Facebook
Naziv: Varaždinska županija (fond)
Signatura: HR-HDA-102
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: VŽ (hrvatski)
Razdoblje: 1850 - 1924
Arhivske jedinica: 180 d/m
Tehničke jedinica: 10 svež ; 1708 kut. ; 308 knj.
Odgovornost: Varaždinska županija (stvaratelj) (1850-1924)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata po službenoj dužnosti: godine 1925. i 1934. od Ministarstva unutrašnjih dela (reg. br.: 156/1925, 18/1934), godine 1937. (reg. br. 262/1937), te godine 1946. od Okružnog narodnog odbora u Varaždinu (knj. akvizicije br. 13/1946). Godine 2001. preuzeto je, od Državnog arhiva u Varaždinu, gradivo nastalo u razdoblju 1861-1924: 5 knjiga, 6 kutija i 6 svežnjeva (knj. akvizicije 38/2001). Fond je sadržajno opisan u vodiču iz 1964. godine. Godine 1999. sustavno je sređen i popisan po tehničkim jedinicama. Posebno su popisane knjige, a posebno spisi.
Sadržaj jedinice: Fond čine zapisnici velikih, glavnih i malih skupština, rezervatni i opći spisi velikog župana, s poslovnim iskazima gradova i kotareva, podacima o stanju sigurnosti, kretanju politički nepoćudnih osoba i političkoj agitaciji, porezni registri općina, zdravstveni spisi s izvješćima županijskog fizika, naročito izvješća o stanju bolesti i zdravstvenim mjerama po kotarevima, spisi tehničkog izvjestitelja o održavanju cesta i mostova, te gradnji škola, crkava i župnih dvorova, molbe za putovnice, spisi zaklada i ostavština, blagajnički spisi: u vezi plaća sudaca i učitelja po općinama i službenika Varaždinske županije, školski računi, putni dnevnici, spisi o stanju zaklada, računi za troškove u županijskoj kući, godišnji proračuni, računi bolničkih troškova, knjige normalije i same normalije: okružnice, uputstva i naredbe u vezi reguliranja odnosa u upravi, operati o diobi zadruga, spisi o kažnjenicima, spisi o pomoći dodijeljenoj stradalima od elementarnih nepogoda 1860-1888. godine, popisi regruta i liste novačenja, po kotarevima, iz razdoblja 1860-1875, zapisnike i registre izdatih kućarskih knjižica i produljenih dozvola za kućarenje, registre vlasnika i konja predviđenih za uzgoj i dr.
Izlučivanju: O izlučivanju spisa provedenom kod stvaratelja svjedoče knjige "škartiranih" spisa I-II (1850-1875). Izlučivanje je 1893. godine proveo Julije Janković, uništiviši 75 % spisa iz razdoblja 1850-1875. Od izlučivanja su pošteđene normalije, spisi školstva, spisi koji se odnose na državne monopole i crkveni spisi (prema podacima koje donosi Lj. Pleša).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Temeljna je podjela provedena prema obliku gradiva, pa su glavne skupine knjige i spisi. U oba slučaja gradivo je sređeno prema organizacijskim jedinicama, a spisi, dodatno, prema vrsti spisa (rezervatni, opći i sl.) i rastućem urudžbenom broju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeni su zapisnici sjednica svih tijela Županije, urudžbeni zapisnici i kazala, evidencije putovnica i knjige Županijske blagajne. Nisu snimljene dostavne i poštanske knjige, knjige Mirovinske zaklade općinskih činovnika te prezidijalni urudžbeni zapisnik velikog župana iz 1860., koji je naknadno priključen fondu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-102/SI - 2 Varaždinska županija - Varaždin (sumarni inventar)
Opća napomena: Urudžbeni zapisnik Upravnog odbora sadrži i kazalo, za razdoblje 1893-1902. godine, a isto vrijedi za urudžbeni zapisnik tehničkog izvjestitelja 1898-1899.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4085
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica