Facebook
Naziv: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju (fond)
Signatura: HR-HDA-137
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PU (hrvatski)
Alternativni nazivi: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu (hrvatski)
Razdoblje: 1914 - 1925 (Većina spisa datira iz razdoblja 1922-1925, osim kazala Zemaljskog povjerenstva za popis dohodaka katoličkih crkvenih dobara (III. odjeljenje prosvjete i vjere), iz razdoblja 1914. do 1925. godine. )
Arhivske jedinica: 50 d/m
Tehničke jedinica: 70 knj. ; 471 kut.
Odgovornost: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju (stvaratelj) (1921-1925)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u nekoliko navrata, po službenoj dužnosti. Prvo preuzimanje obavljeno je 1941. god. od Ministarstva nastave NDH (DAZ reg. br. 372/1941 i 745/1941), kad je preuzet dio gradiva Odjeljenja za prosvjetu i vjere. Drugi puta gradivo je preuzeto 1945. od istog Ministarstva, te malo kasnije iste godine od Ministarstva unutarnjih poslova NDH (DAZ reg. br. 61/1945). Predsjedništvo i Odjeljenje za unutarnje poslove PU preuzeti su iz Sabora NRH i prostorija Ministarstva unutrašnjih poslova NRH tijekom 1951. i 1953. godine kao pomiješana masa, pod nazivom "Banovina", zajedno s dijelom Predsjedništva i Odjela za unutarnje poslove ZV (DAZ reg. br. 362/1951, 345/1953). Spisi Odjeljenja za narodno gospodarstvo i socijalnu politiku izdvojeni su tijekom sređivanja pomiješanih masa "Poljoprivreda" i "Zdravstvo". Pomiješana masa gradiva pod nazivom "Poljoprivreda " (1918-1948) preuzeta je 1952. godine od bivšeg Ministarstva poljoprivrede NRH, dok je ona pod nazivom "Zdravstvo" (1918-1948), preuzeta 1967. godine. Dokumentacija o primopredaji nije pronađena.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži okružnice sa službenim objavama o promjenama ministarstava i vlade, uređenju Pokrajinske uprave i službeničke predmete: molbe za namještenja, imenovanja, otpuste iz službe, dopuste, službena putovanja, pitanja redovnih plaća, mirovine, potpore, molbe za razne pripomoći, stipendije, dozvole za polaganje državnih ispita, spise koji se odnose na pitanja vezana uz određivanje osobnog statusa, utvrđivanje zavičajnosti, promjene prezimena, razvode brakova, pozakonjenja, stvari financijskog karaktera, a sačuvani su godišnji i mjesečni proračuni, budžeti, godišnja i mjesečna poslovna izvješća, škontracije općinskih blagajna, iskazi o propisima i uplati javnih daća, razne molbe za dodjelu kredita za gradnju, napredak poslovanja i slično, spisi vezani uz reguliranje raznih naplata i njihovo utjerivanje, utjerivanje bolnoopskrbnih troškova i raznih šteta, redovno plaćanje doprinosa zakladama, mirovinskim i drugima, spisi o zemljišnim pitanjima, razni imovinski i ostavinski predmeti, diobe zadruga, kupoprodaje nekretnina, spisi o uređenju patronalnih odnosa, razredbi poreza u odnosu na imovinsko stanje i zadružnim razmiricama, ugovori u vezi zakupnina, diobe i uređenja zemljišnih zajednica, tužbe oko smetanja posjeda, odstupi zemljišta za razne gradnje, uzurpacije općinskih putova, gruntovni izvadci i sl., predmeti u vezi zdravstva i veterinarstva, izvješća o stanju narodnog zdravlja, kretanju zaraznih bolesti, kretanju stoke, elementarnih nepogoda, predmeti u vezi školstva, izvješća o stanju škola, učenika i sl.; predmeti u vezi kontrole oružja, dozvole nošenja oružja, evidencije kretanja stranih državljana, izdavanje putovnica i dozvole boravka stranih državljana, odobrenja rada raznih društava i športskih organizacija, čitaonica i biblioteka.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje gradiva tijekom sređivanja nije vršeno. Prilikom obrade fonda 2002. godine utvrđeno je da se u Odjeljenju za unutarnje poslove nalazi znatan dio spisa koji se odnosi na javne daće, koji bi se eventualno mogli izlučiti, uz čuvanje specimena. Ostalo gradivo je predviđeno za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje PU je započelo je 1960-ih godina, kad je gradivo izdvajano iz pomiješanih masa "Banovina" i "Zdravstvo". Druga faza obrade 2002. godine obuhvatila je finije sređivanje prema odjeljenjima, tako da je gradivo podijeljeno na pet podfondova: Predsjedništvo, Odjeljenje za unutarnje poslove, Odjeljenje za prosvjetu i vjere, Odjeljenje za narodno gospodarstvo, Odjeljenje za socijalnu politiku i Ravnateljstvo pomoćnih ureda. Unutar svakog odjeljenja popisane su knjige, te serije i podserije spisa: povjerljivi ili prezidijalni spisi, spisi po registraturnim svescima, spisi pomoćnih ureda. Spisi su, unutar pojedine serije, sređeni po godinama, unutar godina po tekućem broju ili po svescima (rimsko-arapskim oznakama), a svesci po korjenitom broju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-137/SI - 1 Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu (sumarni inventar)
Restauracija: Restauracija gradiva nije vršena iako su kod nekih spisa i knjiga vidljiva oštećenja po rubovima spisa i na koricama knjiga, koja ne utječu na čitljivost dokumenata.
Opća napomena: Prezidijalni urudžbeni zapisnik Odjeljenja za narodno gospodarstvo (br. 1-448), za razdoblje 1921.-1923., uključuje i kazalo (A-Ž).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4114
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica