Facebook
Naziv: Stambena uprava "Sušak" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1954 - 1959
Normativni nazivi: Stambena uprava "Sušak" Rijeka (hrvatski)
Povijesni nazivi: Uprava stambene zajednice "Sušak" - Rijeka (1954 - ) (hrvatski)
Stambena uprava "Sušak" Rijeka (1955 - 1959) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Naredbom Narodnog odbora grada Rijeke o formiranju stambenih zajednica od 12.3.1954 (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 5/1954, str. 67), a na temelju savezne Uredbe o upravljanju stambenim zgradama iz 1953. (Službeni list FNRJ, br. 52/1953), između ostalih formirana je i Stambena zajednica "Sušak" i njena uprava koja je obavljala administrativne poslove. Novom Odlukom o upravljanju stambenim zgradama iz listopada 1954. (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 11/1954, str. 173) osnivaju se četiri stambene zajednice, među njima i "Sušak" i analogne četiri stambene uprave. Dotadašnje uprave stambenih zajednica trebale su likvidirati svoje poslove 31.12.1954., a s 1.1.1955. novoformirane stambene uprave započeti s radom. U ožujku 1956. Gradsko vijeće u Rijeci donosi novu Odluku o upravljanju stambenim zgradama na području grada Rijeke po kojoj se osnivaju tri stambene zajednice nadležne za područja triju gradskih općina: "Zamet" , "Stari Grad" i "Sušak" te tri analogne stambene uprave (Službeni vjesnik kotara Rijeke, br. 4/1956, str.114, izmj. i dop. br. 16/1956, br. 1/1957).
U travnju 1959. prestaje važiti Uredba o upravljanju stambenim zgradama iz 1953, a proglašen je Opći zakon o stambenim zajednicama (Službeni list FNRJ, br. 16/1959). i Zakon o stambenim odnosima. Zakon više ne predviđa istitut stambene uprave.
Od 1957. do svog ukidanja 1959. Stambena uprava "Sušak" obavljala je poslove za više stambenih zajednica na području općine Sušak: uz "Sušak" i za "Vladimirovo", "Lujevo", "Krimeja-Vojak", "Centar" i "Bulevard". U lipnju 1959. reorganizirane su stambene zajednice na području Sušaka te se osniva šest novih: "Centar", "Bulevard", "Trsat", "Vežica", "Krimeja-Vojak" i "Pećine".
Sjedišta: Rijeka (1954-1959)
Djelatnost: Nadležnost stambenih zajednica i njenih tijela tako i stambenih uprava pri osnivanju uređena je Uredbom o upravljanju stambenim zgradama ( Službeni list FNRJ, br. 52/1953). Prema Uredbi stambene zajednice bile su tijela društvenog upravljanja određenim brojem stambenih zgrada i terena na kojima su one podignute. Poslove administracije vrši uprava koja ju zastupa i u imovinskopravnim poslovima. Uprava stambene zajednice brine se o zakonitosti rada stambene zajednice, sklapa ugovore o korištenju stanova prima i daje otkaze ugovora, sklapa ugovore vezane za održavanje zgrada, evidentira stanove, naplaćuje stanarinu, satavlja prijedlog godišnjeg proračuna i završnog računa, osigurava zgrade i dr.
Nadležnost stambenih zajednica i njenih tijela tako i stambenih uprava nakon 1954. godine uređena je Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o upravljanju stambenim zgradama (Službeni list FNRJ, br. 29/1954, str. 483), Odlukom o upravljanju stambenim zgradama u Rijeci Narodnog odbora grada Rijeke (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 11/1954, str. 173), Odluku o upravljanju stambenim zgradama na području grada Rijeke (Službeni vjesnik kotara Rijeke, br. 4/1956, str.114, izmj. i dop. br. 16/1956, br. 1/1957) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju stambenim zgradama na području grada Rijeke (Službeni vjesnik kotara Rijeke, br. 2/1958).
Stambene uprave administrativni su organi stambenih zajednica. Stambena uprava može vršiti poslove za dvije ili više stambenih poslova. Osim administrativnih poslova stambena uprava može vršiti i druge upravne poslove iz nadležnosti narodnog odbora koje on na nju prenese. Nadzor nad djelatnošću vrši narodni odbor odnosno organ koji on odredi. U nadležnosti stambene uprave evidentiranje je stanova, odlučivanje o zaključivanju i otkazivanju ugovora i dostava rješenja kućnim savjetima, nadzor nad poslovanjem kućnih savjeta, predlaganje svog godišnjeg proračuna i završnog računa.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj stambenih zajednica i njenih tijela tako i stambenih uprava uređen je Uredbom o upravljanju stambenim zgradama (Službeni list FNRJ, br. 52/1953), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o upravljanju stambenim zgradama (Službeni list FNRJ, br. 29/1954, str. 483), Odlukom o upravljanju stambenim zgradama u Rijeci Narodnog odbora grada Rijeke (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 11/1954, str. 173), Odluku o upravljanju stambenim zgradama na području grada Rijeke (Službeni vjesnik kotara Rijeke, br. 4/1956, str.114, izmj. i dop. br. 16/1956, br. 1/1957) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju stambenim zgradama na području grada Rijeke (Službeni vjesnik kotara Rijeke, br. 2/1958). O broju službenika uprave i njihovom postavljenju odlučuje narodni odbor, a oni za rad odgovaraju narodnom odboru i savjetu stambene zajednice.
Stvaratelji: (1955 - 1959)
(1954 - 1954)
Identifikator: HR-DARI/S - 12899
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica