Facebook
Naziv: Zagrebačka županija (fond)
Signatura: HR-HDA-103
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZŽ (hrvatski)
Razdoblje: 1848 - 1924
Arhivske jedinica: 65 d/m
Tehničke jedinica: 169 knj. ; 405 kut.
Odgovornost: Zagrebačka županija (stvaratelj) (1850-1924)
Povijest jedinice: Gradivo ovoga fonda preuzeto je u HDA u više navrata, po službenoj dužnosti: godine 1913. 1925. i 1926. od Zagrebačke županije (reg. br. 346/1913, 149/1925, 2/1926), god. 1953. od MUP-a NRH (reg. br. 362/1953), te godine 1962. od Sabora NRH (akv. br. 7/1962). Gradivo je, u poslijeratnom razdoblju, izdvajano za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske i njegove zbirke.
Sadržaj jedinice: Sačuvani su spisi i zapisnici glavne i male županijske skupštine 1861/1917. godine, spisi i uredske knjige Upravnog odbora 1849/1920, spisi velikog župana 1850-1923, s fragmentarno sačuvanim uredskim knjigama, tajni i opći spisi podžupana ili Predstojništva Županijske oblasti na čijem čelu je bio podžupan, 1850/1921, spisi i knjige županijske oblasti: okružnice i njihove evidencije 1852/1918, opći spisi ( predmeti vezani uz nastup u službu, promaknuća, premještaji i sl., sporovi i sukobi činovništva, pritužbe na kotarske vlasti i službenike, razna izvješća o radu kotarskih oblasti itd.) 1850-1924, s pratećim uredskim knjigama, spisi županijske oblasti koji se odnose na matične poslove (pozakonjenja, promjene prezimena, promjena vjeroispovijesti, državljanstvo, zavičajnost) 1912-1914, izdavanje putovnica i putovničkih listova za inozemstvo 1850-1910, te evidencije putovnica 1899-1910, knjige i spisi školstva, školske zaklade i školskog nadzornika 1875/1893, razne, fragmentarno sačuvane knjige vezane uz porezne poslove 1848/1889, fragmentarno sačuvane blagajničke knjige 1861/1924, potom malobrojno gradivo Osrednje izborne deputacije iz 1867/1868, spisi regalnih povjerenika, s pratećim knjigama 1890-1893, gradivo Mirovinske zaklade 1908/1923, te Ratne pripomoćne zaklade 1916-1917.
Izlučivanju: Fond je bio podvrgnut brojnim izlučivanjima kod stvaratelja i imatelja.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-103/R - 2 Zagrebačka županija. Regesta spisa 1848. godine (regesta)
HDA-103/SI - 1 Zagrebačka županija - Zagreb (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4086
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica