Facebook
Naziv: Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje (fond)
Signatura: HR-HDA-147
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SBPROSO (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1939
Arhivske jedinica: 40 d/m
Tehničke jedinica: 20 knj. ; 390 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Prosvjetno odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u Arhiv 1947. godine po službenoj dužnosti od Ministarstva prosvjete NRH (knj. akv. 12/1947), te 1957. od Savjeta za prosvjetu NRH (akv. br. 3/1957).
Sadržaj jedinice: Najveći dio fonda čini dopisivanje u vezi funkcioniranja škola, izvješća o radu škola, iskazi osoblja po zvanjima i grupama za pojedine škole, nagrade prosvjetnom osoblju, odobrenja budžeta i proračuna po školskim općinama, molbe za polaganje privatnih ispita, statistike đaka, izvješća o izgradnji škola, molbe za pomoć kulturnim društvima, podaci o bibliotekama zanatskih škola, molbe za oprost od polaska škole, popisi učitelja bez potpune kvalifikacije, isplate pripomoći kulturnim društvima, dodjele pripomoći školama, izvještaji o novogradnjama, adaptacijama, popravcima škola i odobrenje pripomoći za isto, popisi učenika sposobnih za pohađanje škola, molbe za odobrenje školovanja u inozemstvu, molbe za izdavanje duplikata svjedodžbi, popisi dostavljenih knjiga knjižnicama, odobrenja sredstava za nagrade učiteljima, odobrenja pravila čitaonicama i društvima, završni školski računi, popisi s brojčanim podacima o djeci dorasloj za školu, računi prihoda i rashoda po školskim odborima, doznake za ogrjev i stanarine nastavničkom osoblju, mjesečna izvješća o promjenama nastalima u školstvu, zapisnici sjednica mjesnih školskih odbora i slično. Pored općeg dopisivanja kao posebne cjeline izdvojeni su spisi o radu Banovinskog školskog odbora, ocjene nastavnika, nadzornička izvješća, budžeti i statistička izvješća.
Izlučivanju: Najveće izlučivanje gradiva provedeno je 2008. godine (Klasa: 036-04/08-01/04, Urbroj: 565-12-08-5), kad je izlučen dio računovodstvenog gradiva: platni popisi učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola te zaposlenika u kulturnim ustanovama (rimske oznake I-VII), te dopisi kojima su dostavljani platni iskazi. Izlučeno je ukupno oko 64 d/m gradiva (321 svežanj). Manja količina istovrsnoga gradiva, zajedno s prepiskom vezanom uz reguliranje osobnih prinadležnosti i kretanja u službi (3,5 d/m gradiva), izlučena je 2010. god. (Klasa: 036-04/10-01/03, Urbroj: 565-19-10-4). Po završetku sređivanja 2014. izlučeno je dodatnih 6 d/m gradiva (Klasa: 036-04/14-01/05, Urbroj: 565-01/15-14-5). Pored isplatnih lista i prepiske vezane uz njihovu dostavu, tada je izlučena i prepiska vezana uz tekuće troškove predviđene budžetom, prepiska u vezi bolovanja, premještaja nastavnog osoblja i sl., glavne knjige, blagajnički dnevnici i knjiga inventara Banovinskog školskog odbora. Sveukupno je izlučeno 73,5 d/m gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su podijeljeni u serije prema glavnim vrstama poslova, a dijelom i prema organizacijskoj podjeli (Ured načelnika, Banovinski školski odbor). Podserije su oblikovane prema vrsti dokumenata i/ili tematici. Posebnu cjelinu čini opće poslovno dopisivanje, koje je izvorno oblikovano kao kronološka serija. Osnovne serije su sljedeće: 1. Ured načelnika, 1925-1939, 1 knj., 6 kut. 2. Opće poslovno dopisivanje, 1928-1938, 2 knj., 138 kut. 3. Nadzor škola, 1928-1940, 64 kut. 4. Statistika, 1925-1940, 55 kut. 5. Narodno prosvjećivanje, 1925-1938, 2 kut. 6. Naklada školskih knjiga i tiskanica, 1927-1933, 1 knj., 3 kut. 7. Zaklade, 1922-1946, 2 knj., 1 kut. 8. Izgradnja i obnova školskih zgrada i vrtova, 1929-1938, 8 kut. 9. Personalni poslovi, 1930-1939, 33 kut. 10. Financijski poslovi, 1929-1940, 3 knj., 8 kut. 11. Banovinski školski odjel, 1930-1940, 11 knj., 72 kut..
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnoga arhivskog gradiva te je dostupan svim korisnicima u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Određeni su Pravilnikom o radu Čitaonice HDA te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva HDA.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-147/SI - 1 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje - Zagreb (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 80: Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu
HR-HDA- 216: Ministarstvo narodne prosvjete Nezavisne Države Hrvatske
HR-HDA- 890: Personalni spisi državnih službenika Zemaljske vlade, Pokrajinske uprave, oblasnih uprava, Savske banovine, Banovine Hrvatske i ministarstava NDH i NRH
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije pohranjen je fond AJ 66 - Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije (1918-1941).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4124
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica