Facebook
Naziv: Modruško-riječka županija (fond)
Signatura: HR-HDA-101
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MRŽ (hrvatski)
Razdoblje: 1879 - 1927 (Većina gradiva podudarna je s godinama djelovanja stvaratelja (1886-1924). Spisi Građevnog ureda Ogulin počinju ranije, već od 1879. (adaptacija kaštela u Novom Vinodolskom za potrebe škole), a konto knjiga uzgoja mirovina, milostinja i uzgojnina teče do 1927. godine.)
Arhivske jedinica: 20.50 d/m
Tehničke jedinica: 83 knj. ; 142 kut.
Odgovornost: Modruško-riječka županija (stvaratelj) (1886-1924)
Povijest jedinice: Fond je preuzet 1938. godine, po službenoj dužnosti, od ukinute Modruško-riječke županije (reg. br. 262/1938). Tijekom 1960-ih dio gradiva izdvojen je iz fonda za potrebe Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske(IHRPH), radi oblikovanja tematskih zbirki u Arhivu Instituta. Te su zbirke u HDA preuzete 1995. godine, od Instituta za suvremenu povijest kao slijednika IHRPH, ali gradivo uglavnom nije integrirano u izvorne fondove, pa tako niti u Modruško riječku županiju. Gradivo Modruško-riječke županije u Hrvatskom državnom arhivu sređeno je i popisano prvi puta 1963. godine, a revizija je obavljena 1998. godine.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća spise velikog župana, rezervatne i opće, spise upravnog odbora, koji se odnose na porezno poslovanje, zemljišno-imovinske stvari, a uključuju i razna izvješća - veterinarska, zdravstvena, školska, šumsko-gospodarstvena - o stanju poljoprivrede, evidencije i tabelarne preglede, spise županijske oblasti koji sadrže personalne predmete, školska i zdravstvena izvješće, te izvješća u vezi financijskog i poreznog poslovanja, predmete zemljišno-imovinskog karaktera i reguliranja vojnih pitanja. Posebne serije čine spisi o izdavanju putovnica za inozemstvo, zbog ekonomskih razloga, uglavnom za Ameriku i Afriku, blagajnički spisi, spisi Građevnog ureda Ogulin, kao i Školske blagajne u Ogulinu, te spisi regalno odštetnog povjerenika. U fondu su pohranjeni i katastralni posjedovni listovi kotara Ogulin i Slunj, štatut o poslovnom redu za sjednice skupština, pravila uboške zaklade. Fond sadrži i zapisnike i očevidnike o izdanim putovnicama, razdjelbenik županijske blagajne, katastre pučkih škola, matice učitelja, blagajničke knjige, propisnike i plaćevnike mirovinskih prinosa općinskih činovnika, glavne knjige upravnih općina, konto knjige, dostavne knjige i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise. Spisi su sređeni prema administrativnom ustroju, sukladno utvrđenom poslovanju županija, a unutar godine slijedom urudžbenih brojeva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; mađarski ; njemački
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Njemački i mađarski zastupljeni su mjestimice.
Obavijesna pomagala: HDA-101/P - 1 Modruško - riječka županija - Ogulin (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 99: Riječka županija
HR-HDA- 1349: Periodička izvješća o kretanju komunizma
HR-HDA- 1350: Sindikati
HR-HDA- 1352: Pobune, štrajkovi i pokreti radnika i seljaka
HR-HDA- 1353: Građanske stranke i društva
HR-HDA- 1359: Teror vladajućeg režima
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 1); Dostavna knjiga (kom. 2)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4084
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica