Facebook
Naziv: Banska uprava Savske banovine. Prosvjetno odjeljenje
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1929 - 1939
Normativni nazivi: Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kraljevska banska uprava Savske banovine. Prosvjetno odjeljenje (1929 - 1939) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prosvjetno odjeljenje Savske banovine osnovano je Zakonom o banskoj upravi od 7. studenog 1929. (SN 261/1929) i djelovalo je do donošenja Uredbe o Banovini Hrvatskoj od 26. kolovoza 1939. (SN 194/1939). Djelokrug poslova Odjeljenja prenesen je na Odjel za prosvjetu Banovine Hrvatske osnovan Uredbom o ustrojstvu banske vlasti od 9. rujna 1939. (NN 204/1939). Odjeljenje je djelovalo u Zagrebu i imalo je teritorijalnu nadležnost na prostoru novostvorene Savske banovine (na sjeveru do Mure, Drave i Dunava, na istoku Savom do utoka u Unu i Unom preko Dvora na Uni do Jadranskog mora, između Oliba i Silbe na jug i dalje prema zapadu do Sušaka i Kastava, dalje slovensko-hrvatskom granicom na Kupi i Sutli).
Sjedišta: Zagreb (1929 - 1939)
Djelatnost: U djelokrug načelnika ulazilo je vođenje svih poslova odjeljenja, nadzor nad odsjecima, briga o zakonitosti, brzini, pravilnosti i skladnosti rada kao i odgovornost za sve poslove odjeljenja. Dužnost mu je bila otpravljati glavne i upravljati svim ostalim poslovima, raspoređivati osoblje, nadzirati uredno obavljanje poslova, usklađeno sa zakonima, brinuti o usavršavanju službe, prikupljanju podataka za ocjenu osoblja, vođenju evidencije inventara, prikupljanju, sređivanju i proučavanju potrebnih statističkih podataka, potrošnji odobrenih kredita, kao i podataka potrebnih za sastav budžeta. U djelokrug Prosvjetnog odjeljenja spadaju svi poslovi koji se odnose na osnivanje, uređenje i rad narodnih, građanskih, državnih i privatnih škola, kao i nižih stručnih škola, nadzor nad radom i osobljem svih srednjih škola, prijedlozi za opremanje gradnju i opskrbljivanje spomenutih škola, nadzor nad upotrebom školskih udžbenika, nadzor i brigu o zakladama i prosvjetnim društvima u Banovini. Prosvjetno odjeljenje preuzima ovlasti koje su prema Zakonu o narodnim školama imale oblasti i kotarski školski nadzornici, provodi nadzor nad povlaštenim knjižarama, surađuje i nadzire prikazivanje filmova i brine da se ne prikazuje ništa što bi moglo štetno utjecati na kulturu i moral školske omladine, brine o općem prosvjetnom kretanju u Banovini, redovito izvješćuje ministarstva o raspoređenim učiteljima, kao i o potrebama za novim nastavnicima, određuje zamjene odsutnim i bolesnim ravnateljima škola i kotarskim školskim nadzornicima na području Banovine, izrađuje statistike škola, nastavnika i učitelja na području Banovine, te ih dostavlja Ministarstvu prosvjete, saziva vijeća ravnatelja srednjih, učiteljskih i građanskih škola i školskih nadzornika u Banovini na kraju školske godine i dostavlja zaključke Ministarstvu, odobrava privremeni prekid rada škola zbog zaraze, odobrava produljenja nastave u pojedinim školama prema prilikama i potrebama, izvještava Ministarstvo prosvjete o sveukupnom nastavnom i kulturnom radu, dostavlja mu redovite ravnateljske tromjesečne iskaze, izvještaje o podjeli predmeta i rasporedu satova, izvještaje o nižem i višem tečajnom ispitu te godišnje ravnateljske izvještaje o ocjenjivanju, vodi službene listove osoba koje se bave prosvjetom i dostavlja ih Ministarstvu, ureduje u sporovima između direktora i školskih nadzornika i nastavnika, kao i između samih nastavnika, rješava žalbe učitelja narodnih škola koji traže ponovan pregled rada i uspjeha u školi, podnosi opće izvještaje o radu i kretanju cjelokupne nastave u Banovini. Prosvjetno odjeljenje bavi se i imenovanjem članova komisija za pregled zgrada namijenjenih za srednje škole, odobravanjem povećanja odjeljenja u srednjim školama (sa 16 na 20 učenika), određivanjem školskog područja, odobravanjem pretvaranja nastavničkih knjižnica u javne, odobravanjem naknadnih upisa u gimnazije, odlučivanjem o upisu učenika u V. i VII. razred, odlučivanjem o podjeli razreda na odjeljenja, odobravanjem odluka o isključenju iz škole kao i izdavanja školskih uvjerenja i svjedodžbi. Osim toga provodi nadzor internata učiteljskih škola, odobrava da se nastavničke knjižnice upotrebljavaju u javnosti, odobrava članove komisija za prijem zgrada za učiteljske škole, nadzire određivanje i kupovanje zemljišta za podizanje zgrada učiteljskih škola, odobrava rasporede ekskurzija, brine za zamjenu neprikladnih zgrada.
Unutarnji ustroj / genealogija: Zakonom o banskoj upravi formirano je sedam odjeljenja, među njima i Prosvjetno odjeljenje (IV). Na čelu odjeljenja nalazio se načelnik kojemu je podređeno osoblje odjeljenja. Načelnici su se postavljali Kraljevim ukazom, na prijedlog resornog ministra, a ostali državni činovnici prema Zakonu o državnim činovnicima, dok je raspored osoblja po odjeljenjima provodio ban. Istim zakonom Prosvjetno odjeljenje podijeljeno je na Odsjek za osnovnu nastavu i Odsjek za srednju, učiteljsku i stručnu nastavu i narodno prosvjećivanje. Odjeljenje je prilikom formiranja dobilo kancelarijski odjeljak koji je imalo zadatak voditi zasebni djelovodni protokol i registar. Promjenama provedenim 1933. Prosvjetno odjeljenje dijeli se na Odsjek za osnovnu nastavu i Odsjek za srednje, stručne i građanske škole (Prosvjetno odjeljenje, br. 55521/1933). Zbog provedbe poslova propisanih Zakonom o državnom računovodstvu tada je osnovan je i poseban računovodstveni odsjek. U djelokrug Odsjeka za osnovnu nastavu ušli su i tzv. posebni poslovi (izrada statistika i evidencija za cijelu banovinu, vođenje putnih računa učitelja osnovnih škola, osnivanje, proširivanje i ukidanje škola, kao i građenje školskih zgrada, narodno prosvjećivanje, vođenje podataka o zakladama i banovinskom školskom odboru, kao i obavljanje specifičnih poslova po budžetu banovinskog školskog odbora i budžetu banovine). Za posebne vrste poslova imenuju se posebni referenti.
Stvaratelji: (1924 - 1929) (Prosvjetno odjeljenje)
(1929 - 1939)
(1924 - 1929) (Prosvjetno odjeljenje velikog župana)
(1924 - 1929) (Prosvjetno odjeljenje)
(1924 - 1929) (Prosvjetno odjeljenje velikog župana)
(1939 - 1941)
(1929 - 1939)
(1929 - 1939)
Napomena o vezama: Prosvjetno odjeljenje podređeno je Ministarstvu prosvjete Kraljevine Jugoslavije. U svome radu korespondira i s Kabinetom bana, Financijskim odjeljenjem, Tehničkim odjeljenjem, kao i Odjeljenjem za socijalnu politiku i narodno zdravlje Savske banovine. Prosvjetnom odjeljenju podređene su narodne, građanske, državne i privatne škole, kao i sve realne, klasične i privatne gimnazije, privatne i državne građanske škole, učiteljske škole te niže stručne škole. Osim toga podređeni su mu Državni zavod za uzgoj gluhonijeme djece, Državni zavod za uzgoj slijepe djece i Banovinska naklada školskih knjiga i tiskanica. Visoke i umjetničke škole, znanstveni zavodi, muzeji, arhivi i kazališta izravno su podređeni Ministarstvu prosvjete, međutim na osnovu sačuvanog gradiva može se zaključiti da je preko odsjeka obavljan dio specifičnih poslova vezanih uz financiranje i vođenje statističkih izvještaja o radu većeg dijela ovih ustanova. Radi se o sljedećim ustanovama: Sveučilište („Univerzitet“), Viša pedagoška škola, Državna muzička akademija, Državna umjetnička akademija, Muzička škola Dragana Andresa, Muzička škola Lisinski, Muzička škola Ele Lerh, Muzička škola Polihimnija, Gradska muzička škola Osijek, Gradska muzička škola Karlovac, Geološko-paleontološki muzej, Mineraloško-petrografski muzej, Zoološki muzej, Etnografski muzej, Prethistorijski muzej, Arheološki muzej, Narodni muzej - Odio za umjetnost i obrt, Geološki zavod i muzej, Geofizički zavod, Narodno kazalište Zagreb, Narodno kazalište Osijek – Novi Sad, Zemaljski arhiv.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1391
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica