica