Facebook
Naziv: Ministarstvo narodne prosvjete Nezavisne Države Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-216
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MNP NDH (hrvatski)
Razdoblje: 1880 - 1945 (Dio gradiva teče još od vremena Zemaljske vlade. Pojedini dosjei škola ili osoblja povučeni su s Odjela za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade ali i iz tijela međuratne uprave. )
Arhivske jedinica: 200 d/m
Tehničke jedinica: 41 knj. ; 1510 kut.
Odgovornost: Ministarstvo narodne prosvjete NDH (stvaratelj) (1941-1945)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata, po službenoj dužnosti, najprije 1947. od Ministarstva prosvjete NRH (151 svežanj, akv. br. 12/1947), potom 1957. od Savjeta za prosvjetu NRH (akv. br. 3/1957), te 1996. i 1998. od Ministarstva prosvjete i športa RH (404 svežnja personalija: akv. br. 40/1996, i razno drugo gradivo: akv. br. 20/1998). Nakon sređivanja u HDA izrađen je sumarni inventar te poseban popis personalija prosvjetnih radnika.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike mjesečnih sjednica glavnih ravnateljstava, tajne spise, okružnice, imenovanja učitelja, spise stegovnog povjerenstva nastave, popise honorarnih nastavnika, odluke i drugo o premještajima učitelja i službenika, personalne dosjee učitelja i profesora sređene abecednim redom, spise o o zakladama, isplatama honorara, ispitima i ispitnim komisijama, gradnji i adaptaciji škola, otvaranju novih odjeljenja, odvijanju nastave u ratnim uvjetima i sl., statistička izvješća, nadzorničke izvještaje, spise Disciplinskog povjerenstva i drugo.
Izlučivanju: Na osnovi odredbi Pravilnika o odabiranju i izlučivanju registraturne i arhivske građe (NN 36/1981) od 8. rujna 1981. imenovana je komisija za odabiranje i izlučivanje građe fonda, koja je izvršila valorizaciju predloženih spisa za izlučivanje i sačinila detaljan zapisnik. Godine 1985. izlučeno je cca 150 kartonskih kutija gradiva i to: prijave za dodatak za skupoću, razna financijska dokumentacija, dostavne referentske i poštanske knjige i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise. Potom je sređeno prema organizacijskim jedinicama čijim radom je nastalo, a spisi su dijelom sređeni i prema predmetnom sadržaju. Dodijeljene su im rimske oznake I-X.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-216/SI - 1 Ministarstvo narodne prosvjete Nezavisne Države Hrvatske (sumarni inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: U Vojnome arhivu u Beogradu (bivši Arhiv Vojnoistorijskog instituta ) nalazi se 1 kutija gradiva ove provenijencije.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4186
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica