Facebook
Naziv: Zemaljska vlada. Predsjedništvo (fond)
Signatura: HR-HDA-78
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Normativni nazivi: Zemaljska vlada. Predsjedništvo (hrvatski)
Skraćeni nazivi: PRZV (hrvatski)
Razdoblje: 1869 - 1921
Arhivske jedinica: 152 d/m
Tehničke jedinica: 66 knj. ; 1257 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Predsjedništvo (stvaratelj) (1869-1921)
Povijest jedinice: Gradivo Predsjedništva Zemaljske vlade preuzeto je u više navrata, po službenoj dužnosti: 1942., 1951., 1953., 1967. i 1977. godine, iz različitih, dijelom i nepoznatih izvora: reg. br. 554/1942 i 809/1942; akv. br. 20/1951; akv. br. 13/1953 iz Sabornice; akv. br. 17/1967 od Instituta za historiju radničkog pokreta i akv. br. 36/1977 od Komisije za historiju SKJ. Spisi su u poslijeratnom razdoblju izdvajani za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (AIHRH) i njegovih zbirki. Dio koji je bio u Institutu preuzet je u HDA 1995. godine (akv. br. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Fond Predsjedništva Zemaljske vlade obuhvaća rezervatne spise 1875-1921. vezane uz najpovjerljivija stegovna pitanja, pitanja opće sigurnosti i političkog nadzora, te opće spise 1869-1921. podijeljene u 6 tematskih svezaka, koji su tijekom kasnijeg razdoblja dodatno podijeljeni na podskupine. Sačuvane su molbe za namještenja na mjesta službenika u županijama, općinama i gradovima i druga službenička mjesta, imenovanja, prisege, promaknuća, isplate predujmova, dopisivanje u vezi dodjele nagrada i potpora, osobnici, karakteristike službenika, dozvole za sklapanje brakova, odrješenja od službe, umirovljenja i molbe za povećanje mirovina, molbe za dodjelu milostinje (pomoći), spisi u vezi organizacije i reorganizacije Vlade tj. vladinih odjela, iskazi poslovnih zaostataka u odjelima, obavijesti i dopisivanje povodom rođendana i drugih događaja u carskoj obitelji, spisi u vezi popune kanoničkih mjesta, dodjele studijskih stipendija, nadzora političkog djelovanja pojedinaca, izgona, nadzora političkog djelovanja kroz tiskovine, disciplinskog nadzora državnih službenika, odobrenja za izdavanje listova, odluke o zapljenama i zabrane, prijave protiv uredništava, jamčevine, prijave protiv javnog reda i mira, zloupotrebe položaja, pronevjere, prevare, spisi u vezi izdavanja putnih isprava za inozemstvo, oprosti od kaznenih presuda, podjele odlikovanja i plemstva, dodjele statusa tajnih savjetnika, spisi u vezi novačenja ili oslobođenja od vojne obveze, amnestije političkih kažnjenika, dopisivanje i izvještavanje o političkim bjeguncima i kaznionama, izvješća o pregledu kazniona, prijave protiv zloupotreba vlasti, krađe i pronevjere državnih službenika, otpuštanja iz službe, dopisivanje u vezi slanja službenih telegrama, tajnog korespondiranja i službenih pečata, izvješća o radu županijske, općinske i gradske uprave, Vojne krajine, te sudbenih stolova, spisi u vezi organizacije i praćenja saborskih izbora i sjednice, dopisivanje sa Statističkim uredom u Budimpešti i Zemaljskim statističkim zavodom, statistička izvješća, obrasci za potrebe stastistike, upute za izradu statistike, molbe za naknadu troškova statistike, izvješća o radu i troškovima Hrvatskog zemaljskog kazališta, dopisivanje u vezi organizacije izložaba u državnom aranžmanu (milenijska izložba, izložba u Petrogradu i Moskvi 1890-1900), otkupu starina za Zemaljski arkiv, iskazi o zakladama, zamolbe, zabrane i dozvole za vođenje obrta i korištenje zemaljskog grba u obrtnim znakovima itd. Pored toga sačuvane su interpelacije 1887-1918, putovnice i iuxte izdanih putovnica 1870-1889, gradivo Uprave Narodnih novina 1875-1879, spisi PRZV u poslu građevnome 1918-1919, knjige konkretualnog stanja osoblja Kraljevine HDS 1888-1895, brzojavne knjige 1919-1921, knjige Sabora i upravnih oblasti 1880-1892, gradivo Krajiške imovne, uzgojne i obrazovne zaklade 1881-1912, Krajiške investicijske zaklade 1885-1910, Zemaljskog izložbenog odbora 1895-1897, očevidnik dopusta 1897-1920. i razne uredske knjige.
Izlučivanju: Iz pojedinih serija gradivo je izlučeno kod stvaratelja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Rezervatni spisi su sređeni slijedom tekućih brojeva, u jednogodišnjim intervalima. Raspored općih spisa prati registraturna razdoblja, a unutar njih slijed svezaka i korjenitih brojeva pojedinih predmeta. U razdoblju 1894-1894. svesci su se odnosili na sljedeće: sv. I - službenička pitanja Zemaljske vlade, njezina organizacija i reorganizacije, sv. II - politički nadzor pojedinaca, sv. III - cenzura, prijave protiv javnog reda i mira, prijave zbog zloupotrebe položaja, pronevjera, prevara i sl., sv. IV - izdavanje putnih isprava za inozemstvo, sv. V dodjela milostinja, mirovina, oprosta od kaznenih presuda, podjela odlikovanja i plemstva, status tajnih savjetnika, sv. VI – razno. U razdoblju 1894-1921. raspored je nešto promijenjen: sv. 1 - Dvor i carska obitelj, uređenje poslovanja Zemaljske vlade, status službenika ZV do razine kotareva, status i praćenje rada crkvenog osoblja, sv. 2. - državno redarstvo, sv. 3. - tiskovno redarstvo, sv. 4 - izdavanje inozemnih putovnica, sv. 5. dodjela plemstva i odlikovanja, izdavanje titula dvorskih dobavljača, sv. 6. – razno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Zaštitno je snimljeno 95 kutija spisa i sve knjige Predsjedništva Zemaljske vlade.
Jezici: hrvatski ; njemački ; mađarski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Napomena o jezicima i pismima: Većina spisa je na hrvatskom, dio je na njemačkom, a ponešto i na mađarskom jeziku.
Obavijesna pomagala: HDA-78/P - 1 Zemaljska vlada. Predsjedništvo (popis)
HDA-78/SI - 1 Zemaljska vlada (Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinska Zemaljska vlada). Predsjedništvo -Zagreb (1869-1921) (sumarni inventar)
Restauracija: Manji dio spisa je restauriran, tijekom pripreme za zaštitno snimanje. Većinom su to putovnice iz sv. IV, za razdoblje 1877-1880. godine. Pojedine knjige imaju manja oštećenja ili im manjkaju korice.
Opća napomena: U HDA je 1981. godine, zbog manjka izvornih uredskih knjiga, sastavljen inventar u 4 sveska, u kojemu su spisi popisani prema rasporedu u kutijama. Sumarni sadržaj pojedinih svezaka u inventaru nije istaknut. U popisu tehničkih jedinica iz 1995. spisi su navedeni kao rezervatni, a potom kao opći, prema brojčanim oznakama svezaka (za razdoblje 1869-1894. sv. I-VI, a 1894-1921.: sv. 1-6), unutar registraturnih razdoblja. Pored serija rezervatnih i spisa po svescima, popis gradiva Predsjedništva obuhvaća i seriju knjiga: uredska pomagala (urudžbeni zapisnici, kazala), ali i razne druge knjige: Uprave Narodnih novina, Krajiške imovne uzgojne i obrazovne zaklade. Godine 1999/2000. u analitički inventar grupe XXV unesene su konkordance, prema tome u koji fond je gradivo uvršteno, pa tako i za Predsjedništvo Zemaljske vlade.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4061
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica