Facebook
Naziv: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove (fond)
Signatura: HR-HDA-79
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: UOZV (hrvatski)
Razdoblje: 1840 - 1930 (Većina gradiva nastala je u razdoblju 1869-1921, a gradivo izvan toga okvira najčešće pripada Kulturno-tehničkom odsjeku/uredu (KTO), kao dio predmetnih dokumentacijskih cjelina. Obuhvaća dokumente od 1840. do 1930. godine.)
Arhivske jedinica: 750 d/m
Tehničke jedinica: 817 knj. ; 5772 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove (stvaratelj) (1869-1921)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata, po službenoj dužnosti: 1942. godine (reg. br. 809/1942) i 1951. godine, preuzimanjem većeg broja institucija Zemaljske vlade i međuratne banske uprave (akv. br. 20/1951), 1953. godine iz Sabornice (akv. br. 13/1953), te 1967. godine od Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (akv. br. 17/1967). Pojedini spisi Odjela za unutarnje poslove izdvajani su u poslijeratnome razdoblju za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske i njegove zbirke (IHRPH).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži naredbe, upute ili izvješća, u vezi organizacije države i vrhovne državne uprave i političkog razdijeljenja i ustroja Kraljevine Hrvatske i Slavonije, dopisivanje u vezi pripreme i razmatranja prijedloga zakona, uređenja i poslovanja teritorijalnih oblasti, poglavito županija, izvješća o poslovanju političkih oblasti I. i II. molbe (gradova i općina), odluke o imenovanjima zemaljskih, županijskih i općinskih službenika, obavijesti o plaćama, dopustima i sličnom, putne račune, spise u vezi nabave pisarničkog materijala, osobnike službenika, pritužbe protiv službenika radi nezakonitih radnji, dodjele potpora, spise u vezi praćenja rada zaklada, ostavinske, sirotinjske i skrbničke predmete, utoke u pravosudnim predmetima, spise u vezi promjene prezimena i dodjele državljanstva, dopisivanje i rješenja u vezi urbarskih odnosa i zemljorasteretnih poslova, iskaze starih spisa u vezi provedbe zakona o urbarijalnom rasterećenju zemlje te otkupa regalnih prava (krčmarenje, ribarenje, mlinarenje), regalno-odštetne operate, urbarijalne rasprave i parnice, spise u vezi diobe zadruga, oproste od poreza zbog elementarnih nepogoda, popravaka zemaljskih zgrada (Banski dvori, regnikolarna zgrada itd.), spise i nacrte zemaljskih novogradnji (npr. sirotišta, bolnice, županijske zgrade, zgrade sudova), spise o otklanjanju ratnih šteta, naredbe o kovinama, odobrenja pravila štednih i vjeresijskih zavoda i banaka i dopisivanje o tome te u vezi društvenih pravila, upute o korištenju oružja, streljiva i drugih eksplodirajućih naprava, izvješća o izgonu stranih državljana iz Hrvatske i Slavonije, izvješća o razbojništvima, krađama i umorstvima, dopisivanje i izvješća u vezi izgona hrvatskih državljana iz drugih zemalja, iskaze bjegunaca, popraćeničke račune gradova i županija, služinske knjige, putne listove, odluke o odlikovanjima, dodjeli dvorskih titula i plemstva, obiteljskih grbova, naslova, diploma i dr., spise u vezi novačenja, nadpregledne vojne listine, spise o troškovima za predvođenje vojnih obveznika, iskaze o vojničkoj spremnosti, potrage za vojnim bjeguncima, odluke o otpustima iz vojske, pritužbe zbog nasilja u vojsci, dopisivanje u vezi vojne opskrbe, konjostavnje, klasiranja konja i sl., disciplinske istrage u vojsci, potpore vojnim udovicama, zapisnike Zemaljskog zdravstvenog vijeća, spise u vezi građevnog i zdravstvenog redarstva, izvješća o liječničkim pregledima, dozvole za upotrebu novih lijekova, izvješća o radu bolnica i bolnoopskrbnim troškovima, godišnja i polugodišnja veterinarska izvješća, izvješća o bolestima stoke, dopisivanje i iskaze u vezi unapređivanja i praćenja poljodjelstva, vinogradarstva, voćarstva, pčelarstva, svilogojstva, stočarstva, konjogojstva, šumarstva, sađenja duhana, lovstva, Gospodarskog učilišta u Križevcima itd. Posebne serije spisa nastale su u vezi pojačanog interesa za pojedine poslove, kao što su pravila kulturnih, vatrogasnih, vjerskih, humanitarnih i dr. društava 1870-1921, ugovori i isprave 1871-1920, normalije, tj. okružnice, napuci i oglasi iz razdoblja 1869/1919, spisi nastale radom Odsjeka za gospodarstvene poslove 1906-1914. (IIIa-IIIc), Odsjeka za pogranična redarstvena satništva 1914-1918/1921. (IVb), Odsjeka za zgradarstvo 1918. (X), Odsjeka za građevne poslove 1919. (VIII) Povjereništva za unutarnje poslove 1919. (VIII), Komisije za razgraničenje 1871-1918. i 1920, Odsjeka za Istru 1918-1921. (R), Kulturno-tehničkog odsjeka 1840/1926. (KTO), te Središnje dojavne i defenzivne službe 1914-1918. (SDDS). Fond sadrži i imenik zadruga 1870-1886, likvidacijsku knjigu raznih zaklada 1876-1891, zapisnike sjednica Savjetujućeg odbora za Istru u Zagrebu 1919-1921, glavnu knjigu Pododbora za Istru, Narodnog vijeća Sušak-Rijeka 1919-1922 i drugo.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; Položajni nacrt ; crtež ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise, a unutar toga je dalje razvrstano prema vrsti knjiga ili spisa. Spisi su podijeljeni na spise Predstojništva i spise odsjeka ("opće spise") razvrstane u tematske cjeline, po razdjelima i/ili svescima. Spisi razvrstani u tematske cjeline (na početku I-XXIV, na kraju I-IX), sređeni su prema izvornome sustavu koji je definiran iznova svakih nekoliko godina, u tzv. registraturnim razdobljima, najčešće u trajanju od 3 godine: 1869-1871, 1872-1874, 1875-1877, 1878-1880, 1881-1884, 1885-1887, 1888-1890, 1891-1893, 1894-1895, 1897, 1898-1903, 1904-1906, 1907-1908, 1909-1911, 1912-1914, 1915-1917, 1918-1920, 1921. Tematske cjeline su u razdoblju 1875-1904 imale ustaljeni raspored: I. Zakonodavstvo, državno i zemaljsko ustrojstvo, državni i zemaljski poslovi, II. Središnja politička uprava u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji i autonomni budžet, III. Uprava političkih oblasti I. i II. molbe, gradskih obćina i obćinskih poglavarstava, IV. Poslovi tičući se pravosuđa i državljanskih i zavičajnih prava pojedinaca. Miscellanea, V. Zaklade zemaljske, županijske, privatne i ostale, imovina i nekretnine zemaljske i županijske, VI. Financijalni i vjeresijski poslovi, VII. Urbarialia, VIII. Gojidba, zemaljsko poljodjelstvo, stočarstvo, konjogojstvo (tj. (poljoprivreda) i lovstvo, IX. Trgovina i obrt, X. Komunikacija na kopnu i vodi, građevine javne. Građevno pravo, XI. Očevidnost pučanstva. Statistika, XII. Vojništvo, predprege, XIII. Oružništvo. Javna sigurnost, popraćeništvo, redarstvo i štampa, XIV. Zdravstvo i veterinarstvo. Raspored je i nakon toga, do 1914. godine, bio sličan, s manjim promjenama u pojedinim cjelinama, uz dodavanje još 2 skupina (I-XVI). Nakon 1914. broj skupina se smanjio zbog izdvajanja poslova narodnog gospodarstva: I. Zakonodavstvo, državno i zemaljsko ustrojstvo, državni i zemaljski poslovi, II. Središnja politička uprava u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji i autonomni budžet, III. Uprava političkih oblasti I. i II. molbe, gradskih obćina i obćinskih poglavarstava, IV. Pravosudni, državljanski, zavičajni, disciplinarni i potrošarinski poslovi, V. Oružništvo, vojništvo, redarstvo, VI. Zadružni poslovi, VII. Zdravstvo, VIII. Građevine, vodene i kopnene komunikacije, IX. Iseljenički i useljenički poslovi.Posebne serije spisa su pravila, normalije i sl. Dodatne serije nastale su radom pojedinih službi ili odsjeka (Središnja dojavna i defenzivna služba, Komisija za razgraničenje, Odsjek za Istru itd.).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljene su 103 knjige registara (kazala).
Jezici: hrvatski ; mađarski ; njemački ; srpski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-79/AI - 3 Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove - Odsjek za Istru 1918-1922 (analitički inventar)
HDA-79/P - 1 Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove - Zagreb 1869-1921 (popis)
HDA-79/SI - 2 Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove - Zagreb 1869-1921 (sumarni inventar)
HDA-79/V - 1 Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove. Nacrti, planovi i karte (vodič)
Restauracija: Neke od uredskih knjiga su znatnije oštećene. Isto vrijedi za pojedine spise.
Opća napomena: Za spise ovoga fonda izrađena je osnova pismare koja tematski opisuje sadržaj pojedinih svezaka po kutijama, unutar registraturnih razdoblja (3 sveska). Nakon revizije spisa po svescima 1997. godine izrađen je arhivski popis koji prati raspored svezaka po kutijama, tijekom čitavog razdoblja 1869-1921. (2 sveska), a sastavljen je i popis knjiga (urudžbenih zapisnika i kazala) koje služe kao pomagala za pretraživanje spisa odloženih prema svescima. Za serije nastale radom kasnije formiranih odsjeka izrađeni su zasebni analitički inventari: Odsjek za Istru 1914-1921. (1 svezak), Kulturno tehnički odsjek (analitički inventar u obliku kartoteke), Odsjek IV-B res. ( 6 svezaka), Središnja defenzivna dojavna služba 1914-1918. (2 sveska). U inventar zbirke "Iseljeništvo" (grupa XXV) unesene su konkordance, nakon integriranja gradiva u fond Odjela za unutarnje poslove.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4062
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica