Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu (fond)
Signatura: HR-HDA-159
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHOPros. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za prosvjetu (hrvatski)
Razdoblje: 1894 - 1941 (Najveći dio gradiva pripada razdoblju 1939-1941. Gradivo koje teče od 1894. godine odnosi se uglavnom na sačuvana pravila društava i gradivo Ispitnog povjerenstva učitelja stenografije.)
Arhivske jedinica: 14 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 134 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za prosvjetu (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Spisi i pomoćne knjige za skupinu “Prosvjeta” preuzete su 1947. godine po službenoj dužnosti od Općeg odjela Ministarstva prosvjete NRH (akvizicija br. 12/1947). Drugi dio gradiva, kojeg su činili spisi iz perioda 1925-1945, iz registratura Ministarstva prosvjete NDH, prosvjetnih odjeljenja oblasti, Savske Banovine i Banovine Hrvatske, preuzet je 1957. po službenoj dužnosti od Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NRH (akvizicija br. 3/1957). Tijekom 1963. započinje prva faza razdvajanja tzv. mase "Prosvjeta" na fondove, gdje se izdvajaju dijelovi gradiva: Odjela za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade, Prosvjetnog odjeljenja Zagrebačke oblasti, Prosvjetnog odjeljenja Savske banovine, Odjela za prosvjetu Banovine Hrvatske i Ministarstva prosvjete NDH. Nakon sređivanja veće skupine personalija prosvjetnih radnika, sređen je i fond Ministarstva prosvjete (nastave) NDH. Kao veća nesređena cjelina preostao je fond Prosvjetnog odjeljenja Savske banovine, te fond Odjela za prosvjetu Banovine Hrvatske (s86 svežnjeva, 11 kutija i 10 knjiga). Gradivu je nakon sređivanja fonda HDA 103. Zagrebačka županija priključena 1 kutija spisa Predsjedništva ispitnog povjerenstva za učitelje stenografije.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda pretežito čine predmeti koji su stizali u Odjel za prosvjetu kao odgovor na okružnice. Najveći dio gradiva obuhvaća dokumentaciju platnih popisa škola i ustanova Odjela za prosvjetu. Preostale skupine čini različita dokumentacija o školstvu, pretežito statističkog sadržaja, ovisno radi li se o predmetima personalne naravi ili o podaci vezanim uz financijsko uzdržavanje škola i učiteljstva. To su uglavnom tabelarni iskazi, popisi i podaci o školama, izvješća, odgovori škola na anketna pitanja okružnica, spisi o organizaciji rada Odjela, knjige kontrolnika kredita i sl. Jednu od serija predstavlja gradivo Ispitnog povjerenstva za učitelje stenografije, koje je za svoj rad odgovaralo jednom od pododsjeka Odjela za prosvjetu, a čini ga ispitna dokumentacija kandidata. Podfond Banovinskog školskog odbora sadrži spise o odobravanju proračuna narodnih škola i obrasce proračuna primljenih na potvrdu od lokalnih školskih odbora.
Izlučivanju: U HDA nije obavljeno izlučivanje. Podaci o izlučivanju kod stvaratelja nisu sačuvani.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbog necjelovitosti gradiva i narušenog sustava odlaganja spisa u registraturi, gradivo je grupirano prema nadležnostima pripadajućih organizacijskih jedinica. Unutar toga su spisi povezani prema vrsti posla i dokumentacije. Kako nisu sačuvana registraturna pomagala Odjela za prosvjetu BH i kako je sama registratura Odjela, iako su bili urudžbirani, većinu spisa sačuvanih u ovom fondu izdvajala u cjeline prema vrsti posla, razvrstane prema teritorijalnoj nadležnosti, pri sređivanju se mogao zadržati jedino takav prvobitno uspostavljeni red. Spisi su unutar pojedinih cjelina mahom složeni abecedno po kotarevima/gradovima. Gradivo Banovinskog školskog odbora čini podfond.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Osim pretežito hrvatskog jezika i latiničnog pisma, mjestimice su sačuvani spisi pisani ćirilicom na srpskome jeziku.
Obavijesna pomagala: HDA-159/SI - 1 Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za prosvjetu (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4136
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica