Facebook
Naziv: Delegacija Ministarstva financija Kraljevine SHS za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje (fond)
Signatura: HR-HDA-125
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: DMF (hrvatski)
Razdoblje: 1919 - 1929
Arhivske jedinica: 13 d/m
Tehničke jedinica: 47 kut. ; 163 knj.
Odgovornost: Ministarstvo financija Kraljevine SHS. Delegacija za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje (stvaratelj) (1919-1929)
Povijest jedinice: Državni arhiv NR Hrvatske je 1947. godine (knj. akvizicija br. 11/1947), prilikom likvidacije Ministarstva financija NRH, preuzeo veću količinu nerazvrstanog arhivskog gradiva, koje je sadržavalo više fondova financijske naravi, iz razdoblja 1848–1947 (tzv. masa "Financije"). Fondovi su tijekom 1950-ih grubo razgraničeni. Tada je izdvojen i fond Delegacija Ministarstva financija Kraljevine SHS za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća personalne odluke i spise o službenicima Delegacije, izvješća i iskaze o radu podređenih ureda financijske uprave, okružnice, spise o disciplinskim postupcima, gradivo nastalo u vezi razgraničenja sa susjednim zemljama, poimence u vezi potraživanja katastarskih planova i arhivskoga gradiva od Mađarske, te zapisnike o preuzimanju katastarskih ureda na Krku i u Kastvu od Italije, izvješća komisija koje su djelovale pri Delegaciji: Komisije za državne stručne ispite pri DMF u Zagrebu, Komisije za spaljivanje starih pohabanih novčanica i drugo. POred toga sačuvan je veći broj knjiga koje su služile kao evidencije o mirovinsko-opskrbnim primanjima državnih službenika.
Izlučivanju: Gradivo je sačuvano fragmentarno. Najcjelovitije su sačuvani povjerljivi spisi 1922–1928, te ukupno 163 knjige, što ne čini ni polovicu od ukupnog broja knjiga koje su nastale djelovanjem Delegacije. Prilikom sređivanja nije vršeno izlučivanje spisa. Obrađeno gradivo predviđeno je za trajno čuvanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Uvidom u gradivo Delegacije Ministarstva financija utvrđeno je da su najopsežnije sačuvane serije povjerljivih spisa i računovodstvenih knjiga. Povjerljivi spisi su zavođeni u urudžbene zapisnike redom dolaska, pa su uglavnom i odloženi prema tekućim brojevima urudžbenih zapisnika. Dio povjerljivih spisa bio je zbog svoje važnosti izdvojen, prema sadržajnoj srodnosti. Tako su izdvojeni spisi o razgraničenju sa susjednim zemljama, izvješća o radu financijskih uprava i ravnateljstava, te spisi koji su se odnosili na spaljivanje oštećenih novčanica.
Kao posebne cjeline vođeni su i personalni spisi, spisi o državnim ispitima i disciplinskim postupcima. Isto vrijedi i za dokumentaciju računovodstva i blagajne, od čega je najopsežnije sačuvan dio koji se odnosi na mirovinsko-opskrbna primanja službenika. Zbog prvobitne opsežnosti računovodstvene dokumentacije o njoj su sačuvane i pomoćne evidencije. Prema tome je nastao sljedeći plan sređivanja: 1. Povjerljivi spisi, 2. Razgraničenje sa susjednim zemljama, 3. Nadzor rada financijskih uprava i ravnateljstava, 4. Komisija za spaljivanje oštećenih novčanica, 5. Personalije financijskih službenika, 6. Državni ispiti, 7. Disciplinski postupci, 8. Mirovinsko–opskrbna primanja državnih službenika, 9. Blagajna, 10. Evidencije knjiga.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski ; talijanski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-125/SI - 1 Delegacija Ministarstva financija Kraljevine SHS za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje (sumarni inventar)
Restauracija: Dio spisa ima manja oštećenja, djelomično i radi zahrđalih metalnih dijelova, no ta oštećenja na utječu na čitljivost spisa. Najveći dio knjiga je u dobrom stanju, a kod manjeg dijela su potrebni manji restauratorski zahvati.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 89: Računarski ured Zemaljske vlade
HR-HDA- 90: Zemaljska blagajna
HR-HDA- 137: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju
HR-HDA- 138: Primorsko-krajiška oblast
HR-HDA- 139: Osječka oblast
HR-HDA- 141: Zagrebačka oblast
HR-HDA- 152: Savska financijska direkcija u Zagrebu
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije (Arhiv Srbije i Crne Gore) pohranjen je fond AJ 466 - Ministarstvo financija Kraljevine Jugoslavije (1919 - 1941).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4102
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica