Facebook
Naziv: Putnik - savezno poduzeće za saobraćaj putnika. Filijala Zagreb
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1951
Normativni nazivi: Savezno poduzeće za saobraćaj putnika. Filijala Zagreb (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Putnik, društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Jugoslaviji, osnovano je 1923. godine kao dioničko društvo (Osnivanje Zajednice društava za unapređenje turizma „Putnik“, SN Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 19.XI.1923.). Do početka Drugog svjetskog rata djeluje kao ustanova javnopravnog karaktera sa stožernom ulogom promicanja državnih interesa u turizmu i razvijanja turističke društvene organizacije. Nakon rata prišlo se obnavljanju devastirane djelatnosti, a ključnu ulogu u tom procesu i nova država namijenila je Putniku. Savezni ministri saobraćaja i trgovine i opskrbe su 13.VIII.1945. godine pod pov. br. 9 donijeli rješenje da Društvo Putnik a.d. u svim svojim poslovima, izuzevši prometne, pada pod upravu i nadzor Ministarstva trgovine i snabdijevanja savezne vlade, a da Ministarstvo saobraćaja vrši nadzor nad istim u poslovima prometne prirode, a sukladno ugovoru između istog ministarstva i Putnika zaključenom 2.V.1945. godine (SL DFJ br. 80/1945, str. 809; NN 54/1945, str. 2). Tim rješenjem društvo je moglo pristupiti poslovima iz svoje nadležnosti opisanima u pravilima, a moglo je preuzeti i druge poslove trgovačke prirode koje će mu dodijeliti Uprava državnih trgovačkih poduzeća pri Ministarstvu trgovine i snabdijevanja savezne vlade. Društvo je ukinuto 1951. godine.
Djelatnost: Poduzeće se bavilo prodajom domaćih i inozemnih putnih karata (parobrodarskih, avionskih, autobusnih), kupnjom i prodajom valuta, inkasiranjem domaćih i stranih čekova, izdavanjem kreditnih pisama ili akreditiva, izletima u zemlji i inozemstvu, izdavanjem bonova i vaučera (hotelskih bonova).
Nadležnost / Izvori ovlasti: Na ukupno poslovanje poduzeća izravno su utjecale odluke saveznih vlasti, Vlade i Ministarstava saobraćaja te trgovine i opskrbe kao i republičko Ministarstvo trgovine i opskrbe.
Unutarnji ustroj / genealogija: Poslovnice su izravno poslovale s centralom u Beogradu i radile prema njenim uputama. Stvaratelj je u strogo centraliziranom ustroju poduzeća bio hijerarhijski podređen centrali u Beogradu iako je u Zagrebu djelovala zemaljska direkcija poduzeća.Poslovnikom je bilo propisano financijsko-knjigovodstveno poslovanje. Knjigovodstvo je dvojno, sustav kartica s dnevnikom (kontrolnik) i glavnom knjigom. Od knjiga se vodi knjiga blagajne i glavna knjiga, a ostalo je kartoteka. Da bi se moglo pratiti poslovanje izrađivao se mjesečni obračun sastavljen od obračuna prodaje svih vrsta karata i bruto razmjere.
Stvaratelji: (1945 - 1947) (Ako se radi i o Zemaljskoj direkciji Zagreb, odnos je kao opisan. Ako ne, radi se o istim razinama organiziranosti.)
(1946 - 1947) (Ako se radi i o Zemaljskoj direkciji, odnos je kao opisan. Ako ne, radi se o istoj razini organiziranosti.)
(1946 - 1947) (Opisana veza ako se radi i o Zemaljskoj direkciji.)
Identifikator: HR-HDA/S - 12266
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica