Facebook
Naziv: Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu (fond)
Signatura: HR-HDA-80
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZVBiN (hrvatski)
Razdoblje: 1869 - 1921
Arhivske jedinica: 190 d/m
Tehničke jedinica: 3 svež ; 229 knj. ; 1637 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu (stvaratelj) (1869-1921)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 6. prosinca 1941. od Ministarstva nastave NDH (reg. br. 372/1941 i 745/1941) i 10. ožujka 1945. Ministarstva prosvjete NRH (reg. br. 61/1945). Dio gradiva je pronađen na tavanu MUP-a u Zagrebu te je preuzet 3. travnja 1945. (reg. br. 61/1945), a dio na tavanu Sabornice odakle je preuzet u svibnju 1953. (reg. br. 345/1953).
Sadržaj jedinice: Spisi Predstojništva obuhvaćaju važnije predmete vezane uz nadzor rada Odjela, te ustanova i osoblja u pripadajućim ustanovama, odluke o imenovanjima, premještajima i slično. Tematski spisi, sređeni po svescima, sadrže zakonske osnove, normativne naredbe i propise uopće, personalije crkvenog i učiteljskog osoblja, te srednjoškolskih i sveučilišnih nastavnika, financijske spise školstva, znanstvenih zavoda i crkvenih ustanova, dopisivanje i nacrte vezane uz podizanje i održavanje crkvenih, školskih i fakultetskih zgrada te znanstvenih zavoda, spise u vezi dodjela stipendija i potpora, praćenja i potpore rada zaklada, kazališta, kulturnih i prosvjetnih društava, te školskih udruženja, spise o humanitarnim aktivnostima i uređenju crkvenih i klerikalnih poslova, izvješća srednjih škola, molbe učenika za pomoć, dokumente o berivima i obvezama učitelja, statute i druge dokumente o organizaciji rada srednjih škola, fakulteta i znanstvenih zavoda, spise Ravnateljstva pomoćnih ureda, Zemaljskog povjerenstva za popis dohodaka katoličkih crkvenih nadarbina, Povjerenstva za ispitivanje kandidata srednjoškolskoga učiteljstva gimnastike u Zagrebu, Uprave Zemaljske naklade školskih knjiga i tiskanica. Fond sadrži i katalog odjelne knjižnice (opće, nastavne i pravne) te popis knjižnice Ljudevita Gaja, glavne knjige učiteljskog osoblja Banskog okružja, katastre pučkih škola s područja Virovitičke županije, raznovrsne druge knjige: računske, popise učitelja, indekse personala Odjela za bogoštovlje, službene glasnike Odjela i drugo.
Izlučivanju: Većina gradiva nastala prije 1892. izlučena je kod stvaratelja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi Predstojništva sređeni su kronološki, a ostali spisi po tematskim svescima, prema izvorno uspostavljenom redu. Izvorni red svezaka mijenjao se 3 puta. Za razdoblje 1869-1892. nema dovoljno sačuvanih spisa za njegovu rekonstrukciju. U razdoblju 1892-1913. spisi su sređeni prema slijedećem ključu: I-zakonske osnove, zakoni, normativne naredbe i propisi uopće; II-personalije, III-financije školstva, uprave i crkve, IV-podizanje i održavanje zgrada, V-zaklade, VI-stipendije i potpore, VII-crkveni, klerikalni i matični poslovi, VIII- školstvo općenito, IX-razno; a za razdoblje od 1914. do 1921. godine: I-zakonske osnove, zakoni, normativne naredbe i propisi uopće, II-personalije činovnika Odjela za bogoštovlje i nastavu i crkvenih osoba, III-financije i imovina Odjela za bogoštovlje i nastavu i bogoštovnih zajednica, IV-bogoštovne zgrade, V-crkveni i klerikalni poslovi, VI-matični poslovi, VII-stipendije i potpore srednjoškolcima, studentima, znanstvenim i kulturnim radnicima,VIII-razno -vezano uz upravno poslovanje Odjela za bogoštovlje i nastavu, IX- statuti i organizacija rada srednjih škola, fakulteta, znanstvenih i kulturnih ustanova, X-personalije srednjoškolskih i sveučilišnih profesora, te osoblja znastvenih i kulturnih ustanova, XI-financiranje srednjih škola, fakulteta, znanstvenih i kulturnih ustanova, XII-podizanje i održavanje zgrada srednjih škola, fakulteta, znanstvenih i kulturnih ustanova, XIII-nastava u srednjim školama, upisi, ispiti i sl., XIV-kazališta, kinematografi i sl. XV- "učena", đačka i studentska društva, XVI-Propisi, naredbe i upute u vezi osnivanja i organizacije rada pučkih, ženskih stručnih i šegrtskih škola, XVII-personalije učitelja pučkih, ženskih stručnih i šegrtskih škola, XVIII-financiranje pučkih, ženskih stručnih i šegrtskih škola; XIX-zgrade pučkih, ženskih stručnih i šegrtskih škola, XX-nastava u pučkim, ženskim stručnim i šegrtskim školama, izvješća, statistika i sl. XXI- razno -vezano uz rad pučkih, ženskih stručnih i šegrtskih škola (učiteljska i učenička društva i zadruge, sokolska društva, humanitarsne aktivnosti itd.) .
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; mađarski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-80/P - 1 Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu - Zagreb 1869-1921 (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4063
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica